Dagsorden
StrasbourgMandag den 11. marts 2019 - Torsdag den 14. marts 2019 272k
Onsdag den 13. marts 2019188kUdgave: Onsdag den 13. marts 2019, 17:46
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:50   Forhandling
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 17:00   Forhandling
17:00 - 18:00   AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)
18:00 - 24:00   Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:50   Forhandling       Taletid
125Frist pointKlimaændringer
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2582(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
Afstemningen finder sted torsdag
41 pointForberedelse af Det Europæiske Råds møde den 21.-22. marts
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
65***IvoteGenerel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige
Betænkning:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Udvalget om International Handel
68***IvoteVidereførelse af de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU
Betænkning:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om muligheden for at videreføre de territoriale samarbejdsprogrammer PEACE IV (Ireland-United Kingdom) og United Kingdom-Ireland (Ireland-Northern Ireland-Scotland) i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
104***IvoteVidereførelse af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af EU
Betænkning:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser for videreførelsen af igangværende læringsmobilitetsaktiviteter inden for programmet Erasmus+ i forbindelse med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("Det Forenede Kongerige") udtræden af Den Europæiske Union
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Kultur- og Uddannelsesudvalget
66***IvoteLuftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Betænkning:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
32***voteSamarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan
Henstilling:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Udenrigsudvalget
33Frist voteSamarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning)
Betænkning:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side om partnerskab og udvikling
[2015/0302M(NLE)]
Udenrigsudvalget
108***voteDeltagelse af Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
Henstilling:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Norge, Republikken Island, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
23 voteAnvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter
Betænkning:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter
[2018/2116(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 113
13Frist***IvoteTilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
Betænkning:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Forhandling: Onsdag den 13. september 2017
99Frist***IvoteVisuminformationssystemet
Betænkning:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, forordning (EF) nr. 810/2009, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2016/399, forordning XX/2018 [forordningen om interoperabilitet] og beslutning 2004/512/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 2008/633/RIA
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
70Frist***IvoteAsyl- og Migrationsfond
Betænkning:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
71Frist***IvoteInstrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa
Betænkning:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
69Frist***IvoteFond for Intern Sikkerhed
Betænkning:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fonden for Intern Sikkerhed
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
42Frist***IvoteDefinition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
Betænkning:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Forhandling: Onsdag den 28. februar 2018
59Frist***IvoteUdkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
Betænkning:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Retsudvalget
105Frist***IvoteIndførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU
Betænkning:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
64Frist***IvoteFælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Betænkning:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
67Frist***IvoteFælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Betænkning:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
93Frist***IvoteRegler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Betænkning:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Fiskeriudvalget
(endnu ikke vedtaget)
94Frist***IvoteFiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande
Betænkning:
[2019/0010(COD)]
Fiskeriudvalget
(endnu ikke vedtaget)
134Frist***IvoteVisse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
Betænkning:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
(endnu ikke vedtaget)
80Frist voteForslag til beslutning - Et Europa der beskytter: Ren luft til alle
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Forhandling: Torsdag den 14. februar 2019
117Frist voteDen opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU
Betænkning:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik med status over den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU
[2018/2115(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 113
31Frist voteAssocieringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino
Betænkning:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino
[2018/2246(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 113
15:00 - 17:00   Forhandling       Taletid
141Frist pointAnbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA
Redegørelse ved Kommissionen
[2019/2537(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
  pointForhandling under ét - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker
139Frist -Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019
Betænkning:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2019

[2018/2119(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
140Frist -Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019
Betænkning:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Betænkning om Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2019

[2018/2120(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
17:00 - 18:00   AFSTEMNINGSTID (mundtlige stemmeforklaringer afgives torsdag)      
133Frist***IvoteDet europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
Betænkning:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
51Frist***IvoteÆndring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Betænkning:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
112Frist***IvoteÆndring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Betænkning:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
52Frist***IvoteModtagefaciliteter i havne til skibsaffald
Betænkning:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe, om ophævelse af direktiv 2000/59/EF og om ændring af direktiv 2009/16/EF og direktiv 2010/65/EU
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
102Frist***IvoteForlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen
Betænkning:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 med henblik på forlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
53Frist***IvoteBekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter
Betænkning:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
131Frist voteIndsigelse i henhold til artikel 106: Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af flere sloffer, herunder clothianidin
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Frist voteIndsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Frist voteIndsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Frist voteIndsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Frist voteIndsigelse i henhold til artikel 106: Aktivstoffer, herunder thiacloprid
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Frist voteKommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
Betænkning:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
[2018/2150(INI)]
Udenrigsudvalget
139Frist voteDet europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019
Betænkning:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2019
[2018/2119(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
140Frist voteDet europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019
Betænkning:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Betænkning om Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2019
[2018/2120(INI)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
18:00 - 24:00   Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)       Taletid
74Frist***IpointMinimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer
Betænkning:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Økonomi- og Valutaudvalget
115Frist pointOprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
Interimsbetænkning:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
[2017/0333R(APP)]
Budgetudvalget
Økonomi- og Valutaudvalget
54Frist***IpointSikring af konkurrencen inden for lufttransport
Betænkning:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
49Frist pointRetningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
Betænkning:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Betænkning om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2020, Sektion III - Kommissionen
[2019/2001(BUD)]
Budgetudvalget
147Frist pointSituationen i Nicaragua
Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
[2019/2615(RSP)]
111*pointKompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar samt internationale barnebortførelser
Betænkning:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Betænkning om forslag til Rådets forordning om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, og om internationale barnebortførelser (omarbejdning)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Retsudvalget
09:00 - 11:50   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)20'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Catch-the-eye5'
Medlemmer90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)5'
Kommissionen (inkl. svar)15'
Ordførere   (2x6') 12'
Ordførere for udtalelser   (4x1') 4'
Catch-the-eye   (2x5') 10'
Medlemmer45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)     item on the agenda
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)25'
Ordførere   (7x6') 42'
Ordførere for udtalelser   (3x1') 3'
Catch-the-eye   (6x5') 30'
Medlemmer164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointKlimaændringer
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 16:00
33item on the agendapointSamarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
13item on the agendapointTilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
99item on the agendapointVisuminformationssystemet
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
70item on the agendapointAsyl- og Migrationsfond
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
69item on the agendapointFond for Intern Sikkerhed
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
42item on the agendapointDefinition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
59item on the agendapointUdkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
105item on the agendapointIndførelse af beredskabsforanstaltninger inden for koordinering af socialsikring efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 8. marts 2019, 12:00
64item on the agendapointFælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
67item on the agendapointFælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
93item on the agendapointRegler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
  -Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 12. marts 2019, 13:00
94item on the agendapointFiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer, der fisker i Det Forenede Kongeriges farvande, og Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjers fiskeri i EU-farvande
  -Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 12. marts 2019, 13:00
134item on the agendapointVisse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
Ismail Ertug
  -Ændringsforslag; forkastelseTirsdag den 12. marts 2019, 13:00
80item on the agendapointEt Europa der beskytter: Ren luft til alle
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
  - Ændringsforslag til beslutningsforslagMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Tirsdag den 12. marts 2019, 16:00
117item on the agendapointDen opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
31item on the agendapointAssocieringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
141item on the agendapointAnbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 16:00
139item on the agendapointDet europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
140item on the agendapointDet europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2019
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
133item on the agendapointDet europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseFredag den 8. marts 2019, 12:00
51item on the agendapointÆndring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
112item on the agendapointÆndring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
52item on the agendapointModtagefaciliteter i havne til skibsaffald
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
102item on the agendapointForlængelse af den midlertidige anvendelse af andre midler end EDB som omhandlet i EU-toldkodeksen
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
53item on the agendapointBekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
131item on the agendapointIndsigelse i henhold til artikel 106: Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af flere sloffer, herunder clothianidin
  -ÆndringsforslagFredag den 8. marts 2019, 12:00
127item on the agendapointIndsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -ÆndringsforslagFredag den 8. marts 2019, 12:00
128item on the agendapointIndsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs MON 87411 (MON-87411-9)
  -ÆndringsforslagFredag den 8. marts 2019, 12:00
129item on the agendapointIndsigelse i henhold til artikel 106: genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -ÆndringsforslagFredag den 8. marts 2019, 12:00
130item on the agendapointIndsigelse i henhold til artikel 106: Aktivstoffer, herunder thiacloprid
  -ÆndringsforslagFredag den 8. marts 2019, 12:00
16item on the agendapointKommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
Kati Piri (A8-0091/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
115item on the agendapointOprettelse af Den Europæiske Monetære Fond
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
54item on the agendapointSikring af konkurrencen inden for lufttransport
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
49item on the agendapointRetningslinjer for budgettet for 2020 - Sektion III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -ÆndringsforslagMandag den 11. marts 2019, 19:00
147item on the agendapointSituationen i Nicaragua
  -Forslag til beslutningMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. marts 2019, 20:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. marts 2019, 16:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 8. marts 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 11. marts 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. marts 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. marts 2019, 19:00
Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik