Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 11. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts 273k
Otrdiena, 2019. gada 12. marts181kVersija: Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 17:57
 Darba kārtības punkti
09:00 - 10:00   Debates
10:00 - 12:20   Debates
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 10:00   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointBalsošana par pieprasījumiem rīkot steidzamu apspriešanu (Reglamenta 154. pants)
93Termiņi***I-Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
94Termiņi***I-Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[2019/0010(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
134Termiņi***I-Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
146Termiņi pointDzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2614(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
10:00 - 12:20   Debates       Uzstāšanās laiks
124 pointDebates ar Slovākijas Republikas premjerministru Peter Pellegrini par Eiropas nākotni
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
135 votePieprasījums atcelt Monika Hohlmeier imunitāti
Ziņojums:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Monika Hohlmeier imunitāti
[2019/2002(IMM)]
Juridiskā komiteja
144 votePieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti
Ziņojums:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti
[2018/2247(IMM)]
Juridiskā komiteja
145 votePieprasījums atcelt Dominique Bilde imunitāti
Ziņojums:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Dominique Bilde imunitāti
[2018/2267(IMM)]
Juridiskā komiteja
101 voteParlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta devītā sasaukuma beigām
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteElektroniska kravu pārvadājumu informācija
Ziņojums:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju
[2018/0140(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
21***voteBrīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību
Ieteikums:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību
[2018/0272(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
10 voteBrīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija)
Ziņojums:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību
[2018/0272M(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
46***voteProtokols, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi
Ieteikums:  József Nagy (A8-0070/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi

[2018/0238(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
103***voteDalībvalstu pilnvarošana kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos
Ieteikums:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218)
[2018/0116(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
107***voteProtokols, ar ko groza EK un Ķīnas nolīgumu par jūras transportu (Horvātijas pievienošanās ES)
Ieteikums:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā parakstītu protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
[2014/0327(NLE)]
Transporta un tūrisma komiteja
30***voteEiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums starp ES un Ēģipti (Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai)
Ieteikums:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
[2016/0121(NLE)]
Ārlietu komiteja
17 voteES un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīgums
Starpposma ziņojums:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par to, lai Eiropas Savienība un Eiropas Atomenerģijas kopiena noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu, lai izveidotu partnerattiecības starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses

[1998/0031R(NLE)]
Ārlietu komiteja
90*voteĪstenošanas lēmums par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu
Ziņojums:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu
[2018/0812(CNS)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
75Termiņi***IvoteInformācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS)
Ziņojums:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI
[2016/0002(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
76Termiņi***IvoteCentralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN)
Ziņojums:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011
[2017/0144(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
62Termiņi***IvoteProgramma "Eiropas Solidaritātes korpuss"
Ziņojums:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Eiropas Solidaritātes korpuss" un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Kultūras un izglītības komiteja
47Termiņi***IvoteES Kiberdrošības akts
Ziņojums:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ENISA – ES Kiberdrošības aģentūru – un Regulas (ES) 526/2013 atcelšanu un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju (“Kiberdrošības akts”)
[2017/0225(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
72Termiņi***IvoteNetaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē
Ziņojums:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē
[2018/0082(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
58Termiņi***IvoteEiropas pilsoņu iniciatīva
Ziņojums:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu
[2017/0220(COD)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
57Termiņi***IvoteKultūras priekšmetu imports
Ziņojums:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu
[2017/0158(COD)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Debates: Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris
97Termiņi***IvotePersonas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā
Ziņojums:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014
[2018/0336(COD)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
122Termiņi voteDrošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Debates: Trešdiena, 2019. gada 13. februāris
29Termiņi voteStāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās
Ziņojums:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Ziņojums par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās
[2018/2158(INI)]
Ārlietu komiteja
12Termiņi voteES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana
Ziņojums:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Ziņojums par ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošanu
[2018/2159(INI)]
Ārlietu komiteja
15:00 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
123Termiņi pointCilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2580(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
16Termiņi point2018. gada ziņojums par Turciju
Ziņojums:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Turciju
[2018/2150(INI)]
Ārlietu komiteja
153Termiņi pointĀrkārtas stāvoklis Venecuēlā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2628(RSP)]
Balsošana notiks nākamajā sesijā
117Termiņi pointEĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai
Ziņojums:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos izvērtēt turpmākos pasākumus, ko pieņēmusi EĀDD divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai
[2018/2115(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 113. pants
  pointKopīgās debates - Afganistāna
32***-ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību
Ieteikums:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Ārlietu komiteja
33Termiņi -ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)
Ziņojums:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses

[2015/0302M(NLE)]
Ārlietu komiteja
31Termiņi pointAsociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par asociācijas nolīgumu starp ES, no vienas puses, un Monako, Andoru un Sanmarīno, no otras puses
[2018/2246(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 113. pants
13Termiņi***IpointProduktu un pakalpojumu pieejamības prasības
Ziņojums:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
138Termiņi pointNepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2612(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
99Termiņi***IpointVīzu informācijas sistēma
Ziņojums:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
70Termiņi***IpointPatvēruma un migrācijas fonds
Ziņojums:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
71Termiņi***IpointFinansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām
Ziņojums:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
69Termiņi***IpointIekšējās drošības fonds
Ziņojums:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās drošības fonda izveidi
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
09:00 - 10:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Debates     item on the agenda
Slovākijas premjerministrs Peter Pellegrini30'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Deputāti 74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)15'
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)30'
Komisija (ieskaitot atbildes)45'
Referenti   (9x6') 54'
Atzinumu sagatavotāji   (11x1') 11'
Brīvā mikrofona procedūra   (12x5') 60'
Deputāti 194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointNoteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
  -Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 13:00
94item on the agendapointSavienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos
  -Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 13:00
134item on the agendapointDaži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ismail Ertug
  -Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 13:00
146item on the agendapointDzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 16:00
75item on the agendapointInformācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
76item on the agendapointCentralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
62item on the agendapointProgramma "Eiropas Solidaritātes korpuss"
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
47item on the agendapointES Kiberdrošības akts
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
72item on the agendapointNetaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
58item on the agendapointEiropas pilsoņu iniciatīva
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
57item on the agendapointKultūras priekšmetu imports
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
97item on the agendapointPersonas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
122item on the agendapointDrošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
29item on the agendapointStāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
12item on the agendapointES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
123item on the agendapointCilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 19:00
16item on the agendapoint2018. gada ziņojums par Turciju
Kati Piri (A8-0091/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
153item on the agendapointĀrkārtas stāvoklis Venecuēlā
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 20:00
117item on the agendapointEĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
33item on the agendapointES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
31item on the agendapointAsociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
13item on the agendapointProduktu un pakalpojumu pieejamības prasības
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
138item on the agendapointNepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 16:00
99item on the agendapointVīzu informācijas sistēma
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
70item on the agendapointPatvēruma un migrācijas fonds
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
71item on the agendapointFinansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
69item on the agendapointIekšējās drošības fonds
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika