Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 11. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts 273k
Trešdiena, 2019. gada 13. marts186kVersija: Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 17:57
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 17:00   Debates
17:00 - 18:00   BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)
18:00 - 24:00   (vai pēc balsošanas beigām) Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
125Termiņi pointKlimata pārmaiņas
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2582(RSP)]
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
Balsošana notiks ceturtdien
41 pointGatavošanās Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmei un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
65***IvoteSavienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti
Ziņojums:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
68***IvoteTeritoriālās sadarbības programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” turpināšana, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
Ziņojums:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
104***IvoteUzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšana programmā “Erasmus+” saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES
Ziņojums:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+”
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Kultūras un izglītības komiteja
66***IvoteAviācijas drošība saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
32***voteES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību
Ieteikums:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Ārlietu komiteja
33Termiņi voteES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)
Ziņojums:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses
[2015/0302M(NLE)]
Ārlietu komiteja
108***voteNorvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas līdzdalība Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā
Ieteikums:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, Islandes Republiku, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, no otras puses, par šo valstu līdzdalību Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
23 voteES īpašo pārstāvju darbības joma un pilnvaras
Ziņojums:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES īpašo pārstāvju darbības jomu un pilnvarām
[2018/2116(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 113. pants
13Termiņi***IvoteProduktu un pakalpojumu pieejamības prasības
Ziņojums:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Debates: Trešdiena, 2017. gada 13. septembris
99Termiņi***IvoteVīzu informācijas sistēma
Ziņojums:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
70Termiņi***IvotePatvēruma un migrācijas fonds
Ziņojums:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Patvēruma un migrācijas fonda izveidi
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
71Termiņi***IvoteFinansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām
Ziņojums:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
69Termiņi***IvoteIekšējās drošības fonds
Ziņojums:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās drošības fonda izveidi
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
42Termiņi***IvoteStipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība
Ziņojums:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un
marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Trešdiena, 2018. gada 28. februāris
59Termiņi***IvoteIerosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem
Ziņojums:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Juridiskā komiteja
105Termiņi***IvoteĀrkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES
Ziņojums:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
64Termiņi***IvoteKopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
67Termiņi***IvoteKopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
93Termiņi***IvoteNoteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
(vēl nav pieņemts)
94Termiņi***IvoteSavienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos
Ziņojums:
[2019/0010(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
(vēl nav pieņemts)
134Termiņi***IvoteDaži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
(vēl nav pieņemts)
80Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Debates: Ceturtdiena, 2019. gada 14. februāris
117Termiņi voteEĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai
Ziņojums:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos izvērtēt turpmākos pasākumus, ko pieņēmusi EĀDD divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai
[2018/2115(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 113. pants
31Termiņi voteAsociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par asociācijas nolīgumu starp ES, no vienas puses, un Monako, Andoru un Sanmarīno, no otras puses
[2018/2246(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 113. pants
15:00 - 17:00   Debates       Uzstāšanās laiks
141Termiņi pointIeteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu
Komisijas paziņojums
[2019/2537(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
  pointKopīgās debates - Eiropas ekonomikas politikas un koordinēšanas pusgads
139Termiņi -Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums
Ziņojums:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums

[2018/2119(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
140Termiņi -Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā
Ziņojums:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā

[2018/2120(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
17:00 - 18:00   BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)      
133Termiņi***IvoteEiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls
Ziņojums:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
51Termiņi***IvoteGrozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 391/2009 attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
112Termiņi***IvoteGrozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
52Termiņi***IvoteOstas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai
Ziņojums:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
102Termiņi***IvoteSavienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, pagaidu izmantošanas pagarināšana
Ziņojums:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
53Termiņi***IvoteKrāpšanas un viltošanas apkarošana attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem
Ziņojums:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
131Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: vairāku vielu, tostarp klotianidīna, maksimālie atlieku līmeņi
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: aktīvās vielas, tostarp tiakloprīds
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Termiņi vote2018. gada ziņojums par Turciju
Ziņojums:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Turciju
[2018/2150(INI)]
Ārlietu komiteja
139Termiņi voteEiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums
Ziņojums:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums
[2018/2119(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
140Termiņi voteEiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā
Ziņojums:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā
[2018/2120(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
18:00 - 24:00   (vai pēc balsošanas beigām) Debates       Uzstāšanās laiks
74Termiņi***IpointZaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem
Ziņojums:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
115Termiņi pointEiropas Monetārā fonda izveide
Starpposma ziņojums:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Monetārā fonda izveidi
[2017/0333R(APP)]
Budžeta komiteja
Ekonomikas un monetārā komiteja
54Termiņi***IpointKonkurences aizsardzība gaisa transportā
Ziņojums:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
49Termiņi point2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
Ziņojums:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Ziņojums par 2020. gada budžeta pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija
[2019/2001(BUD)]
Budžeta komiteja
147Termiņi pointStāvoklis Nikaragvā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2615(RSP)]
111*pointJurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija)
Ziņojums:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Juridiskā komiteja
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (4x1') 4'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   (vai pēc balsošanas beigām) Debates      item on the agenda
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)25'
Referenti   (7x6') 42'
Atzinumu sagatavotāji   (3x1') 3'
Brīvā mikrofona procedūra   (6x5') 30'
Deputāti 164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointKlimata pārmaiņas
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 16:00
33item on the agendapointES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
13item on the agendapointProduktu un pakalpojumu pieejamības prasības
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
99item on the agendapointVīzu informācijas sistēma
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
70item on the agendapointPatvēruma un migrācijas fonds
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
71item on the agendapointFinansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
69item on the agendapointIekšējās drošības fonds
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
42item on the agendapointStipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
59item on the agendapointIerosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
105item on the agendapointĀrkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
64item on the agendapointKopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
67item on the agendapointKopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
93item on the agendapointNoteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
  -Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 13:00
94item on the agendapointSavienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos
  -Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 13:00
134item on the agendapointDaži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ismail Ertug
  -Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 13:00
80item on the agendapointEiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 16:00
117item on the agendapointEĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
31item on the agendapointAsociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
141item on the agendapointIeteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 16:00
139item on the agendapointEiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
140item on the agendapointEiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
133item on the agendapointEiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
51item on the agendapointGrozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 391/2009 attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
112item on the agendapointGrozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
52item on the agendapointOstas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
102item on the agendapointSavienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, pagaidu izmantošanas pagarināšana
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
53item on the agendapointKrāpšanas un viltošanas apkarošana attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
131item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: vairāku vielu, tostarp klotianidīna, maksimālie atlieku līmeņi
  -GrozījumiPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
127item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -GrozījumiPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
128item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87411 (MON-87411-9)
  -GrozījumiPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
129item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -GrozījumiPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
130item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: aktīvās vielas, tostarp tiakloprīds
  -GrozījumiPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
16item on the agendapoint2018. gada ziņojums par Turciju
Kati Piri (A8-0091/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
74item on the agendapointZaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
115item on the agendapointEiropas Monetārā fonda izveide
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
54item on the agendapointKonkurences aizsardzība gaisa transportā
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 6. marts, 13:00
49item on the agendapoint2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
147item on the agendapointStāvoklis Nikaragvā
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 13. marts, 16:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 8. marts, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 11. marts, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 12. marts, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 13. marts, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika