Dagsorden
StrasbourgMandag den 11. marts 2019 - Torsdag den 14. marts 2019 272k
Tirsdag den 12. marts 2019182kUdgave: Onsdag den 13. marts 2019, 17:46
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 10:00   Forhandling
10:00 - 12:20   Forhandling
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 10:00   Forhandling       Taletid
  pointAfstemning om anmodning om uopsættelig behandling (forretningsordenens artikel 154)
93Frist***I-Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Anmodning om uopsættelig behandling fra Kommissionen

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Fiskeriudvalget
94Frist***I-Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande
Anmodning om uopsættelig behandling fra Kommissionen

[2019/0010(COD)]
Fiskeriudvalget
134Frist***I-Visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
Anmodning om uopsættelig behandling fra Kommissionen

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
146Frist pointKønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2614(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
10:00 - 12:20   Forhandling       Taletid
124 pointDrøftelse med Den Slovakiske Republiks premierminister, Peter Pellegrini, om Europas fremtid
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
135 voteAnmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet
Betænkning:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet
[2019/2002(IMM)]
Retsudvalget
144 voteAnmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet
Betænkning:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet
[2018/2247(IMM)]
Retsudvalget
145 voteAnmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet
Betænkning:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Betænkning om anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet
[2018/2267(IMM)]
Retsudvalget
101 voteForlængelse af anvendelsen af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteElektronisk godstransportinformation
Betænkning:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation
[2018/0140(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
21***voteFrivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel
Henstilling:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet
[2018/0272(NLE)]
Udvalget om International Handel
10 voteFrivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning)
Betænkning:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel
[2018/0272M(NLE)]
Udvalget om International Handel
46***voteProtokol om ændring af konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger
Henstilling:  József Nagy (A8-0070/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om at bemyndige medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at undertegne protokollen om ændring af Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger
[2018/0238(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
103***voteBemyndigelse af medlemsstaterne til at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder
Henstilling:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218)
[2018/0116(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
107***voteProtokol om ændring af aftalen om søtransport mellem EU og Kina (Kroatiens tiltrædelse)
Henstilling:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Unionen og medlemsstaterne af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
[2014/0327(NLE)]
Transport- og Turismeudvalget
30***voteEuro-Middelhavsaftalen mellem EU og Egypten (Kroatiens tiltrædelse)
Henstilling:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
[2016/0121(NLE)]
Udenrigsudvalget
17 votePartnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Turkmenistan
Interimsbetænkning:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Interimsbetænkning om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om Den Europæiske Unions og Det Europæiske Atomenergifællesskabs indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Turkmenistan på den anden side
[1998/0031R(NLE)]
Udenrigsudvalget
90*voteGennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger
Betænkning:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger
[2018/0812(CNS)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
75Frist***IvoteUdveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)
Betænkning:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA
[2016/0002(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
76Frist***IvoteCentralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet)
Betænkning:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011
[2017/0144(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
62Frist***IvoteProgrammet Det Europæiske Solidaritetskorps
Betænkning:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
47Frist***IvoteEU's forordning om cybersikkerhed
Betænkning:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed")
[2017/0225(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
72Frist***IvoteIlloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden
Betænkning:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden
[2018/0082(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
58Frist***IvoteDet europæiske borgerinitiativ
Betænkning:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ
[2017/0220(COD)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
57Frist***IvoteImport af kulturgenstande
Betænkning:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande
[2017/0158(COD)]
Udvalget om International Handel
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Forhandling: Onsdag den 24. oktober 2018
97Frist***IvoteBeskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet
Betænkning:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet
[2018/0336(COD)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
122Frist voteSikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem
Forslag til beslutning
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Forhandling: Onsdag den 13. februar 2019
29Frist voteStatus over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
Betænkning:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Betænkning om status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
[2018/2158(INI)]
Udenrigsudvalget
12Frist voteOpbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling
Betænkning:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Betænkning om opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling
[2018/2159(INI)]
Udenrigsudvalget
15:00 - 24:00   Forhandling       Taletid
123Frist pointEn europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2580(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
16Frist pointKommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
Betænkning:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
[2018/2150(INI)]
Udenrigsudvalget
153Frist pointNødsituation i Venezuela
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2628(RSP)]
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
117Frist pointDen opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU
Betænkning:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med status over den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU
[2018/2115(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 113
  pointForhandling under ét - Afghanistan
32***-Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan
Henstilling:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Udenrigsudvalget
33Frist -Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning)
Betænkning:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling

[2015/0302M(NLE)]
Udenrigsudvalget
31Frist pointAssocieringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino
[2018/2246(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 113
13Frist***IpointTilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
Betænkning:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
138Frist pointEU-hasteopstilling af sort liste over tredjelande på baggrund af direktivet om hvidvaskning af penge
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2612(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
99Frist***IpointVisuminformationssystemet
Betænkning:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
70Frist***IpointAsyl- og Migrationsfond
Betænkning:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
71Frist***IpointInstrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa
Betænkning:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
69Frist***IpointFond for Intern Sikkerhed
Betænkning:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fonden for Intern Sikkerhed
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
09:00 - 10:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Catch-the-eye5'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Forhandling     item on the agenda
Peter Pellegrini, Slovakiets premierminister30'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)15'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)30'
Kommissionen (inkl. svar)45'
Ordførere   (9x6') 54'
Ordførere for udtalelser   (11x1') 11'
Catch-the-eye   (12x5') 60'
Medlemmer194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointRegler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
  -Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 12. marts 2019, 13:00
94item on the agendapointFiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande
  -Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 12. marts 2019, 13:00
134item on the agendapointVisse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
Ismail Ertug
  -Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 12. marts 2019, 13:00
146item on the agendapointKønsbalancen ved nomineringer inden for EU's økonomiske og monetære anliggender
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 16:00
75item on the agendapointUdveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
76item on the agendapointCentralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
62item on the agendapointProgrammet Det Europæiske Solidaritetskorps
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
47item on the agendapointEU's forordning om cybersikkerhed
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
72item on the agendapointIlloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
58item on the agendapointDet europæiske borgerinitiativ
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
57item on the agendapointImport af kulturgenstande
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
97item on the agendapointBeskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
122item on the agendapointSikkerhedstrusler i forbindelse med den tiltagende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige EU-tiltag for at begrænse dem
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagFredag den 8. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagFredag den 8. marts 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 11. marts 2019, 19:00
29item on the agendapointStatus over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Mandag den 11. marts 2019, 19:00
12item on the agendapointOpbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
123item on the agendapointEn europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 20:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagOnsdag den 13. marts 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 19:00
16item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
Kati Piri (A8-0091/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
153item on the agendapointNødsituation i Venezuela
  -Forslag til beslutningOnsdag den 20. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 25. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 25. marts 2019, 20:00
117item on the agendapointDen opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
33item on the agendapointSamarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
31item on the agendapointAssocieringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
13item on the agendapointTilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
138item on the agendapointEU-hasteopstilling af sort liste over tredjelande på baggrund af direktivet om hvidvaskning af penge
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 16:00
99item on the agendapointVisuminformationssystemet
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
70item on the agendapointAsyl- og Migrationsfond
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
69item on the agendapointFond for Intern Sikkerhed
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 8. marts 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 11. marts 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. marts 2019, 19:00
Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik