Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2018. gada 5. februāris - Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris 224k
Trešdiena, 2018. gada 7. februāris171kVersija: Trešdiena, 2018. gada 7. februāris, 15:51
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00   2017. gada Nobela Miera prēmijas laureātes Starptautiskās Kodolieroču likvidēšanas kampaņas (ICAN) pārstāvja uzruna
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
32Termiņi pointEiropas Parlamenta sastāvs
Ziņojums:  Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta sastāvu
[2017/2054(INL)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
26Termiņi pointPamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšana
Ziņojums:  Esteban González Pons (A8-0006/2018)
Ziņojums par pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu
[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
12:00   2017. gada Nobela Miera prēmijas laureātes Starptautiskās Kodolieroču likvidēšanas kampaņas (ICAN) pārstāvja uzruna      
66 point2017. gada Nobela Miera prēmijas laureātes Starptautiskās Kodolieroču likvidēšanas kampaņas (ICAN) pārstāvja uzruna
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
70 voteEiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka (Ryszard Czarnecki) priekšlaicīga amata pilnvaru izbeigšana
Lēmuma priekšlikums
[2018/2572(RSO)]
Reglamenta 21. pants
32Termiņi voteEiropas Parlamenta sastāvs
Ziņojums:  Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta sastāvu
[2017/2054(INL)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 7. februāris
26Termiņi votePamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšana
Ziņojums:  Esteban González Pons (A8-0006/2018)
Ziņojums par pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu
[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 7. februāris
54*voteTransportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Portugālē
Ziņojums:  Ignazio Corrao (A8-0017/2018)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu
[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
15 voteES dalībvalstu minoritāšu aizsardzība un nediskriminēšana
Rezolūcijas priekšlikums
[2017/2937(RSP)]
B8-0064/2018
Reglamenta 216. panta 2. punkts
58Termiņi voteŠrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušana augsta riska trešo valstu sarakstā
Iebildums saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu
[2017/3020(DEA)]
B8-0074/2018
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 5. februāris
14Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu
[2017/2936(RSP)]
B8-0068/2018
Debates: Otrdiena, 2018. gada 6. februāris
15:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
59 pointPieaugošās sociālekonomiskās nevienlīdzības ietekme uz Eiropas iedzīvotājiem
Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)
[2018/2558(RSP)]
35 pointEiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2017/3019(RSP)]
     
Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Padome
ES vēlēšanu likuma reforma
33 pointRumānijas tiesu sistēmas reformas radītais apdraudējums tiesiskumam
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2512(RSP)]
  pointKopīgās debates - ES ārējās darbības fondi
Klātesot EIB priekšsēdētājam Werner Hoyer
23Termiņi***I-Garantiju fonds ārējai darbībai
Ziņojums:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009, ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]
Budžeta komiteja
24Termiņi***I-Eiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības
Ziņojums:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 466/2014/ES, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]
Budžeta komiteja
27Termiņi pointEiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats
Ziņojums:  Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)
Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu
[2017/2071(INI)]
Budžeta komiteja
Klātesot EIB priekšsēdētājam Werner Hoyer
45 pointPilsoniskās sabiedrības rīcības iespēju mazināšanās
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2529(RSP)]
47 pointCilvēktiesību aizstāvju sieviešu situācija un ES atbalsts viņām
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2531(RSP)]
     
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans (O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos
Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām
     
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans (O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

Komisija
Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)5'
Referenti   (3x6') 18'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'30ENF5'30NI3'30
15:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)30'
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)5'
Komisija (ieskaitot atbildes)40'
Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)15'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (7x1') 7'
Autors (komiteja)5'
Autors (politiskās grupas)   (6x2') 12'
Referents debatēs par aktuāliem jautājumiem4'
Brīvā mikrofona procedūra   (6x5') 30'
Deputāti 194'
PPE53'S&D46'30ECR19'30ALDE18'GUE/NGL14'30Verts/ALE14'EFDD12'30ENF10'30NI6'
32item on the agendapointEiropas Parlamenta sastāvs
Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 31. janvāris, 13:00
26item on the agendapointPamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšana
Esteban González Pons (A8-0006/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 31. janvāris, 13:00
58item on the agendapointŠrilankas, Trinidādas un Tobāgo un Tunisijas iekļaušana augsta riska trešo valstu sarakstā
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 5. februāris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 6. februāris, 16:00
14item on the agendapointNulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu
(O-000003/2018 - B8-0005/2018) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsPiektdiena, 2018. gada 2. februāris, 12:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2018. gada 5. februāris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 6. februāris, 16:00
23item on the agendapointGarantiju fonds ārējai darbībai
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 31. janvāris, 13:00
24item on the agendapointEiropas Investīciju bankai piešķirtā ES garantija attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projektus ārpus Savienības
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 31. janvāris, 13:00
27item on the agendapointEiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018
  -GrozījumiPirmdiena, 2018. gada 5. februāris, 19:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 2. februāris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 5. februāris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 6. februāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 7. februāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika