Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 - Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 263k
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018173kΈκδοση: Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, 16:01
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 12:20   ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 12:20   ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ       Χρόνος αγόρευσης
70Προθεσμία pointΚατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2573(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη
27 pointΠροετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Μαρτίου 2018
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2502(RSP)]
12:30 - 14:30   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
48***voteΕφαρμογή του πρωτοκόλλου όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα
Σύσταση:  Jean Arthuis (A8-0034/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2003/76/EΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες της λήξης της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα
[2017/0213(APP)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
47***voteΣυμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα
Σύσταση:  Daniel Caspary (A8-0029/2018)
Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα
[2016/0006(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
17 voteΕυρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών
Έκθεση:  István Ujhelyi (A8-0036/2018)
Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών
[2017/2067(INI)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018
42Προθεσμία***IvoteΥπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων
Έκθεση:  Lucy Anderson (A8-0315/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων
[2016/0149(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018
43Προθεσμία***IvoteAρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης
Έκθεση:  Peter Lundgren (A8-0321/2017)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης
[2017/0015(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018
77***IvoteΘέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ
Έκθεση:  Françoise Grossetête (A8-0037/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ
[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ
50Προθεσμία voteΙσότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ
Έκθεση:  Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)
Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ
[2017/2015(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018
46Προθεσμία voteΥστερούσες περιφέρειες της ΕΕ
Έκθεση:  Michela Giuffrida (A8-0046/2018)
Έκθεση σχετικά με τις υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ
[2017/2208(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018
10Προθεσμία voteΟ ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή
Έκθεση:  Ángela Vallina (A8-0045/2018)
Έκθεση σχετικά με τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή
[2017/2006(INI)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Συζήτηση: Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - ΠΔΠ και ίδιοι πόροι μετά το 2020
56Προθεσμία -Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020
Έκθεση:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)
Έκθεση σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

[2017/2052(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
55Προθεσμία -Mεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση:  Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)
Έκθεση σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[2017/2053(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
49Προθεσμία pointΚατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ
Έκθεση:  Daniele Viotti (A8-0062/2018)
Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή
[2017/2286(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
87Προθεσμία pointΚατάσταση στη Συρία
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2018/2626(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
84 pointΠροοπτικές της ΕΕ για την πρώτη κοινή σύνοδο του Συμβουλίου ΕΕ-Κούβας
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2018/2528(RSP)]
64 pointΝέο θεματολόγιο για τις σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας στο πλαίσιο της 13ης ετήσιας συνόδου υπουργικού επιπέδου
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2018/2526(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
21Προθεσμία -Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

Έκθεση:  Hugues Bayet (A8-0047/2018)
Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

[2017/2226(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
15Προθεσμία -Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018
Έκθεση:  Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)
Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

[2017/2260(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
09:00 - 12:20   ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές105'
PPE27'30S&D24'ECR10'ALDE10'Verts/ALE8'GUE/NGL8'EFDD7'ENF6'NI4'30
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Εισηγητές   (7x6') 42'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (24x1') 24'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Βουλευτές195'
PPE53'30S&D46'30ECR18'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'EFDD12'30ENF10'30NI7'
70item on the agendapointΚατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 7 Μαρτίου 2018, 18:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 12 Μαρτίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 12 Μαρτίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 13 Μαρτίου 2018, 16:00
42item on the agendapointΥπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων
Lucy Anderson (A8-0315/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 7 Μαρτίου 2018, 13:00
43item on the agendapointAρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων και άδειες οδήγησης
Peter Lundgren (A8-0321/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 7 Μαρτίου 2018, 13:00
50item on the agendapointΙσότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ
Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 7 Μαρτίου 2018, 13:00
46item on the agendapointΥστερούσες περιφέρειες της ΕΕ
Michela Giuffrida (A8-0046/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 7 Μαρτίου 2018, 13:00
10item on the agendapointΟ ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή
Ángela Vallina (A8-0045/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 7 Μαρτίου 2018, 13:00
56item on the agendapointΤο επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018
  -ΤροπολογίεςΠέμπτη 8 Μαρτίου 2018, 13:00
55item on the agendapointMεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Μαρτίου 2018, 13:00
49item on the agendapointΚατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ
Daniele Viotti (A8-0062/2018
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 12 Μαρτίου 2018, 19:00
87item on the agendapointΚατάσταση στη Συρία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 12 Μαρτίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 13 Μαρτίου 2018, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 13 Μαρτίου 2018, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 14 Μαρτίου 2018, 16:00
21item on the agendapointΕυρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

Hugues Bayet (A8-0047/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Μαρτίου 2018, 13:00
15item on the agendapointΕυρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018
Krzysztof Hetman (A8-0052/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 7 Μαρτίου 2018, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 9 Μαρτίου 2018, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 12 Μαρτίου 2018, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 13 Μαρτίου 2018, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου