Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. marec 2019 - Četrtek, 14. marec 2019 267k
Torek, 12. marec 2019180kRazličica: Sreda, 13. marec 2019, 18:02
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 10:00   Razprave
10:00 - 12:20   Razprave
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 10:00   Razprave       Čas za govor
  pointGlasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 154 Poslovnika)
93Rok***I-Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije
Zahteva Komisije za nujni postopek

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Odbor za ribištvo
94Rok***I-Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije
Zahteva Komisije za nujni postopek

[2019/0010(COD)]
Odbor za ribištvo
134Rok***I-Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije
Zahteva Komisije za nujni postopek

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Odbor za promet in turizem
146Rok pointUravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2614(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
10:00 - 12:20   Razprave       Čas za govor
124 pointRazprava s predsednikom vlade Slovaške republike Petrom Pellegrinijem o prihodnosti Evrope
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
135 voteZahteva za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier
Poročilo:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier
[2019/2002(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
144 voteZahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu
Poročilo:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu
[2018/2247(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
145 voteZahteva za odvzem imunitete Dominique Bilde
Poročilo:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Dominique Bilde
[2018/2267(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
101 votePodaljšanje uporabe člena 159 Poslovnika Evropskega parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteElektronske informacije o prevozu blaga
Poročilo:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga
[2018/0140(COD)]
Odbor za promet in turizem
21***voteSporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov
Priporočilo:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov
[2018/0272(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
10 voteSporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija)
Poročilo:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov
[2018/0272M(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
46***voteProtokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
Priporočilo:  József Nagy (A8-0070/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
[2018/0238(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
103***votePooblastitev držav članic, da postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih
Priporočilo:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218)
[2018/0116(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
107***voteProtokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med EU in Kitajsko (pristop Hrvaške)
Priporočilo:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
[2014/0327(NLE)]
Odbor za promet in turizem
30***voteEvro-mediteranski sporazum med EU in Egiptom (pristop Hrvaške)
Priporočilo:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
[2016/0121(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
17 voteSporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom
Vmesno poročilo:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Turkmenistanom na drugi strani in ki ga skleneta Evropska unija in Evropska skupnost za atomsko energijo
[1998/0031R(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
90*voteIzvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu
Poročilo:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu
[2018/0812(CNS)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
75Rok***IvoteIzmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)
Poročilo:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS) ter o nadomestitvi Sklepa Sveta 2009/316/PNZ
[2016/0002(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
76Rok***IvoteCentralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)
Poročilo:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011
[2017/0144(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
62Rok***IvoteProgram evropske solidarnostne enote
Poročilo:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014
[2018/0230(COD)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
47Rok***IvoteUredba EU o kibernetski varnosti
Poročilo:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti)
[2017/0225(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
72Rok***IvoteNepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano
Poročilo:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano
[2018/0082(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
58Rok***IvoteEvropska državljanska pobuda
Poročilo:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi
[2017/0220(COD)]
Odbor za ustavne zadeve
57Rok***IvoteUvoz kulturnih dobrin
Poročilo:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin
[2017/0158(COD)]
Odbor za mednarodno trgovino
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Razprava: Sreda, 24. oktober 2018
97Rok***IvoteVarstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
Poročilo:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
[2018/0336(COD)]
Odbor za ustavne zadeve
122Rok voteVarnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje
Predlogi resolucij
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Razprava: Sreda, 13. februar 2019
29Rok voteStanje političnih odnosov med EU in Rusijo
Poročilo:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Poročilo o stanju političnih odnosov med EU in Rusijo
[2018/2158(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
12Rok voteGradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo
Poročilo:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Poročilo o gradnji zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo
[2018/2159(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
15:00 - 24:00   Razprave       Čas za govor
123Rok pointEvropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2580(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
16Rok pointPoročilo o Turčiji za leto 2018
Poročilo:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018
[2018/2150(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
153Rok pointIzredne razmere v Venezueli
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2628(RSP)]
Glasovanje bo na naslednjem delnem zasedanju
117Rok pointNadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani
Poročilo:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o pregledu nadaljnjih ukrepov, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani
[2018/2115(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 113 Poslovnika
  pointSkupna razprava - Afganistan
32***-Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom
Priporočilo:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
33Rok -Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)
Poročilo:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani

[2015/0302M(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
31Rok pointPridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pridružitvenega sporazuma med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom
[2018/2246(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 113 Poslovnika
13Rok***IpointZahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev
Poročilo:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
138Rok pointNujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2612(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
99Rok***IpointVizumski informacijski sistem
Poročilo:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
70Rok***IpointSklad za azil in migracije
Poročilo:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
71Rok***IpointInstrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume
Poročilo:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
69Rok***IpointSklad za notranjo varnost
Poročilo:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
09:00 - 10:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Razprave     item on the agenda
predsednik vlade Slovaške Peter Pellegrini30'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)15'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)30'
Komisija (vključno z odgovori)45'
Poročevalci   (9x6') 54'
Pripravljavci mnenja   (11x1') 11'
Razprava brez seznama govornikov   (12x5') 60'
Poslanci194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointPravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije
  -Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 12. marec 2019, 13:00
94item on the agendapointDovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije
  -Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 12. marec 2019, 13:00
134item on the agendapointNekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije
Ismail Ertug
  -Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 12. marec 2019, 13:00
146item on the agendapointUravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 16:00
75item on the agendapointIzmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
76item on the agendapointCentralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
62item on the agendapointProgram evropske solidarnostne enote
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
47item on the agendapointUredba EU o kibernetski varnosti
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
72item on the agendapointNepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
58item on the agendapointEvropska državljanska pobuda
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
57item on the agendapointUvoz kulturnih dobrin
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
97item on the agendapointVarstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
122item on the agendapointVarnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje
  -Predlogi resolucijSreda, 6. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPetek, 8. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPetek, 8. marec 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
29item on the agendapointStanje političnih odnosov med EU in Rusijo
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 6. marec 2019, 13:00
  -Skupni nadomestni predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
12item on the agendapointGradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 6. marec 2019, 13:00
123item on the agendapointEvropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 13. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 13. marec 2019, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 19:00
16item on the agendapointPoročilo o Turčiji za leto 2018
Kati Piri (A8-0091/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
153item on the agendapointIzredne razmere v Venezueli
  -Predlogi resolucijSreda, 20. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 25. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 25. marec 2019, 20:00
117item on the agendapointNadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
33item on the agendapointSporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
31item on the agendapointPridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
13item on the agendapointZahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
138item on the agendapointNujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 16:00
99item on the agendapointVizumski informacijski sistem
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
70item on the agendapointSklad za azil in migracije
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
69item on the agendapointSklad za notranjo varnost
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 8. marec 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 12. marec 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. marec 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov