Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d. 267k
Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d.174kVersija: Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 17:44
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 16:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
18Galutinis terminas pointGyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
Pranešimas:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Pranešimas dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų įgyvendinimo
[2018/2110(INI)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
27Galutinis terminas pointVidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą
Pranešimas:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Pranešimas dėl vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimo tobulinant Europos Sąjungos muitų sąjungą ir jos valdymą
[2018/2109(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
119Galutinis terminas -Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis
[2019/2562(RSP)]
RC-B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019, B8-0114/2019, B8-0117/2019
120Galutinis terminas -Zimbabvė
[2019/2563(RSP)]
RC-B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019, B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019
121Galutinis terminas -Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje
[2019/2564(RSP)]
RC-B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019, B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
9 votePasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
108***IvoteMechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti
Pranešimas:  Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti
[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
103*voteEurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimo projektas
Pranešimas:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)
Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto
[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
104***IvoteSveikatos technologijų vertinimas
Pranešimas:  Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES
[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. spalio 1 d.
34Galutinis terminas***IvoteTiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema
Pranešimas:  Franck Proust (A8-0198/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema
[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]
Tarptautinės prekybos komitetas
35Galutinis terminas***IvoteElektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje
Pranešimas:  Massimiliano Salini (A8-0199/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje (nauja redakcija)
[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
59Galutinis terminas***IvoteTeisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas
Pranešimas:  Ivan Štefanec (A8-0274/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo
[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
72Galutinis terminas***IvoteAtlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą
Pranešimas:  Eva Maydell (A8-0360/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą
[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
106Galutinis terminas***IvoteBendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės
Pranešimas:  Roberts Zīle (A8-0032/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių
[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
105Galutinis terminas***IvoteEuropos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo adaptavimas atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos
Pranešimas:  Miroslav Poche (A8-0014/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/XXX [dėl energetikos sąjungos valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos
[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
128Galutinis terminas voteTeisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2569(RSP)]
B8-0103/2019, RC-B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019
126Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Interseksualių asmenų teisės
[2018/2878(RSP)]
B8-0101/2019
131Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.)
[2019/2573(RSP)]
B8-0127/2019
132Galutinis terminas voteINF sutarties ateitis ir poveikis ES
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2574(RSP)]
RC-B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019, B8-0133/2019
114Galutinis terminas voteNAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2018/2882(RSP)]
B8-0079/2019
18Galutinis terminas voteGyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
Pranešimas:  Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)
Pranešimas dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų įgyvendinimo
[2018/2110(INI)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
27Galutinis terminas voteVidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą
Pranešimas:  Virginie Rozière (A8-0059/2019)
Pranešimas dėl vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimo tobulinant Europos Sąjungos muitų sąjungą ir jos valdymą
[2018/2109(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
61Galutinis terminas voteTeisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas
Pranešimas:  György Schöpflin (A8-0055/2019)
Pranešimas dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimo
[2018/2114(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
15:00 - 16:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointPlatesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)
130 -G-000008/2018
(G-000008/2018 - B8-0013/2019)
83Galutinis terminas pointSauganti Europa: švarus oras visiems
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2792(RSP)]
Dėl šio klausimo bus balsuojama kitoje mėnesinėje sesijoje
     
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Sauganti Europa: švarus oras visiems
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)25'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Nuomonės referentai   (4x1') 4'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis)1'
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis)   (3x2') 6'
Parlamento nariai45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Autorius (Platesnės apimties klausimas)2'
Autoriai (komitetai)5'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'GUE/NGL3'Verts/ALE3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18item on the agendapointGyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
27item on the agendapointVidaus rinkos konkurencingumo stiprinimas tobulinant ES muitų sąjungą ir jos valdymą
Virginie Rozière (A8-0059/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
119item on the agendapointPadėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 14:00
120item on the agendapointZimbabvė
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 14:00
121item on the agendapointMoterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 14:00
34item on the agendapointTiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą tikrinimo sistema
Franck Proust (A8-0198/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
35item on the agendapointElektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumas, sudarant palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus Sąjungoje
Massimiliano Salini (A8-0199/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
59item on the agendapointTeisėtai kitoje valstybėje narėje parduodamų prekių abipusis pripažinimas
Ivan Štefanec (A8-0274/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
72item on the agendapointAtlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą
Eva Maydell (A8-0360/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
106item on the agendapointBendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės
Roberts Zīle (A8-0032/2019
  -Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 13:00
105item on the agendapointEuropos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo adaptavimas atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos
Miroslav Poche (A8-0014/2019
  -Pakeitimai; atmetimasPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
128item on the agendapointTeisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. vasario 12 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 16:00
126item on the agendapointInterseksualių asmenų teisės
(O-000132/2018 - B8-0007/2019) (O-000133/2018 - B8-0008/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. vasario 12 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 16:00
131item on the agendapointVeiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019–2023 m.)
(O-000006/2019 - B8-0014/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 19:00
132item on the agendapointINF sutarties ateitis ir poveikis ES
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 19:00
114item on the agendapointNAIADES II – veiksmų programa, skirta vidaus vandenų kelių transportui remti
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. vasario 12 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 16:00
61item on the agendapointTeisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas
György Schöpflin (A8-0055/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. vasario 6 d., 13:00
83item on the agendapointSauganti Europa: švarus oras visiems
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 20:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. vasario 8 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. vasario 11 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. vasario 12 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. vasario 13 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika