Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 11 marca 2019 r. - Czwartek, 14 marca 2019 r. 276k
Wtorek, 12 marca 2019187kWersja: Środa, 13 marca 2019, 17:59
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 10:00   Debaty
10:00 - 12:20   Debaty
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 10:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointGłosowania nad wnioskami o tryb pilny (art. 154 Regulaminu PE)
93Termin***I-Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Komisja Rybołówstwa
94Termin***I-Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii
Wniosek Komisji o tryb pilny

[2019/0010(COD)]
Komisja Rybołówstwa
134Termin***I-Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Wniosek Komisji o tryb pilny

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
146Termin pointRównowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2614(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
10:00 - 12:20   Debaty       Czas wystąpień
124 pointDebata z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim na temat przyszłości Europy
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
135 voteWniosek o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier
Sprawozdanie:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier
[2019/2002(IMM)]
Komisja Prawna
144 voteWniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena
Sprawozdanie:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena
[2018/2247(IMM)]
Komisja Prawna
145 voteWniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde
Sprawozdanie:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Dominique Bilde
[2018/2267(IMM)]
Komisja Prawna
101 votePrzedłużenie stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteElektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego
Sprawozdanie:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego
[2018/0140(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
21***voteUmowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem
Zalecenie:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu
[2018/0272(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
10 voteUmowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja)
Sprawozdanie:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu
[2018/0272M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
46***voteProtokół zmieniający Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
Zalecenie:  József Nagy (A8-0070/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych
[2018/0238(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
103***voteUpoważnienie państw członkowskich do zostania stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych
Zalecenie:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218)
[2018/0116(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
107***voteProtokół zmieniający Umowę o transporcie morskim UE-Chiny (przystąpienie Chorwacji)
Zalecenie:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
[2014/0327(NLE)]
Komisja Transportu i Turystyki
30***voteUkład eurośródziemnomorski UE-Egipt (przystąpienie Chorwacji)
Zalecenie:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
[2016/0121(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
17 voteZawarcie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Turkmenistanem
Sprawozdanie śródokresowe:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia przez Unię Europejską i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Turkmenistanem z drugiej strony
[1998/0031R(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
90*voteDecyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA
Sprawozdanie:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Sprawozdanie w sprawie decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA
[2018/0812(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
75Termin***IvoteWymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)
Sprawozdanie:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję ramową Rady 2009/315/WSiSW w odniesieniu do wymiany informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz w odniesieniu do europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) i zastępującej decyzję Rady 2009/316/WSiSW
[2016/0002(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
76Termin***IvoteScentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN)
Sprawozdanie:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN) i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011
[2017/0144(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
62Termin***IvoteProgram „Europejski Korpus Solidarności”
Sprawozdanie:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014
[2018/0230(COD)]
Komisja Kultury i Edukacji
47Termin***IvoteAkt ws. cyberbezpieczeństwa
Sprawozdanie:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”)
[2017/0225(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
72Termin***IvoteNieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
Sprawozdanie:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
[2018/0082(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
58Termin***IvoteEuropejska inicjatywa obywatelska
Sprawozdanie:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego roporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
[2017/0220(COD)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
57Termin***IvotePrzywóz dóbr kultury
Sprawozdanie:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury
[2017/0158(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Debata: Środa, 24 października 2018
97Termin***IvoteOchrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego
[2018/0336(COD)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
122Termin voteZagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia
Projekty rezolucji
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Debata: Środa, 13 lutego 2019
29Termin voteStan stosunków politycznych między UE a Rosją
Sprawozdanie:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Sprawozdanie w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją
[2018/2158(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
12Termin voteBudowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji
Sprawozdanie:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Sprawozdanie w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji
[2018/2159(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
15:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
123Termin pointEuropejski system sankcji za naruszenia praw człowieka
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2580(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
16Termin pointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
Sprawozdanie:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji
[2018/2150(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
153Termin pointSytuacja nadzwyczajna w Wenezueli
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2019/2628(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
117Termin pointDziałania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich
Sprawozdanie:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zawierającego podsumowanie działań podjętych przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich
[2018/2115(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
  pointWspólna debata - Afganistan
32***-Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem
Zalecenie:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
33Termin -Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja)
Sprawozdanie:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony

[2015/0302M(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
31Termin pointUkład o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino
[2018/2246(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
13Termin***IpointWymogi dostępności produktów i usług
Sprawozdanie:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
138Termin pointPilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2612(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
99Termin***IpointWizowy system informacyjny
Sprawozdanie:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
70Termin***IpointUstanowienie Funduszu Azylu i Migracji
Sprawozdanie:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
71Termin***IpointInstrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz
Sprawozdanie:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
69Termin***IpointFundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Sprawozdanie:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
09:00 - 10:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Debaty     item on the agenda
Peter Pellegrini, premier Słowacji30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)45'
Sprawozdawcy   (9x6') 54'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (11x1') 11'
Procedura pytań z sali   (12x5') 60'
Posłowie194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointPrzepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 12 marca 2019, 13:00
94item on the agendapointUpoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 12 marca 2019, 13:00
134item on the agendapointNiektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
Ismail Ertug
  -Poprawki; odrzucenieWtorek, 12 marca 2019, 13:00
146item on the agendapointRównowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 16:00
75item on the agendapointWymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
76item on the agendapointScentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
62item on the agendapointProgram „Europejski Korpus Solidarności”
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
47item on the agendapointAkt ws. cyberbezpieczeństwa
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
72item on the agendapointNieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
58item on the agendapointEuropejska inicjatywa obywatelska
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
57item on the agendapointPrzywóz dóbr kultury
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
97item on the agendapointOchrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
122item on the agendapointZagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia
  -Projekty rezolucjiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPiątek, 8 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPiątek, 8 marca 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
29item on the agendapointStan stosunków politycznych między UE a Rosją
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
  -Wspólne alternatywne projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
12item on the agendapointBudowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
123item on the agendapointEuropejski system sankcji za naruszenia praw człowieka
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 13 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 13 marca 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 19:00
16item on the agendapointSprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji
Kati Piri (A8-0091/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
153item on the agendapointSytuacja nadzwyczajna w Wenezueli
  -Projekty rezolucjiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 25 marca 2019, 20:00
117item on the agendapointDziałania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
33item on the agendapointUmowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
31item on the agendapointUkład o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
13item on the agendapointWymogi dostępności produktów i usług
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
138item on the agendapointPilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 16:00
99item on the agendapointWizowy system informacyjny
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
70item on the agendapointUstanowienie Funduszu Azylu i Migracji
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
69item on the agendapointFundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 marca 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 marca 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 marca 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności