Agenda
StraatsburgMaandag 11 maart 2019 - Donderdag 14 maart 2019 270k
Dinsdag 12 maart 2019186kVersie: Woensdag 13 maart 2019, 17:58
 Agendapunten
09:00 - 10:00   Debatten
10:00 - 12:20   Debatten
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 10:00   Debatten       Spreektijd
  pointStemmingen over verzoeken om urgentverklaring (artikel 154 van het Reglement)
93Deadline***I-Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Commissie visserij
94Deadline***I-Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[2019/0010(COD)]
Commissie visserij
134Deadline***I-Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
Verzoek om urgentverklaring van de Commissie

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
146Deadline pointGenderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2614(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
10:00 - 12:20   Debatten       Spreektijd
124 pointDebat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
135 voteVerzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier
Verslag:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier
[2019/2002(IMM)]
Commissie juridische zaken
144 voteVerzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen
Verslag:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen
[2018/2247(IMM)]
Commissie juridische zaken
145 voteVerzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde
Verslag:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde
[2018/2267(IMM)]
Commissie juridische zaken
101 voteVerlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteElektronische informatie over goederenvervoer
Verslag:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer
[2018/0140(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
21***voteVrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw
Aanbeveling:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw
[2018/0272(NLE)]
Commissie internationale handel
10 voteVrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie)
Verslag:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw
[2018/0272M(NLE)]
Commissie internationale handel
46***voteProtocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
Aanbeveling:  József Nagy (A8-0070/2019)
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ratificeren
[2018/0238(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
103***voteMachtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen
Aanbeveling:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218)
[2018/0116(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
107***voteProtocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EU en China (toetreding van Kroatië)
Aanbeveling:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en de lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
[2014/0327(NLE)]
Commissie vervoer en toerisme
30***voteEuropees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië)
Aanbeveling:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
[2016/0121(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
17 votePartnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Turkmenistan
Interimverslag:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Tussentijds verslag over het ontwerp van besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting door de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds
[1998/0031R(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
90*voteUitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk
Verslag:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk
[2018/0812(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
75Deadline***IvoteUitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)
Verslag:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad
[2016/0002(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
76Deadline***IvoteGecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen
Verslag:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011
[2017/0144(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
62Deadline***IvoteHet programma "Europees Solidariteitskorps"
Verslag:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Commissie cultuur en onderwijs
47Deadline***IvoteDe cyberbeveiligingsverordening van de EU
Verslag:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")
[2017/0225(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
72Deadline***IvoteOneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
Verslag:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
[2018/0082(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
58Deadline***IvoteEuropees burgerinitiatief
Verslag:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het Europees burgerinitiatief
[2017/0220(COD)]
Commissie constitutionele zaken
57Deadline***IvoteInvoer van cultuurgoederen
Verslag:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen
[2017/0158(COD)]
Commissie internationale handel
Commissie interne markt en consumentenbescherming

Debat: Woensdag 24 oktober 2018
97Deadline***IvoteBescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement
Verslag:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wat betreft een verificatieprocedure in verband met inbreuken op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement
[2018/0336(COD)]
Commissie constitutionele zaken
122Deadline voteVeiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen
Ontwerpresoluties
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Debat: Woensdag 13 februari 2019
29Deadline voteStand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
Verslag:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Verslag over de stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
[2018/2158(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
12Deadline voteOpbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
Verslag:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Verslag over de opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
[2018/2159(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
15:00 - 24:00   Debatten       Spreektijd
123Deadline pointEen Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2580(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
16Deadline pointVerslag 2018 over Turkije
Verslag:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Verslag over het Commissieverslag 2018 over Turkije
[2018/2150(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
153Deadline pointNoodsituatie in Venezuela
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2628(RSP)]
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
117Deadline pointDoor de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden
Verslag:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bij het opmaken van de balans ten aanzien van de door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden
[2018/2115(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 113 van het Reglement
  pointGecombineerde behandeling - Afghanistan
32***-Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan
Aanbeveling:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
33Deadline -Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie)
Verslag:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds

[2015/0302M(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
31Deadline pointAssociatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino
[2018/2246(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 113 van het Reglement
13Deadline***IpointToegankelijkheidseisen voor producten en diensten
Verslag:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
138Deadline pointUrgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2612(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
99Deadline***IpointVisuminformatiesysteem
Verslag:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
70Deadline***IpointFonds voor asiel en migratie
Verslag:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
71Deadline***IpointInstrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
Verslag:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
69Deadline***IpointFonds voor interne veiligheid
Verslag:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
09:00 - 10:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
"Catch the eye"5'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Debatten     item on the agenda
Peter Pellegrini, premier van Slowakije30'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)15'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)30'
Commissie (inclusief antwoorden)45'
Rapporteurs   (9x6') 54'
Rapporteurs voor advies   (11x1') 11'
"Catch the eye"   (12x5') 60'
Leden194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointVoorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
  -Amendementen; verwerpingDinsdag 12 maart 2019, 13:00
94item on the agendapointVismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie
  -Amendementen; verwerpingDinsdag 12 maart 2019, 13:00
134item on the agendapointBepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
Ismail Ertug
  -Amendementen; verwerpingDinsdag 12 maart 2019, 13:00
146item on the agendapointGenderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 16:00
75item on the agendapointUitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
76item on the agendapointGecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
62item on the agendapointHet programma "Europees Solidariteitskorps"
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
47item on the agendapointDe cyberbeveiligingsverordening van de EU
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
72item on the agendapointOneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
58item on the agendapointEuropees burgerinitiatief
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
57item on the agendapointInvoer van cultuurgoederen
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
97item on the agendapointBescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
122item on the agendapointVeiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen
  -OntwerpresolutiesWoensdag 6 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 8 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesVrijdag 8 maart 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 11 maart 2019, 19:00
29item on the agendapointStand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 6 maart 2019, 13:00
  -Alternatieve gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 11 maart 2019, 19:00
12item on the agendapointOpbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 6 maart 2019, 13:00
123item on the agendapointEen Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 20:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 maart 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 19:00
16item on the agendapointVerslag 2018 over Turkije
Kati Piri (A8-0091/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
153item on the agendapointNoodsituatie in Venezuela
  -OntwerpresolutiesWoensdag 20 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 25 maart 2019, 20:00
117item on the agendapointDoor de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
33item on the agendapointSamenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
31item on the agendapointAssociatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
13item on the agendapointToegankelijkheidseisen voor producten en diensten
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
138item on the agendapointUrgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 16:00
99item on the agendapointVisuminformatiesysteem
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
70item on the agendapointFonds voor asiel en migratie
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
69item on the agendapointFonds voor interne veiligheid
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 8 maart 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 11 maart 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 12 maart 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 maart 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid