Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - Четвъртък, 8 февруари 2018 г. 248k
Втoрник, 6 февруари 2018173kВерсия: Cряда, 7 февруари 2018, 15:45
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ       Време за изказвания
48 pointРазискване с участието на министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович относно бъдещето на Европа
[2018/2533(RSP)]
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
57 voteИскане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа
Доклад:  Evelyn Regner (A8-0011/2018)
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа
[2017/2221(IMM)]
Комисия по правни въпроси
21***voteСпоразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия
Препоръка:  Angelo Ciocca (A8-0004/2018)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия
[2017/0139(NLE)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
49Срок voteСъздаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите, отговорности на комисията, брой на членовете и мандат
[2018/2534(RSO)]
B8-0077/2018
17Срок***IvoteБлокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите
Доклад:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО
[2016/0152(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Разискване: Понеделник, 5 февруари 2018
16Срок***IvoteРазходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции
Доклад:  Julie Girling (A8-0003/2017)
Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции
[2015/0148(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Понеделник, 13 февруари 2017
29Срок voteГодишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.
Доклад:  Jonás Fernández (A8-0383/2017)
Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2016 г.
[2017/2124(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Понеделник, 5 февруари 2018
40Срок voteУскоряване на иновациите в областта на чистата енергия
Доклад:  Jerzy Buzek (A8-0005/2018)
Доклад относно ускоряването на иновациите в областта на чистата енергия
[2017/2084(INI)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Понеделник, 5 февруари 2018
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
14Срок pointНулева толерантност за гениталното осакатяване на жени
Въпрос с искане за устен отговор - [2017/2936(RSP)]
     
Vilija Blinkevičiūtė (O-000003/2018 - B8-0005/2018)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Комисия
Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени
39 pointПрието решение относно стратегията за разширяване на ЕС – Западни Балкани
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2517(RSP)]
31 pointПоложението в Зимбабве
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2017/3022(RSP)]
  pointОбщо разискване - Турция
43Срок -Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2018/2527(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
61 -Положението в Африн, Сирия
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2018/2563(RSP)]
60Срок pointПоложението във Венесуела
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2559(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
55Срок pointПоложението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2018/2553(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
09:00 - 11:50   КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ     item on the agenda
г-н Пленкович, министър-председател на Хърватия30'
Председател на Комисията (включително отговори)5'
Членове на ЕП90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)50'
Комисия (включително отговорите)5'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“)   (6x5') 30'
Членове на ЕП270'
PPE75'S&D65'30ECR27'ALDE25'GUE/NGL19'30Verts/ALE19'EFDD17'ENF14'30NI8'
49item on the agendapointСъздаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите, отговорности на комисията, брой на членовете и мандат
  -ИзмененияПетък, 2 февруари 2018, 12:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 5 февруари 2018, 19:00
17item on the agendapointБлокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 31 януари 2018, 13:00
16item on the agendapointРазходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции
Julie Girling (A8-0003/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 31 януари 2018, 13:00
29item on the agendapointГодишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.
Jonás Fernández (A8-0383/2017
  -ИзмененияCряда, 31 януари 2018, 13:00
40item on the agendapointУскоряване на иновациите в областта на чистата енергия
Jerzy Buzek (A8-0005/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцииCряда, 31 януари 2018, 13:00
14item on the agendapointНулева толерантност за гениталното осакатяване на жени
(O-000003/2018 - B8-0005/2018) 
  -Предложение за резолюцияПетък, 2 февруари 2018, 12:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 5 февруари 2018, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 6 февруари 2018, 16:00
43item on the agendapointПоложението с правата на човека в Турция към настоящия момент
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 5 февруари 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 7 февруари 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 7 февруари 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 7 февруари 2018, 19:00
60item on the agendapointПоложението във Венесуела
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 5 февруари 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 7 февруари 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 7 февруари 2018, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 7 февруари 2018, 19:00
55item on the agendapointПоложението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 5 февруари 2018, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 7 февруари 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 7 февруари 2018, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 7 февруари 2018, 19:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 2 февруари 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 5 февруари 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 6 февруари 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 7 февруари 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 28 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност