Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 mars 2019 - Torsdagen den 14 mars 2019 270k
Tisdagen den 12 mars 2019181kUtgåva: Onsdagen den 13 mars 2019, 18:03
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 10:00   Debatt
10:00 - 12:20   Debatt
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 10:00   Debatt       Talartid
  pointOmröstning om begäranden om brådskande debatt (artikel 154 i arbetsordningen)
93Tidsfrist***I-Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Fiskeriutskottet
94Tidsfrist***I-Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[2019/0010(COD)]
Fiskeriutskottet
134Tidsfrist***I-Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Utskottet för transport och turism
146Tidsfrist pointKönsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2614(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
10:00 - 12:20   Debatt       Talartid
124 pointDebatt med Slovakiens premiärminister, Peter Pellegrini, om Europas framtid
[2019/2515(RSP)]
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
135 voteBegäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet
Betänkande:  Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)
Betänkande om begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet
[2019/2002(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
144 voteBegäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet
Betänkande:  Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)
Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet
[2018/2247(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
145 voteBegäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet
Betänkande:  Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)
Betänkande om begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet
[2018/2267(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
101 voteFörlängning av tillämpningen av artikel 159 i arbetsordningen till utgången av den nionde valperioden
[2019/2545(RSO)]
B8-0147/2019
92***IvoteElektronisk godstransportinformation
Betänkande:  Claudia Schmidt (A8-0060/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation
[2018/0140(COD)]
Utskottet för transport och turism
21***voteFrivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog
Rekommendation:  Heidi Hautala (A8-0083/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog
[2018/0272(NLE)]
Utskottet för internationell handel
10 voteFrivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution)
Betänkande:  Heidi Hautala (A8-0093/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog
[2018/0272M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
46***voteProtokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
Rekommendation:  József Nagy (A8-0070/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
[2018/0238(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
103***voteBemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang
Rekommendation:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218)
[2018/0116(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
107***voteProtokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och Kina (Kroatiens anslutning)
Rekommendation:  Francisco Assis (A8-0168/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och medlemsstaternas vägnar av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

[2014/0327(NLE)]
Utskottet för transport och turism
30***voteEuropa–Medelhavsavtalet mellan EU och Egypten (Kroatiens anslutning)
Rekommendation:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till
Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

[2016/0121(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
17 votePartnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Turkmenistan
Interimsbetänkande:  Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)
Interimsbetänkande om utkastet till rådets och kommissionens beslut om Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan
[1998/0031R(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
90*voteGenomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket
Betänkande:  Branislav Škripek (A8-0092/2019)
Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket
[2018/0812(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
75Tidsfrist***IvoteUtbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)
Betänkande:  Daniel Dalton (A8-0219/2016)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF
[2016/0002(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
76Tidsfrist***IvoteCentraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet)
Betänkande:  Daniel Dalton (A8-0018/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011
[2017/0144(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
62Tidsfrist***IvoteProgrammet för Europeiska solidaritetskåren
Betänkande:  Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren och om upphävande av [förordningen om den europeiska solidaritetskåren] och förordning (EU) nr 375/2014
[2018/0230(COD)]
Utskottet för kultur och utbildning
47Tidsfrist***IvoteEU:s cybersäkerhetsakt
Betänkande:  Angelika Niebler (A8-0264/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”)
[2017/0225(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
72Tidsfrist***IvoteOtillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
Betänkande:  Paolo De Castro (A8-0309/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
[2018/0082(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
58Tidsfrist***IvoteDet europeiska medborgarinitiativet
Betänkande:  György Schöpflin (A8-0226/2018)
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det Europeiska medborgarinitiativet
[2017/0220(COD)]
Utskottet för konstitutionella frågor
57Tidsfrist***IvoteImport av kulturföremål
Betänkande:  Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål
[2017/0158(COD)]
Utskottet för internationell handel
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Debatt: Onsdagen den 24 oktober 2018
97Tidsfrist***IvoteSkydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet
Betänkande:  Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet
[2018/0336(COD)]
Utskottet för konstitutionella frågor
122Tidsfrist voteSäkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem
Resolutionsförslag
[2019/2575(RSP)]
B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019
Debatt: Onsdagen den 13 februari 2019
29Tidsfrist voteLäget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
Betänkande:  Sandra Kalniete (A8-0073/2019)
Betänkande om läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
[2018/2158(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
12Tidsfrist voteUtveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling
Betänkande:  Soraya Post (A8-0075/2019)
Betänkande om utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling
[2018/2159(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
15:00 - 24:00   Debatt       Talartid
123Tidsfrist pointEn europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2580(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
16Tidsfrist pointRapport för 2018 om Turkiet
Betänkande:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet
[2018/2150(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
153Tidsfrist pointNödsituation i Venezuela
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2628(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
117Tidsfrist pointUppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter
Betänkande:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med en utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter
[2018/2115(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 113 i arbetsordningen
  pointGemensam debatt - Afghanistan
32***-Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan
Rekommendation:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av, på unionens vägnar, samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
33Tidsfrist -Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution)
Betänkande:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

[2015/0302M(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
31Tidsfrist pointAssocieringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino
Betänkande:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende associeringsavtalet mellan EU och Andorra, Monaco och San Marino
[2018/2246(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 113 i arbetsordningen
13Tidsfrist***IpointTillgänglighetskrav för produkter och tjänster
Betänkande:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
138Tidsfrist pointBrådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2612(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
99Tidsfrist***IpointInformationssystemet för viseringar
Betänkande:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
70Tidsfrist***IpointAsyl- och migrationsfonden
Betänkande:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande av Asyl- och migrationsfonden

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
71Tidsfrist***IpointInstrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
Betänkande:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
69Tidsfrist***IpointFonden för inre säkerhet
Betänkande:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
09:00 - 10:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:20   Debatt     item on the agenda
Peter Pellegrini, Slovakiens premiärminister30'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)30'
Kommissionen (inklusive repliker)45'
Föredragande   (9x6') 54'
Föredragande av yttrande   (11x1') 11'
Ögonkontaktsförfarandet   (12x5') 60'
Ledamöter194'
PPE53'S&D46'ECR19'30ALDE18'Verts/ALE14'30GUE/NGL14'30EFDD11'30ENF10'30NI7'
93item on the agendapointRegler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 12 mars 2019, 13:00
94item on the agendapointFisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 12 mars 2019, 13:00
134item on the agendapointVissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Ismail Ertug
  -Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 12 mars 2019, 13:00
146item on the agendapointKönsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 16:00
75item on the agendapointUtbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)
Daniel Dalton (A8-0219/2016
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
76item on the agendapointCentraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet)
Daniel Dalton (A8-0018/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
62item on the agendapointProgrammet för Europeiska solidaritetskåren
Michaela Šojdrová (A8-0079/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
47item on the agendapointEU:s cybersäkerhetsakt
Angelika Niebler (A8-0264/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
72item on the agendapointOtillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
Paolo De Castro (A8-0309/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
58item on the agendapointDet europeiska medborgarinitiativet
György Schöpflin (A8-0226/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
57item on the agendapointImport av kulturföremål
Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
97item on the agendapointSkydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet
Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
122item on the agendapointSäkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionFredagen den 8 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionFredagen den 8 mars 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
29item on the agendapointLäget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland
Sandra Kalniete (A8-0073/2019
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
12item on the agendapointUtveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling
Soraya Post (A8-0075/2019
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
123item on the agendapointEn europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 13 mars 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 19:00
16item on the agendapointRapport för 2018 om Turkiet
Kati Piri (A8-0091/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
153item on the agendapointNödsituation i Venezuela
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 20 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 25 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 25 mars 2019, 20:00
117item on the agendapointUppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
33item on the agendapointSamarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
31item on the agendapointAssocieringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
13item on the agendapointTillgänglighetskrav för produkter och tjänster
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
138item on the agendapointBrådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 mars 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 mars 2019, 16:00
99item on the agendapointInformationssystemet för viseringar
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
70item on the agendapointAsyl- och migrationsfonden
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
69item on the agendapointFonden för inre säkerhet
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 8 mars 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 12 mars 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 mars 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy