Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 martie 2019 - Joi, 14 martie 2019 276k
Marţi, 12 martie 2019184kVersiune: Miercuri, 13 martie 2019, 18:01
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 10:00   Dezbateri
10:00 - 12:20   Dezbateri
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 10:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointVoturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgenţă (articolul 154 din Regulamentul de procedură)
93Termen***I-Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Comisia pentru pescuit
94Termen***I-Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei

[2019/0010(COD)]
Comisia pentru pescuit
134Termen***I-Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
Cerere în regim de urgenţă a Comisiei

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Comisia pentru transport și turism
146Termen pointEchilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2614(RSP)]
Votul va avea loc joi
10:00 - 12:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
124 pointDezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   VOT urmat de explicarea voturilor      
135 voteCerere de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier
Raport  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier
[2019/2002(IMM)]
Comisia pentru afaceri juridice
144 voteCerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen
Raport  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen
[2018/2247(IMM)]
Comisia pentru afaceri juridice
145 voteCerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde
Raport  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Dominique Bilde
[2018/2267(IMM)]
Comisia pentru afaceri juridice
101 voteExtinderea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la sfârșitul celui de al nouălea mandat parlamentar
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteInformațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri
Raport  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri
[2018/0140(COD)]
Comisia pentru transport și turism
21***voteAcordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier
Recomandare  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier
[2018/0272(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
10 voteAcordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție)
Raport  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier
[2018/0272M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
46***voteProtocolul de modificare a Convenției pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal
Recomandare  József Nagy (A8-0070/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal
[2018/0238(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
103***voteAutorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive
Recomandare  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină parte, în interesul Uniunii Europene, la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive (CETS nr. 218)
[2018/0116(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
107***voteProtocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației)
Recomandare  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
[2014/0327(NLE)]
Comisia pentru transport și turism
30***voteAcordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația)
Recomandare  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
[2016/0121(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
17 voteAcordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan
Raport intermediar:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea de către Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Acordului de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte
[1998/0031R(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
90*voteDecizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit
Raport  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit
[2018/0812(CNS)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
75Termen***IvoteSchimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)
Raport  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului
[2016/0002(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
76Termen***IvoteUn sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)
Raport  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (TCN), destinat să completeze și să sprijine sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (sistemul ECRIS-TCN), și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011
[2017/0144(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
62Termen***IvoteProgramul „Corpul european de solidaritate”
Raport  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Comisia pentru cultură și educație
47Termen***IvoteLegea privind securitatea cibernetică
Raport  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”)
[2017/0225(COD)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
72Termen***IvotePracticile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente
Raport  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente
[2018/0082(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
58Termen***IvoteInițiativa cetățenească europeană
Raport  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană
[2017/0220(COD)]
Comisia pentru afaceri constituționale
57Termen***IvoteImportul bunurilor culturale
Raport  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind importul bunurilor culturale
[2017/0158(COD)]
Comisia pentru comerț internațional
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Dezbatere: Miercuri, 24 octombrie 2018
97Termen***IvoteProtecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European
Raport  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European
[2018/0336(COD)]
Comisia pentru afaceri constituționale
122Termen voteAmenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora
Propuneri de rezoluție
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Dezbatere: Miercuri, 13 februarie 2019
29Termen voteSituația relațiilor politice dintre UE și Rusia
Raport  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Raport referitor la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia
[2018/2158(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
12Termen voteConstruirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere
Raport  Soraya Post (A8-0075/2019)
Raport referitor la construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere
[2018/2159(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
15:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
123Termen pointUn regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2580(RSP)]
Votul va avea loc joi
16Termen pointRaport pe 2018 referitor la Turcia
Raport  Kati Piri (A8-0091/2019)
Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia
[2018/2150(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
153Termen pointSituația de urgență din Venezuela
Declaraţie a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2019/2628(RSP)]
Votul va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune.
117Termen pointAcțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa
Raport  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Raport referitor la o recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind evaluarea acțiunilor întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa
[2018/2115(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE
  pointDezbatere comună - Afganistan
32***-Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan
Recomandare  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
33Termen -Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)
Raport  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte

[2015/0302M(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
31Termen pointAcordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino
Raport  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Raport referitor la o recomandare a Parlamentului adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino
[2018/2246(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE
13Termen***IpointCerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
Raport  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
138Termen pointUrgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2612(RSP)]
Votul va avea loc joi
99Termen***IpointSistemul de informații privind vizele
Raport  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
70Termen***IpointFondul pentru azil și migrație
Raport  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
71Termen***IpointInstrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
Raport  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
69Termen***IpointFondul pentru securitate internă
Raport  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
09:00 - 10:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
„Catch the eye”5'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Dezbateri     item on the agenda
Peter Pellegrini, prim-ministrul Slovaciei30'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Vicepreşedinta Comisiei/Înalta Reprezentantă (inclusiv răspunsurile)30'
Comisia (inclusiv răspunsurile)45'
Raportori   (9x6') 54'
Raportori pentru aviz   (11x1') 11'
„Catch the eye”   (12x5') 60'
Deputaţi194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointNormele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune
  -Amendamente; respingereMarţi, 12 martie 2019, 13:00
94item on the agendapointAutorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii care desfășoară operațiuni în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii
  -Amendamente; respingereMarţi, 12 martie 2019, 13:00
134item on the agendapointAnumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
Ismail Ertug
  -Amendamente; respingereMarţi, 12 martie 2019, 13:00
146item on the agendapointEchilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 16:00
75item on the agendapointSchimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
76item on the agendapointUn sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
62item on the agendapointProgramul „Corpul european de solidaritate”
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
47item on the agendapointLegea privind securitatea cibernetică
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
72item on the agendapointPracticile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
58item on the agendapointInițiativa cetățenească europeană
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
57item on the agendapointImportul bunurilor culturale
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
97item on the agendapointProtecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
122item on the agendapointAmenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieVineri, 8 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieVineri, 8 martie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 11 martie 2019, 19:00
29item on the agendapointSituația relațiilor politice dintre UE și Rusia
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Luni, 11 martie 2019, 19:00
12item on the agendapointConstruirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
123item on the agendapointUn regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 20:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 13 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 13 martie 2019, 14:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 19:00
16item on the agendapointRaport pe 2018 referitor la Turcia
Kati Piri (A8-0091/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
153item on the agendapointSituația de urgență din Venezuela
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 20 martie 2019, 13:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieLuni, 25 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 25 martie 2019, 20:00
117item on the agendapointAcțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
33item on the agendapointAcordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
31item on the agendapointAcordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -AmendamenteMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
13item on the agendapointCerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
138item on the agendapointUrgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor
  -Propuneri de rezoluțieLuni, 11 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propuneri de rezoluție; propuneri comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 12 martie 2019, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 13 martie 2019, 16:00
99item on the agendapointSistemul de informații privind vizele
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
70item on the agendapointFondul pentru azil și migrație
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
69item on the agendapointFondul pentru securitate internă
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 6 martie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 8 martie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 11 martie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 12 martie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 13 martie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 13 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate