Agenda
StraatsburgMaandag 11 maart 2019 - Donderdag 14 maart 2019 270k
Woensdag 13 maart 2019189kVersie: Woensdag 13 maart 2019, 17:58
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 17:00   Debatten
17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)
18:00 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
125Deadline pointKlimaatverandering
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2582(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
De stemming vindt op donderdag plaats
41 pointVoorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019 en de terugtrekking van het VK uit de EU
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
65***IvoteVerlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk
Verslag:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad door de verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Commissie internationale handel
68***IvoteVoortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU
Verslag:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
104***IvoteVoortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU
Verslag:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het "Verenigd Koninkrijk") uit de Europese Unie
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Commissie cultuur en onderwijs
66***IvoteLuchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU
Verslag:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
32***voteSamenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan
Aanbeveling:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
33Deadline voteSamenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie)
Verslag:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds
[2015/0302M(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
108***voteDeelname van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
Aanbeveling:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek IJsland, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein, anderzijds, over de deelname van deze landen aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
23 voteReikwijdte en mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU
Verslag:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de reikwijdte en het mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU
[2018/2116(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 113 van het Reglement
13Deadline***IvoteToegankelijkheidseisen voor producten en diensten
Verslag:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
Debat: Woensdag 13 september 2017
99Deadline***IvoteVisuminformatiesysteem
Verslag:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
70Deadline***IvoteFonds voor asiel en migratie
Verslag:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
71Deadline***IvoteInstrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
Verslag:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
69Deadline***IvoteFonds voor interne veiligheid
Verslag:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor interne veiligheid
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
42Deadline***IvoteDefinitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken
Verslag:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Woensdag 28 februari 2018
59Deadline***IvoteVoorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Verslag:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Commissie juridische zaken
105Deadline***IvoteVaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU
Verslag:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
64Deadline***IvoteGemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU
Verslag:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
67Deadline***IvoteGemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU
Verslag:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
93Deadline***IvoteVoorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
Verslag:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Commissie visserij
(nog niet goedgekeurd)
94Deadline***IvoteVismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie
Verslag:
[2019/0010(COD)]
Commissie visserij
(nog niet goedgekeurd)
134Deadline***IvoteBepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
Verslag:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
(nog niet goedgekeurd)
80Deadline voteOntwerpresoluties - Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Debat: Donderdag 14 februari 2019
117Deadline voteDoor de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden
Verslag:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bij het opmaken van de balans ten aanzien van de door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden
[2018/2115(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 113 van het Reglement
31Deadline voteAssociatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino
[2018/2246(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 113 van het Reglement
15:00 - 17:00   Debatten       Spreektijd
141Deadline pointAanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS
Verklaring van de Commissie
[2019/2537(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
  pointGecombineerde behandeling - Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid
139Deadline -Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
Verslag:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019

[2018/2119(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
140Deadline -Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
Verslag:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019

[2018/2120(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      
133Deadline***IvoteEuropees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
Verslag:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
51Deadline***IvoteWijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie
Verslag:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
112Deadline***IvoteWijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie
Verslag:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
52Deadline***IvoteHavenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval
Verslag:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
102Deadline***IvoteVerlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet
Verslag:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
53Deadline***IvoteBestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten
Verslag:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
131Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: maximumresidugehalten voor verschillende stoffen, waaronder clothianidin
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Deadline voteVerslag 2018 over Turkije
Verslag:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Verslag over het Commissieverslag 2018 over Turkije
[2018/2150(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
139Deadline voteEuropees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
Verslag:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
[2018/2119(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
140Deadline voteEuropees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
Verslag:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Verslag over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
[2018/2120(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
18:00 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)       Spreektijd
74Deadline***IpointMinimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen
Verslag:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
115Deadline pointInstelling van het Europees Monetair Fonds
Interimverslag:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds
[2017/0333R(APP)]
Begrotingscommissie
Commissie economische en monetaire zaken
54Deadline***IpointBescherming van de mededinging in de luchtvaart
Verslag:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
49Deadline pointRichtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III
Verslag:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2020, afdeling III – Commissie
[2019/2001(BUD)]
Begrotingscommissie
147Deadline pointSituatie in Nicaragua
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2019/2615(RSP)]
111*pointBevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)
Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Commissie juridische zaken
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)20'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
"Catch the eye"5'
Leden90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs voor advies   (4x1') 4'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Debatten (of na afloop van de stemmingen)     item on the agenda
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)25'
Rapporteurs   (7x6') 42'
Rapporteurs voor advies   (3x1') 3'
"Catch the eye"   (6x5') 30'
Leden164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointKlimaatverandering
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 16:00
33item on the agendapointSamenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
13item on the agendapointToegankelijkheidseisen voor producten en diensten
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
99item on the agendapointVisuminformatiesysteem
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
70item on the agendapointFonds voor asiel en migratie
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
69item on the agendapointFonds voor interne veiligheid
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
42item on the agendapointDefinitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
59item on the agendapointVoorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
105item on the agendapointVaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Amendementen; verwerpingVrijdag 8 maart 2019, 12:00
64item on the agendapointGemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
67item on the agendapointGemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
93item on the agendapointVoorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
  -Amendementen; verwerpingDinsdag 12 maart 2019, 13:00
94item on the agendapointVismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie
  -Amendementen; verwerpingDinsdag 12 maart 2019, 13:00
134item on the agendapointBepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie
Ismail Ertug
  -Amendementen; verwerpingDinsdag 12 maart 2019, 13:00
80item on the agendapointEen Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -OntwerpresolutieWoensdag 6 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 12 maart 2019, 16:00
117item on the agendapointDoor de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
31item on the agendapointAssociatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
141item on the agendapointAanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 16:00
139item on the agendapointEuropees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
140item on the agendapointEuropees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
133item on the agendapointEuropees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Amendementen; verwerpingVrijdag 8 maart 2019, 12:00
51item on the agendapointWijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
112item on the agendapointWijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
52item on the agendapointHavenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
102item on the agendapointVerlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
53item on the agendapointBestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
131item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: maximumresidugehalten voor verschillende stoffen, waaronder clothianidin
  -AmendementenVrijdag 8 maart 2019, 12:00
127item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -AmendementenVrijdag 8 maart 2019, 12:00
128item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9)
  -AmendementenVrijdag 8 maart 2019, 12:00
129item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -AmendementenVrijdag 8 maart 2019, 12:00
130item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid
  -AmendementenVrijdag 8 maart 2019, 12:00
16item on the agendapointVerslag 2018 over Turkije
Kati Piri (A8-0091/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
115item on the agendapointInstelling van het Europees Monetair Fonds
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
54item on the agendapointBescherming van de mededinging in de luchtvaart
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
49item on the agendapointRichtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -AmendementenMaandag 11 maart 2019, 19:00
147item on the agendapointSituatie in Nicaragua
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 8 maart 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 11 maart 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 12 maart 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 maart 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid