Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 11. märts 2019 - Neljapäev, 14. märts 2019 268k
Kolmapäev, 13. märts 2019181kVersioon: Kolmapäev, 13. märts 2019, 17:52
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 17:00   Arutelud
17:00 - 18:00   HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
125Tähtaeg pointKliimamuutused
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2582(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
Hääletus toimub neljapäeval
41 pointEuroopa Ülemkogu 21.–22. märtsi 2019. aasta kohtumise ja Ühendkuningriigi EList lahkumise ettevalmistamine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
65***IvoteLiidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki
Raport:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, kehtestades teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki liidu üldine ekspordiluba
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
68***IvoteTerritoriaalse koostöö programmide PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) jätkamine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis
Raport:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võimaldatakse jätkata territoriaalse koostöö programme PEACE IV (Iirimaa-Ühendkuningriik) ja Ühendkuningriik-Iirimaa (Iirimaa – Põhja-Iirimaa – Šotimaa) Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise kontekstis
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Regionaalarengukomisjon
104***IvoteProgrammi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamine Ühendkuningriigi EList väljaastumise kontekstis
Raport:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
66***IvoteLennundusohutus seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Raport:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
32***voteELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping
Soovitus:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Soovitus, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Väliskomisjon
33Tähtaeg voteELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon)
Raport:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, milles käsitletakse nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Afganistani Islamivabariigi vahelise partnerlus- ja arengukoostöölepingu liidu nimel sõlmimise kohta
[2015/0302M(NLE)]
Väliskomisjon
108***voteNorra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini osalemine Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti tegevuses
Soovitus:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise kokkuleppe, mis käsitleb kõnealuste riikide osalemist Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti töös, liidu nimel sõlmimise kohta
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
23 voteELi eriesindajate tegevusulatus ja volitused
Raport:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi eriesindajate tegevusulatust ja volitusi
[2018/2116(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 113
13Tähtaeg***IvoteToodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded
Raport:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 13. september 2017
99Tähtaeg***IvoteViisainfosüsteem
Raport:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõime määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
70Tähtaeg***IvoteVarjupaiga- ja Rändefond
Raport:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
71Tähtaeg***IvotePiirihalduse ja viisade rahastamisvahend
Raport:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana piirihalduse ja viisade rahastamisvahend
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
69Tähtaeg***IvoteSisejulgeolekufond
Raport:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Sisejulgeolekufond
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
42Tähtaeg***IvotePiiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse
Raport:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 28. veebruar 2018
59Tähtaeg***IvoteProtokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) kavandatud muudatused
Raport:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse protokolli nr 3 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Õiguskomisjon
105Tähtaeg***IvoteErandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist
Raport:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist võetavate erandolukorra meetmete kohta
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
64Tähtaeg***IvoteÜhiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Ühendkuningriigi EList väljaastumisega
Raport:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühiseeskirjade kohta, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
67Tähtaeg***IvotePõhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist EList
Raport:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjade kohta, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
93Tähtaeg***IvoteEuroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Raport:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Kalanduskomisjon
(seni vastu võtmata)
94Tähtaeg***IvoteÜhendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes
Raport:
[2019/0010(COD)]
Kalanduskomisjon
(seni vastu võtmata)
134Tähtaeg***IvoteRaudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Raport:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
(seni vastu võtmata)
80Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Euroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Arutelu: Neljapäev, 14. veebruar 2019
117Tähtaeg voteEuroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale
Raport:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi soovitust nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa Parlamendi raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale
[2018/2115(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 113
31Tähtaeg voteELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping
Raport:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimislepingu kohta
[2018/2246(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 113
15:00 - 17:00   Arutelud       Kõneaeg
141Tähtaeg pointSoovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks
Komisjoni avaldus
[2019/2537(RSP)]
Hääletus toimub neljapäeval
  pointÜhine arutelu - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta
139Tähtaeg -Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs
Raport:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta

[2018/2119(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
140Tähtaeg -Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid
Raport:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta

[2018/2120(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
17:00 - 18:00   HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)      
133Tähtaeg***IvoteEuroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik
Raport:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
51Tähtaeg***IvoteMääruse (EÜ) nr 391/2009 muutmine seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Raport:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
112Tähtaeg***IvoteMääruse (EL) nr 1316/2013 muutmine seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Raport:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
52Tähtaeg***IvoteSadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks
Raport:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ ning muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ja direktiivi 2010/65/EL
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
102Tähtaeg***IvoteMuude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamine üleminekuperioodil
Raport:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
53Tähtaeg***IvoteVõitlus mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastu
Raport:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
131Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavate ainete, sealhulgas klotianidiini jääkide piirnormid
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: toimeained, sealhulgas tiaklopriid
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Tähtaeg vote2018. aasta Türgi aruanne
Raport:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Raport komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta
[2018/2150(INI)]
Väliskomisjon
139Tähtaeg voteMajanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs
Raport:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüsi kohta
[2018/2119(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
140Tähtaeg voteMajanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid
Raport:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta
[2018/2120(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)       Kõneaeg
74Tähtaeg***IpointViivisnõuete kahju miinimumkate
Raport:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
115Tähtaeg pointEuroopa Valuutafondi loomine
Vaheraport:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Vaheraport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond
[2017/0333R(APP)]
Eelarvekomisjon
Majandus- ja rahanduskomisjon
54Tähtaeg***IpointKonkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris
Raport:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse konkurentsi kaitsmist lennutranspordisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
49Tähtaeg point2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu
Raport:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Raport 2020. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon
[2019/2001(BUD)]
Eelarvekomisjon
147Tähtaeg pointOlukord Nicaraguas
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2019/2615(RSP)]
111*pointKohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid
Raport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Õiguskomisjon
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)20'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostajad   (4x1') 4'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)     item on the agenda
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)25'
Raportöörid   (7x6') 42'
Arvamuse koostajad   (3x1') 3'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (6x5') 30'
Parlamendiliikmed164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointKliimamuutused
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. märts 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. märts 2019, 16:00
33item on the agendapointELi ja Afganistani partnerlus- ja arengukoostööleping (resolutsioon)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
13item on the agendapointToodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
99item on the agendapointViisainfosüsteem
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
70item on the agendapointVarjupaiga- ja Rändefond
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
71item on the agendapointPiirihalduse ja viisade rahastamisvahend
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
69item on the agendapointSisejulgeolekufond
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
42item on the agendapointPiiritusjookide määratlemine, esitlemine ja märgistamine ning nende geograafiliste tähiste kaitse
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
59item on the agendapointProtokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) kavandatud muudatused
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
105item on the agendapointErandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineReede, 8. märts 2019, 12:00
64item on the agendapointÜhiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Ühendkuningriigi EList väljaastumisega
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
67item on the agendapointPõhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist EList
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
93item on the agendapointEuroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 12. märts 2019, 13:00
94item on the agendapointÜhendkuningriigi vetes kala püüdvatele liidu kalalaevadele antavad kalapüügiload ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüük liidu vetes
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 12. märts 2019, 13:00
134item on the agendapointRaudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Ismail Ertug
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 12. märts 2019, 13:00
80item on the agendapointEuroopa, mis kaitseb: puhas õhk kõigile
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 12. märts 2019, 16:00
117item on the agendapointEuroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
31item on the agendapointELi ning Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimisleping
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
141item on the agendapointSoovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. märts 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. märts 2019, 16:00
139item on the agendapointMajanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
140item on the agendapointMajanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
133item on the agendapointEuroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineReede, 8. märts 2019, 12:00
51item on the agendapointMääruse (EÜ) nr 391/2009 muutmine seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
112item on the agendapointMääruse (EL) nr 1316/2013 muutmine seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
52item on the agendapointSadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
102item on the agendapointMuude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamise pikendamine üleminekuperioodil
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
53item on the agendapointVõitlus mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastu
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
131item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavate ainete, sealhulgas klotianidiini jääkide piirnormid
  -MuudatusettepanekudReede, 8. märts 2019, 12:00
127item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -MuudatusettepanekudReede, 8. märts 2019, 12:00
128item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87411 (MON-87411-9)
  -MuudatusettepanekudReede, 8. märts 2019, 12:00
129item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -MuudatusettepanekudReede, 8. märts 2019, 12:00
130item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: toimeained, sealhulgas tiaklopriid
  -MuudatusettepanekudReede, 8. märts 2019, 12:00
16item on the agendapoint2018. aasta Türgi aruanne
Kati Piri (A8-0091/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
74item on the agendapointViivisnõuete kahju miinimumkate
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
115item on the agendapointEuroopa Valuutafondi loomine
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
54item on the agendapointKonkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 6. märts 2019, 13:00
49item on the agendapoint2020. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
147item on the agendapointOlukord Nicaraguas
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 12. märts 2019, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 13. märts 2019, 16:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 8. märts 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 11. märts 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 12. märts 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 13. märts 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika