Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 14 януари 2019 г. - Четвъртък, 17 януари 2019 г. 269k
Втoрник, 15 януари 2019187kВерсия: Cряда, 16 януари 2019, 20:09
 Точки от дневния ред
09:00 - 10:30   Разисквания
10:30 - 11:30   Разисквания
11:30 - 12:00   Тържествено заседание
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 10:30   Разисквания       Време за изказвания
112 pointРеформа на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията с оглед на продължаващата хуманитарна криза в Средиземноморието и Африка
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Разисквания       Време за изказвания
75 pointАнализ на австрийското председателство на Съвета
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2942(RSP)]
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група
11:30 - 12:00   Тържествено заседание      
100 vote20-та годишнина от въвеждането на еврото
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
91***IvoteСъздаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
Доклад:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
93***voteСключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания
Препоръка:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания

[2018/0241(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
25***voteПротокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан (присъединяване на Хърватия)
Препоръка:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз
[2017/0185(NLE)]
Комисия по външни работи
24 voteВсеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан
Доклад:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно всеобхватното споразумение между ЕС и Киргизката република
[2018/2118(INI)]
Комисия по външни работи
Член 113 от Правилника за дейността
26 voteАвтономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт
Доклад:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Доклад относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт
[2018/2089(INI)]
Комисия по транспорт и туризъм
Разискване: Понеделник, 14 януари 2019
56Срок***IvoteИзползване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари
Доклад:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари
[2017/0113(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
Разискване: Понеделник, 14 януари 2019
97Срок***IvoteВременно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави
Доклад:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави
[2018/0101(COD)]
Комисия по международна търговия
90Срок***IvoteСъздаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
Доклад:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
57Срок*voteИзменение на Устава на Европейската инвестиционна банка
Доклад:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка
[2018/0811(CNS)]
Комисия по конституционни въпроси
19Срок voteИнтегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент
Доклад:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент
[2018/2162(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Разискване: Понеделник, 14 януари 2019
20Срок voteЕвропейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
Доклад:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Доклад относно Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
[2018/2222(INI)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Понеделник, 14 януари 2019
35Срок voteОценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор
Доклад:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Доклад относно оценката на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор
[2018/2086(INI)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Понеделник, 14 януари 2019
15Срок voteНасоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС
Доклад:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Доклад относно насоките на ЕС и мандата на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС
[2018/2155(INI)]
Комисия по външни работи
Разискване: Понеделник, 14 януари 2019
32Срок voteРавенство между половете и данъчни политики в ЕС
Доклад:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Доклад относно равенството между половете и данъчните политики в ЕС
[2018/2095(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия по правата на жените и равенството между половете

Разискване: Понеделник, 14 януари 2019
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
54 pointПредставяне на програмата от дейности на румънското председателство
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2918(RSP)]
29Срок pointГодишен доклад на ЕЦБ за 2017 г.
Доклад:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Доклад относно годишния доклад на ЕЦБ за 2017 г.
[2018/2101(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
В присъствието на Марио Драги, председател на ЕЦБ
22Срок pointБанков съюз – годишен доклад за 2018 г.
Доклад:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Доклад относно банковия съюз – годишен доклад за 2018 г.
[2018/2100(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
85Срок***IpointСъздаване на програмата InvestEU
Доклад:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси
  pointОбщо разискване - Прилагане на споразуменията за търговия и асоцииране в Латинска Америка
39Срок -Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу
Доклад:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Доклад относно прилагането на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу

[2018/2010(INI)]
Комисия по международна търговия
27 -Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка
Доклад:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна Америка

[2018/2106(INI)]
Комисия по международна търговия
83Срок***IpointЕвропейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
Доклад:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
89Срок***IpointЕвропейски социален фонд плюс (ЕФС+)
Доклад:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕФС+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
88Срок***IpointСпециални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)
Доклад:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Комисия по регионално развитие
09:00 - 10:30   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)   (0x10') 0'
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейската централна банка (включително отговорите)10'
Съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)50'
Докладчици   (9x6') 54'
Докладчици по становище   (22x1') 22'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (8x5') 40'
Членове на ЕП164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointИзползване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 януари 2019, 13:00
97item on the agendapointВременно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети държави
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 януари 2019, 13:00
90item on the agendapointСъздаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 януари 2019, 13:00
57item on the agendapointИзменение на Устава на Европейската инвестиционна банка
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -ИзмененияCряда, 9 януари 2019, 13:00
19item on the agendapointИнтегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -ИзмененияCряда, 9 януари 2019, 13:00
20item on the agendapointЕвропейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 9 януари 2019, 13:00
35item on the agendapointОценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 9 януари 2019, 13:00
15item on the agendapointНасоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 9 януари 2019, 13:00
32item on the agendapointРавенство между половете и данъчни политики в ЕС
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 9 януари 2019, 13:00
29item on the agendapointГодишен доклад на ЕЦБ за 2017 г.
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -ИзмененияCряда, 9 януари 2019, 13:00
22item on the agendapointБанков съюз – годишен доклад за 2018 г.
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -ИзмененияCряда, 9 януари 2019, 13:00
85item on the agendapointСъздаване на програмата InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 януари 2019, 13:00
39item on the agendapointПрилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -ИзмененияCряда, 9 януари 2019, 13:00
83item on the agendapointЕвропейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 януари 2019, 13:00
89item on the agendapointЕвропейски социален фонд плюс (ЕФС+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 януари 2019, 13:00
88item on the agendapointСпециални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 януари 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 11 януари 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 14 януари 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 15 януари 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 16 януари 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 17 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност