Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 311k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019195kΈκδοση: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 17:51
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 17:00   Συζητήσεις
17:00 - 18:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη)
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
125Προθεσμία pointΚλιματική αλλαγή
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2582(RSP)]
Ένας γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
41 pointΠροετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Μαρτίου 2019 και αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
65***IvoteΕνωσιακή γενική άδεια εξαγωγής εξαγωγής ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο
Έκθεση:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου με την χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
68***IvoteΣυνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Έκθεση:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξασφάλιση της συνέχισης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
104***IvoteΣυνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Έκθεση:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ευρωπαϊκή Ένωση
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
66***IvoteΑσφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Έκθεση:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
32***voteΣυμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη
Σύσταση:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
33Προθεσμία voteΣυμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα)
Έκθεση:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου
[2015/0302M(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
108***voteΣυμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Σύσταση:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Σύσταση αναφορικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν αφετέρου, όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
23 voteΠεδίο αρμοδιότητας και εντολή για των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ
Έκθεση:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά το πεδίο αρμοδιότητας και την εντολή των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ
[2018/2116(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 113 του Κανονισμού
13Προθεσμία***IvoteΑπαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
Έκθεση:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Έθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συζήτηση: Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017
99Προθεσμία***IvoteΣύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις
Έκθεση:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [Κανονισμός για τη Διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
70Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
Έκθεση:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
71Προθεσμία***IvoteΜέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων
Έκθεση:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
69Προθεσμία***IvoteΤαμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Έκθεση:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
42Προθεσμία***IvoteΟρισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά
Έκθεση:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Συζήτηση: Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
59Προθεσμία***IvoteΠροτεινόμενες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
105Προθεσμία***IvoteΘέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Έκθεση:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
64Προθεσμία***IvoteΚοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Έκθεση:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
67Προθεσμία***IvoteΚοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Έκθεση:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
93Προθεσμία***IvoteΚανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Έκθεση:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
94Προθεσμία***IvoteΆδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης
Έκθεση:
[2019/0010(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
134Προθεσμία***IvoteΟρισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
Έκθεση:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
(δεν έχει εγκριθεί ακόμα)
80Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Συζήτηση: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019
117Προθεσμία voteΣυνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της
Έκθεση:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της
[2018/2115(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 113 του Κανονισμού
31Προθεσμία voteΣυμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου
Έκθεση:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου
[2018/2246(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 113 του Κανονισμού
15:00 - 17:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
141Προθεσμία pointΣυστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ
Δήλωση της Επιτροπής
[2019/2537(RSP)]
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη
  pointΚοινή συζήτηση - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για την οικονομική πολιτική και τον συντονισμό
139Προθεσμία -Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
Έκθεση:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

[2018/2119(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
140Προθεσμία -Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
Έκθεση:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

[2018/2120(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
17:00 - 18:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη)      
133Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού
Έκθεση:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
51Προθεσμία***IvoteΤροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Έκθεση:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
112Προθεσμία***IvoteΤροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Έκθεση:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
52Προθεσμία***IvoteΛιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία
Έκθεση:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
102Προθεσμία***IvoteΠαράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα
Έκθεση:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
53Προθεσμία***IvoteΚαταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών
Έκθεση:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
131Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανώτατα όρια καταλοίπων για διάφορες ουσίες συμπεριλαμβανομένης της κλοθειανιδίνης
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της θειακλοπρίδης
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Προθεσμία voteΈκθεση του 2018 για την Τουρκία
Έκθεση:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία
[2018/2150(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
139Προθεσμία voteΕυρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
Έκθεση:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
[2018/2119(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
140Προθεσμία voteΕυρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
Έκθεση:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
[2018/2120(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)       Χρόνος αγόρευσης
74Προθεσμία***IpointΕλάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Έκθεση:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
115Προθεσμία pointΊδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
Προσωρινή έκθεση:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
[2017/0333R(APP)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
54Προθεσμία***IpointΔιασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών
Έκθεση:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
49Προθεσμία pointΚατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
Έκθεση:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020, τμήμα III – Επιτροπή
[2019/2001(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
147Προθεσμία pointΗ κατάσταση στη Νικαράγουα
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
[2019/2615(RSP)]
111*pointΔιεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών
Έκθεση:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (2x6') 12'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Βουλευτές45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)     item on the agenda
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Εισηγητές   (7x6') 42'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Βουλευτές164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointΚλιματική αλλαγή
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 16:00
33item on the agendapointΣυμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
13item on the agendapointΑπαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
99item on the agendapointΣύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
70item on the agendapointΘέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
71item on the agendapointΜέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
69item on the agendapointΤαμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
42item on the agendapointΟρισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
59item on the agendapointΠροτεινόμενες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
105item on the agendapointΘέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
64item on the agendapointΚοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
67item on the agendapointΚοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
93item on the agendapointΚανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 13:00
94item on the agendapointΆδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 13:00
134item on the agendapointΟρισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση
Ismail Ertug
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 13:00
80item on the agendapointΜια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 16:00
117item on the agendapointΣυνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
31item on the agendapointΣυμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
141item on the agendapointΣυστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 16:00
139item on the agendapointΕυρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
140item on the agendapointΕυρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
133item on the agendapointΕυρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
51item on the agendapointΤροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
112item on the agendapointΤροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
52item on the agendapointΛιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
102item on the agendapointΠαράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
53item on the agendapointΚαταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
131item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανώτατα όρια καταλοίπων για διάφορες ουσίες συμπεριλαμβανομένης της κλοθειανιδίνης
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
127item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
128item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87411 (MON-87411-9)
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
129item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
130item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της θειακλοπρίδης
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
16item on the agendapointΈκθεση του 2018 για την Τουρκία
Kati Piri (A8-0091/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
74item on the agendapointΕλάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
115item on the agendapointΊδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
54item on the agendapointΔιασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 13:00
49item on the agendapointΚατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
147item on the agendapointΗ κατάσταση στη Νικαράγουα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 16:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 8 Μαρτίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 12 Μαρτίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου