Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 5. februar 2018 - Torsdag den 8. februar 2018 224k
Onsdag den 7. februar 2018173kUdgave: Onsdag den 7. februar 2018, 15:46
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00   Tale ved en repræsentant for Den Internationale Kampagne for Afskaffelse af Kernevåben (ICAN), Nobels Fredspris 2017
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
32Frist pointEuropa-Parlamentets sammensætning
Betænkning:  Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)
Betænkning om Europa-Parlamentets sammensætning
[2017/2054(INL)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
26Frist pointRevision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen
Betænkning:  Esteban González Pons (A8-0006/2018)
Betænkning om revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen
[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
12:00   Tale ved en repræsentant for Den Internationale Kampagne for Afskaffelse af Kernevåben (ICAN), Nobels Fredspris 2017      
66 point(Tale ved en repræsentant for Den Internationale Kampagne for Afskaffelse af Kernevåben (ICAN), Nobels Fredspris 2017)
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
70 voteAfskedigelse af en næstformand i Europa-Parlamentet (Ryszard Czarnecki)
Forslag til afgørelse
[2018/2572(RSO)]
Forretningsordenens artikel 21
32Frist voteEuropa-Parlamentets sammensætning
Betænkning:  Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)
Betænkning om Europa-Parlamentets sammensætning
[2017/2054(INL)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Forhandling: Onsdag den 7. februar 2018
26Frist voteRevision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen
Betænkning:  Esteban González Pons (A8-0006/2018)
Betænkning om revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen
[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Forhandling: Onsdag den 7. februar 2018
54*votePortugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre
Betænkning:  Ignazio Corrao (A8-0017/2018)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Portugals elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre
[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
15 voteBeskyttelse og ikkediskrimination af EU-borgere tilhørende mindretal i EU-medlemsstaterne
Forslag til beslutning
[2017/2937(RSP)]
B8-0064/2018
Forretningsordenens artikel 216, stk. 2
58Frist voteTilføjelse af Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien til listen over højrisikotredjelande
Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 105, stk. 3
[2017/3020(DEA)]
B8-0074/2018
Forhandling: Mandag den 5. februar 2018
14Frist voteForslag til beslutning - Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse
[2017/2936(RSP)]
B8-0068/2018
Forhandling: Tirsdag den 6. februar 2018
15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
59 pointKonsekvenserne af stigende socioøkonomisk ulighed for europæiske borgere
Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 153a)
[2018/2558(RSP)]
35 pointReform af valgloven i Den Europæiske Union
Mundtlig forespørgsel  - [2017/3019(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Rådet
Reform af valgloven i Den Europæiske Union
33 pointTrusler mod retsstaten gennem reformen af det rumænske retssystem
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2512(RSP)]
  pointForhandling under ét - EU-fonde til foranstaltninger udadtil
Med tilstedeværelse af Werner Hoyer, formand for EIB
23Frist***I-Garantifond for aktioner i forhold til tredjeland
Betænkning:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]
Budgetudvalget
24Frist***I-EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen
Betænkning:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]
Budgetudvalget
27Frist pointÅrsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter
Betænkning:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)
Betænkning om årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter
[2017/2071(INI)]
Budgetudvalget
Med tilstedeværelse af Werner Hoyer, formand for EIB
45 pointIndskrænkning af civilsamfundets spillerum
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2529(RSP)]
47 pointSituationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og EU's støtte til dem
Mundtlig forespørgsel  - [2018/2531(RSP)]
     
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans (O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
De Europæiske Konservative og Reformister
Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

Næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og EU's støtte til dem
     
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans (O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet
Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
De Europæiske Konservative og Reformister
Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa

Kommissionen
Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og EU's støtte til dem
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)5'
Ordførere   (3x6') 18'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)30'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)40'
Formanden for Den Europæiske Investeringsbank (herunder svar)15'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordførere for udtalelser   (7x1') 7'
Forespørger (udvalg)5'
Forespørgere (politiske grupper)   (6x2') 12'
Taler i forbindelse med debat om et aktuelt spørgsmål4'
Catch-the-eye   (6x5') 30'
Medlemmer194'
PPE53'S&D46'30ECR19'30ALDE18'GUE/NGL14'30Verts/ALE14'EFDD12'30ENF10'30NI6'
32item on the agendapointEuropa-Parlamentets sammensætning
Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 31. januar 2018, 13:00
26item on the agendapointRevision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen
Esteban González Pons (A8-0006/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 31. januar 2018, 13:00
58item on the agendapointTilføjelse af Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien til listen over højrisikotredjelande
  -ÆndringsforslagMandag den 5. februar 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 6. februar 2018, 16:00
14item on the agendapointNultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse
(O-000003/2018 - B8-0005/2018) 
  -Forslag til beslutningFredag den 2. februar 2018, 12:00
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 5. februar 2018, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 6. februar 2018, 16:00
23item on the agendapointGarantifond for aktioner i forhold til tredjeland
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 31. januar 2018, 13:00
24item on the agendapointEU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 31. januar 2018, 13:00
27item on the agendapointÅrsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018
  -ÆndringsforslagMandag den 5. februar 2018, 19:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 2. februar 2018, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 5. februar 2018, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 6. februar 2018, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 7. februar 2018, 19:00
Seneste opdatering: 28. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik