Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. 274k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d.186kVersija: Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 17:56
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 17:00   Diskusijos
17:00 - 18:00   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)
18:00 - 24:00   Diskusijos (arba po balsavimo)
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
125Galutinis terminas pointKlimato kaita
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2582(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
Balsavimas vyks ketvirtadienį
41 pointPasirengimas Europos Vadovų Tarybos 2019 m. kovo 21–22 d. susitikimui ir JK išstojimas iš ES
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
65***IvoteSąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimas
Pranešimas:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Tarptautinės prekybos komitetas
68***IvoteTolesnis teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) vykdymas – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos
Pranešimas:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo programas – programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
104***IvoteJudumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES
Pranešimas:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuostatos dėl judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Kultūros ir švietimo komitetas
66***IvoteAviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos
Pranešimas:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
32***voteES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas
Rekomendacija:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
33Galutinis terminas voteES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas
Pranešimas:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
[2015/0302M(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
108***voteIslandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje
Rekomendacija:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu projekto
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
23 voteES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis
Pranešimas:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties
[2018/2116(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
13Galutinis terminas***IvoteGaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai
Pranešimas:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d.
99Galutinis terminas***IvoteVizų informacinė sistema
Pranešimas:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas XX/2018 [Sąveikos reglamentas] ir Sprendimas 2004/512/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2008/633/JHA
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
70Galutinis terminas***IvotePrieglobsčio ir migracijos fondas
Pranešimas:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimo
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
71Galutinis terminas***IvoteSienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą
Pranešimas:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
69Galutinis terminas***IvoteVidaus saugumo fondas
Pranešimas:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
42Galutinis terminas***IvoteSpiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga
Pranešimas:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2018 m. vasario 28 d.
59Galutinis terminas***IvoteSiūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai
Pranešimas:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Teisės reikalų komitetas
105Galutinis terminas***IvoteSocialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES
Pranešimas:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonės, taikytinos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
64Galutinis terminas***IvoteBendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos
Pranešimas:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
67Galutinis terminas***IvoteBendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos
Pranešimas:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
93Galutinis terminas***IvoteDėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu
Pranešimas:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Žuvininkystės komitetas
(dar nepriimta)
94Galutinis terminas***IvoteJungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos
Pranešimas:
[2019/0010(COD)]
Žuvininkystės komitetas
(dar nepriimta)
134Galutinis terminas***IvoteTam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos
Pranešimas:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
(dar nepriimta)
80Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Sauganti Europa: švarus oras visiems
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2019 m. vasario 14 d.
117Galutinis terminas voteVeiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą
Pranešimas:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl veiksmų, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą, apžvalgos
[2018/2115(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
31Galutinis terminas voteES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimo
[2018/2246(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
15:00 - 17:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
141Galutinis terminas pointRekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas
Komisijos pareiškimas
[2019/2537(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
  pointBendros diskusijos - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras
139Galutinis terminas -Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
Pranešimas:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Pranešimas: Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga

[2018/2119(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
140Galutinis terminas -Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje
Pranešimas:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje

[2018/2120(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
17:00 - 18:00   BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus pateikti ketvirtadienį)      
133Galutinis terminas***IvoteEuropos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas
Pranešimas:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Ataskaita dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
51Galutinis terminas***IvoteReglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009
Pranešimas:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
112Galutinis terminas***IvoteReglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013
Pranešimas:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
52Galutinis terminas***IvoteUosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos
Pranešimas:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria panaikinama Direktyva 2000/59/EB ir iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB ir Direktyva 2010/65/ES
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
102Galutinis terminas***IvotePriemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas
Pranešimas:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
53Galutinis terminas***IvoteKova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu
Pranešimas:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
131Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Galutinis terminas vote2018 m. ataskaita dėl Turkijos
Pranešimas:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos
[2018/2150(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
139Galutinis terminas voteEuropos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
Pranešimas:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Pranešimas: Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
[2018/2119(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
140Galutinis terminas voteEuropos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje
Pranešimas:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje
[2018/2120(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
18:00 - 24:00   Diskusijos (arba po balsavimo)       Kalbėjimo laikas
74Galutinis terminas***IpointNeveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis
Pranešimas:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
115Galutinis terminas pointEuropos valiutos fondo įsteigimas
Preliminarus pranešimas:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo
[2017/0333R(APP)]
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
54Galutinis terminas***IpointKonkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje
Pranešimas:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
49Galutinis terminas point2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Pranešimas:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Pranešimas dėl 2019 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija
[2019/2001(BUD)]
Biudžeto komitetas
147Galutinis terminas pointPadėtis Nikaragvoje
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2019/2615(RSP)]
111*pointJurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas (nauja redakcija)
Pranešimas:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Teisės reikalų komitetas
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Nuomonės referentai   (4x1') 4'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Diskusijos (arba po balsavimo)     item on the agenda
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)25'
Pranešėjai   (7x6') 42'
Nuomonės referentai   (3x1') 3'
Procedūra „prašau žodžio“   (6x5') 30'
Parlamento nariai164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointKlimato kaita
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 16:00
33item on the agendapointES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
13item on the agendapointGaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
99item on the agendapointVizų informacinė sistema
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
70item on the agendapointPrieglobsčio ir migracijos fondas
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
71item on the agendapointSienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
69item on the agendapointVidaus saugumo fondas
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
42item on the agendapointSpiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
59item on the agendapointSiūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimai
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
105item on the agendapointSocialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Pakeitimai; atmetimasPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
64item on the agendapointBendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
67item on the agendapointBendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
93item on the agendapointDėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu
  -Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 13:00
94item on the agendapointJungtinės Karalystės vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos
  -Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 13:00
134item on the agendapointTam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos
Ismail Ertug
  -Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 13:00
80item on the agendapointSauganti Europa: švarus oras visiems
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 16:00
117item on the agendapointVeiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
31item on the agendapointES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
141item on the agendapointRekomendacijos pradėti ES ir JAV derybas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 16:00
139item on the agendapointEuropos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo apžvalga
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
140item on the agendapointEuropos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
133item on the agendapointEuropos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Pakeitimai; atmetimasPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
51item on the agendapointReglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
112item on the agendapointReglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
52item on the agendapointUosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
102item on the agendapointPriemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimas
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
53item on the agendapointKova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
131item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios leidžiamosios kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną
  -PakeitimaiPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
127item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -PakeitimaiPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
128item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai (MON-87411-9)
  -PakeitimaiPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
129item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -PakeitimaiPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
130item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą
  -PakeitimaiPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
16item on the agendapoint2018 m. ataskaita dėl Turkijos
Kati Piri (A8-0091/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
74item on the agendapointNeveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygis
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
115item on the agendapointEuropos valiutos fondo įsteigimas
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
54item on the agendapointKonkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. kovo 6 d., 13:00
49item on the agendapoint2020 m. biudžeto gairės. III skirsnis
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -PakeitimaiPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
147item on the agendapointPadėtis Nikaragvoje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 16:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. kovo 8 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. kovo 11 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. kovo 12 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika