Esityslista
StrasbourgMaanantai 11. maaliskuuta 2019 - Torstai 14. maaliskuuta 2019 268k
Tiistai 12. maaliskuuta 2019177kVersio: Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 17:53
 Esityslistan kohdat
09:00 - 10:00   Keskustelut
10:00 - 12:20   Keskustelut
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 10:00   Keskustelut       Puheajat
  pointÄänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 154 artikla)
93Määräaika***I-Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Kalatalousvaliokunta
94Määräaika***I-Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[2019/0010(COD)]
Kalatalousvaliokunta
134Määräaika***I-Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
146Määräaika pointSukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2614(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
10:00 - 12:20   Keskustelut       Puheajat
124 pointKeskustelu Slovakian tasavallan pääministerin Peter Pellegrinin kanssa Euroopan tulevaisuudesta
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
135 voteMonika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Mietintö Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2019/2002(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
144 voteJean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2018/2247(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
145 voteDominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Mietintö:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Mietintö Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä
[2018/2267(IMM)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
101 voteParlamentin työjärjestyksen 159 artiklan soveltamisen jatkaminen yhdeksännen vaalikauden loppuun
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteSähköiset kuljetustiedot
Mietintö:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista
[2018/0140(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
21***voteMetsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus
Suositus:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä
[2018/0272(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
10 voteMetsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä
[2018/0272M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
46***votePöytäkirja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta
Suositus:  József Nagy (A8-0070/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille ratifioida Euroopan unionin edun mukaisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja
[2018/0238(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
103***voteJäsenvaltioille annettava valtuutus tulla turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi
Suositus:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218)
[2018/0116(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
107***voteEU:n ja Kiinan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin)
Suositus:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden puolesta
[2014/0327(NLE)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
30***voteEU:n ja Egyptin Euro–Välimeri-sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin)
Suositus:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

[2016/0121(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
17 voteEU:n ja Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus
Väliaikainen mietintö:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Väliaikainen mietintö esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin välisen kumppanuutta koskevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta
[1998/0031R(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
90*voteTäytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Mietintö:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
[2018/0812(CNS)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
75Määräaika***IvoteKolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)
Mietintö:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston puitepäätöksen 2009/315/YOS muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisia koskevan tietojenvaihdon ja eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) osalta sekä neuvoston päätöksen 2009/316/YOS korvaamisesta
[2016/0002(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
76Määräaika***IvoteKeskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN)
Mietintö:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS-TCN-järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta
[2017/0144(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
62Määräaika***IvoteEuroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma
Mietintö:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta
[2018/0230(COD)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
47Määräaika***IvoteEU:n kyberturvallisuusasetus
Mietintö:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n kyberturvallisuusvirastosta ENISAsta ja asetuksen (EU) 526/2013 kumoamisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista (”kyberturvallisuusasetus”)
[2017/0225(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
72Määräaika***IvoteEpäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa
Mietintö:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa
[2018/0082(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
58Määräaika***IvoteEurooppalainen kansalaisaloite
Mietintö:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta
[2017/0220(COD)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
57Määräaika***IvoteKulttuuriesineiden tuonti
Mietintö:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista
[2017/0158(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Keskustelu: Keskiviikko 24. lokakuuta 2018
97Määräaika***IvoteHenkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä
Mietintö:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä
[2018/0336(COD)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
122Määräaika voteKiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi
Päätöslauselmaesitykset
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Keskustelu: Keskiviikko 13. helmikuuta 2019
29Määräaika voteEU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila
Mietintö:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Mietintö EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta
[2018/2158(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
12Määräaika voteEU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa
Mietintö:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Mietintö EU:n valmiuksien parantamisesta konfliktinestossa ja välitystoiminnassa
[2018/2159(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
15:00 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
123Määräaika pointIhmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2580(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
16Määräaika pointTurkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
Mietintö:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta
[2018/2150(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
153Määräaika pointHätätilanne Venezuelassa
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2019/2628(RSP)]
Äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla
117Määräaika pointEUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi
Mietintö:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttaman seurannan tarkastelusta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi
[2018/2115(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 113 artikla
  pointYhteiskeskustelu - Afganistan
32***-EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus
Suositus:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
33Määräaika -EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[2015/0302M(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
31Määräaika pointAssosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Mietintö suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä
[2018/2246(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 113 artikla
13Määräaika***IpointTuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset
Mietintö:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
138Määräaika pointRahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2612(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
99Määräaika***IpointViisumitietojärjestelmä
Mietintö:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Mietintö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
70Määräaika***IpointTurvapaikka- ja maahanmuuttorahasto
Mietintö:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
71Määräaika***IpointRajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline
Mietintö:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
69Määräaika***IpointSisäisen turvallisuuden rahasto
Mietintö:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
09:00 - 10:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
"Catch the eye"5'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Keskustelut     item on the agenda
Slovakian pääministeri Peter Pellegrini30'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)15'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)30'
Komissio (vastauksineen)45'
Esittelijät   (9x6') 54'
Valmistelijat   (11x1') 11'
"Catch the eye"   (12x5') 60'
Jäsenet194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointEuroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 12. maaliskuuta 2019, 13:00
94item on the agendapointUnionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 12. maaliskuuta 2019, 13:00
134item on the agendapointTietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat
Ismail Ertug
  -Tarkistukset; hylkääminenTiistai 12. maaliskuuta 2019, 13:00
146item on the agendapointSukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 16:00
75item on the agendapointKolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
76item on the agendapointKeskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
62item on the agendapointEuroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
47item on the agendapointEU:n kyberturvallisuusasetus
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
72item on the agendapointEpäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
58item on the agendapointEurooppalainen kansalaisaloite
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
57item on the agendapointKulttuuriesineiden tuonti
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
97item on the agendapointHenkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
122item on the agendapointKiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
29item on the agendapointEU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
12item on the agendapointEU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
123item on the agendapointIhmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 19:00
16item on the agendapointTurkkia koskeva vuoden 2018 kertomus
Kati Piri (A8-0091/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
153item on the agendapointHätätilanne Venezuelassa
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 20. maaliskuuta 2019, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 25. maaliskuuta 2019, 20:00
117item on the agendapointEUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
33item on the agendapointEU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
31item on the agendapointAssosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -TarkistuksetKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
13item on the agendapointTuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
138item on the agendapointRahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 12. maaliskuuta 2019, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 16:00
99item on the agendapointViisumitietojärjestelmä
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
70item on the agendapointTurvapaikka- ja maahanmuuttorahasto
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
71item on the agendapointRajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
69item on the agendapointSisäisen turvallisuuden rahasto
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 6. maaliskuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 8. maaliskuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 11. maaliskuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 12. maaliskuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö