Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 11 март 2019 г. - Четвъртък, 14 март 2019 г. 305k
Cряда, 13 март 2019194kВерсия: Cряда, 13 март 2019, 17:44
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 17:00   Разисквания
17:00 - 18:00   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)
18:00 - 24:00   Разисквания (или в края на гласуванията)
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
125Срок pointИзменение на климата
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2582(RSP)]
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група
Гласуването ще бъде проведено в четвъртък
41 pointПодготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС
Изявления на Съвета и на Комисията
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
65***IvoteГенерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство
Доклад:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета чрез издаване на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Комисия по международна търговия
68***IvoteПродължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия)
Доклад:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета с оглед на продължаването, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство–Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия)
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Комисия по регионално развитие
104***IvoteПродължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
Доклад:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Комисия по култура и образование
66***IvoteАвиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Доклад:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
32***voteСпоразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан
Препоръка:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Комисия по външни работи
33Срок voteСпоразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан
Доклад:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна
[2015/0302M(NLE)]
Комисия по външни работи
108***voteУчастие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
Препоръка:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз, от една страна, и Кралство Норвегия, Република Исландия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно участието на тези държави в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
23 voteПравомощия и мандат на специалните представители на ЕС
Доклад:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощия и мандат на специалните представители на ЕС
[2018/2116(INI)]
Комисия по външни работи
Член 113 от Правилника за дейността
13Срок***IvoteИзисквания за достъпност за продукти и услуги
Доклад:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Разискване: Cряда, 13 септември 2017
99Срок***IvoteВизова информационна система
Доклад:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент XX/2018 [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
70Срок***IvoteФонд „Убежище и миграция“
Доклад:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
71Срок***IvoteИнструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите
Доклад:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите, като част от Фонда за интегрирано управление на границите
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
69Срок***IvoteФонд „Вътрешна сигурност“
Доклад:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
42Срок***IvoteОпределяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания
Доклад:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Разискване: Cряда, 28 февруари 2018
59Срок***IvoteПредложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
Доклад:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Доклад относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Комисия по правни въпроси
105Срок***IvoteУстановяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
Доклад:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
64Срок***IvoteОбщи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Доклад:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
67Срок***IvoteОбщи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Доклад:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
93Срок***IvoteПравила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Доклад:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Комисия по рибно стопанство
(подлежи на приемане)
94Срок***IvoteРазрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовна дейност на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза
Доклад:
[2019/0010(COD)]
Комисия по рибно стопанство
(подлежи на приемане)
134Срок***IvoteНякои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
Доклад:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
(подлежи на приемане)
80Срок voteПредложения за резолюции - Европа, която закриля: чист въздух за всички
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Разискване: Четвъртък, 14 февруари 2019
117Срок voteПоследващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни
Доклад:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни
[2018/2115(INI)]
Комисия по външни работи
Член 113 от Правилника за дейността
31Срок voteСпоразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино
Доклад:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино
[2018/2246(INI)]
Комисия по външни работи
Член 113 от Правилника за дейността
15:00 - 17:00   Разисквания       Време за изказвания
141Срок pointПрепоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ
Изявление на Комисията
[2019/2537(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
  pointОбщо разискване - Европейски семестър за координация на икономическите политики
139Срок -Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.
Доклад:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.

[2018/2119(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
140Срок -Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
Доклад:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.

[2018/2120(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси
17:00 - 18:00   ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)      
133Срок***IvoteЕвропейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
Доклад:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
51Срок***IvoteИзменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Доклад:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
112Срок***IvoteИзменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Доклад:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
52Срок***IvoteПристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби
Доклад:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
102Срок***IvoteУдължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза
Доклад:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
53Срок***IvoteБорба с измамата и подправянето на непарични платежни средства
Доклад:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
131Срок voteВъзражение съгласно член 106: максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотианидин
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Срок voteВъзражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Срок voteВъзражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Срок voteВъзражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Срок voteВъзражение, внесено съгласно член 106: активни вещества, включително тиаклоприд
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Срок voteДоклад от 2018 г. относно Турция
Доклад:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция
[2018/2150(INI)]
Комисия по външни работи
139Срок voteЕвропейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.
Доклад:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.
[2018/2119(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
140Срок voteЕвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
Доклад:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
[2018/2120(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси
18:00 - 24:00   Разисквания (или в края на гласуванията)       Време за изказвания
74Срок***IpointМинимално покритие за загуби за необслужвани експозиции
Доклад:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
115Срок pointУчредяване на Европейския паричен фонд
Междинен доклад:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд
[2017/0333R(APP)]
Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси
54Срок***IpointЗащита на конкуренцията във въздушния транспорт
Доклад:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
49Срок pointНасоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III
Доклад:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия
[2019/2001(BUD)]
Комисия по бюджети
147Срок pointПоложението в Никарагуа
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2615(RSP)]
111*pointКомпетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца
Доклад:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Комисия по правни въпроси
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)20'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)5'
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчици   (2x6') 12'
Докладчици по становище   (4x1') 4'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Разисквания (или в края на гласуванията)     item on the agenda
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)25'
Докладчици   (7x6') 42'
Докладчици по становище   (3x1') 3'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (6x5') 30'
Членове на ЕП164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointИзменение на климата
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 12 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 март 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 март 2019, 16:00
33item on the agendapointСпоразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -ИзмененияCряда, 6 март 2019, 13:00
13item on the agendapointИзисквания за достъпност за продукти и услуги
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
99item on the agendapointВизова информационна система
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
70item on the agendapointФонд „Убежище и миграция“
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
71item on the agendapointИнструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
69item on the agendapointФонд „Вътрешна сигурност“
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
42item on the agendapointОпределяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
59item on the agendapointПредложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
105item on the agendapointУстановяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Изменения; отхвърлянеПетък, 8 март 2019, 12:00
64item on the agendapointОбщи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
67item on the agendapointОбщи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
93item on the agendapointПравила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
  -Изменения; отхвърлянеВтoрник, 12 март 2019, 13:00
94item on the agendapointРазрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовна дейност на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза
  -Изменения; отхвърлянеВтoрник, 12 март 2019, 13:00
134item on the agendapointНякои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза
Ismail Ertug
  -Изменения; отхвърлянеВтoрник, 12 март 2019, 13:00
80item on the agendapointЕвропа, която закриля: чист въздух за всички
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 6 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 12 март 2019, 16:00
117item on the agendapointПоследващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -ИзмененияCряда, 6 март 2019, 13:00
31item on the agendapointСпоразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -ИзмененияCряда, 6 март 2019, 13:00
141item on the agendapointПрепоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 12 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 март 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 март 2019, 16:00
139item on the agendapointЕвропейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -ИзмененияCряда, 6 март 2019, 13:00
140item on the agendapointЕвропейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -ИзмененияCряда, 6 март 2019, 13:00
133item on the agendapointЕвропейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Изменения; отхвърлянеПетък, 8 март 2019, 12:00
51item on the agendapointИзменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
112item on the agendapointИзменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
52item on the agendapointПристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
102item on the agendapointУдължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
53item on the agendapointБорба с измамата и подправянето на непарични платежни средства
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
131item on the agendapointВъзражение съгласно член 106: максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотианидин
  -ИзмененияПетък, 8 март 2019, 12:00
127item on the agendapointВъзражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -ИзмененияПетък, 8 март 2019, 12:00
128item on the agendapointВъзражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9)
  -ИзмененияПетък, 8 март 2019, 12:00
129item on the agendapointВъзражение, внесено съгласно член 106: генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -ИзмененияПетък, 8 март 2019, 12:00
130item on the agendapointВъзражение, внесено съгласно член 106: активни вещества, включително тиаклоприд
  -ИзмененияПетък, 8 март 2019, 12:00
16item on the agendapointДоклад от 2018 г. относно Турция
Kati Piri (A8-0091/2019
  -ИзмененияCряда, 6 март 2019, 13:00
74item on the agendapointМинимално покритие за загуби за необслужвани експозиции
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
115item on the agendapointУчредяване на Европейския паричен фонд
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -ИзмененияCряда, 6 март 2019, 13:00
54item on the agendapointЗащита на конкуренцията във въздушния транспорт
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
49item on the agendapointНасоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -ИзмененияПонеделник, 11 март 2019, 19:00
147item on the agendapointПоложението в Никарагуа
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 12 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 март 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 март 2019, 16:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 8 март 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 11 март 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 12 март 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 март 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност