Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. marec 2019 - Četrtek, 14. marec 2019 267k
Sreda, 13. marec 2019181kRazličica: Sreda, 13. marec 2019, 18:02
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 17:00   Razprave
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)
18:00 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
125Rok pointPodnebne spremembe
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2582(RSP)]
En krog govornikov iz političnih skupin
Glasovanje bo v četrtek
41 pointPriprava zasedanja Evropskega sveta 21. in 22. marca 2019 in izstop Združenega kraljestva iz EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2018/2976(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
65***IvoteSplošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo
Poročilo:  Klaus Buchner (A8-0071/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska
[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]
Odbor za mednarodno trgovino
68***IvoteNadaljevanje programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU
Poročilo:  Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije
[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
104***IvoteNadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva iz EU
Poročilo:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije
[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
66***IvoteVarnost v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Poročilo:  Kosma Złotowski (A8-0061/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije
[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]
Odbor za promet in turizem
32***voteSporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom
Priporočilo:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani
[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
33Rok voteSporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)
Poročilo:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islamsko republiko Afganistan na drugi strani
[2015/0302M(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
108***voteSodelovanje Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice
Priporočilo:  Monica Macovei (A8-0081/2019)
Priporočilo o sklepu Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, dogovora med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice
[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
23 votePodročje delovanja in mandat posebnih predstavnikov EU
Poročilo:  Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju delovanja in mandatu posebnih predstavnikov EU
[2018/2116(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 113 Poslovnika
13Rok***IvoteZahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev
Poročilo:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev
[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Razprava: Sreda, 13. september 2017
99Rok***IvoteVizumski informacijski sistem
Poročilo:  Carlos Coelho (A8-0078/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ
[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
70Rok***IvoteSklad za azil in migracije
Poročilo:  Miriam Dalli (A8-0106/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije
[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
71Rok***IvoteInstrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume
Poročilo:  Tanja Fajon (A8-0089/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja
[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
69Rok***IvoteSklad za notranjo varnost
Poročilo:  Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost
[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
42Rok***IvoteOpredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb
Poročilo:  Pilar Ayuso (A8-0021/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač
[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Sreda, 28. februar 2018
59Rok***IvotePredlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije
Poročilo:  Tiemo Wölken (A8-0439/2018)
Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije
[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]
Odbor za pravne zadeve
105Rok***IvoteUvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU
Poročilo:  Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije
[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
64Rok***IvoteSkupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Poročilo:  Isabella De Monte (A8-0063/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije
[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]
Odbor za promet in turizem
67Rok***IvoteSkupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Poročilo:  Pavel Telička (A8-0062/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije
[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]
Odbor za promet in turizem
93Rok***IvotePravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije
Poročilo:
[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]
Odbor za ribištvo
(še ni sprejeto)
94Rok***IvoteDovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije
Poročilo:
[2019/0010(COD)]
Odbor za ribištvo
(še ni sprejeto)
134Rok***IvoteNekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije
Poročilo:  Ismail Ertug
[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]
Odbor za promet in turizem
(še ni sprejeto)
80Rok votePredlogi resolucij - Evropa, ki varuje: čist zrak za vse
[2018/2792(RSP)]
B8-0156/2019
Razprava: Četrtek, 14. februar 2019
117Rok voteNadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani
Poročilo:  Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o pregledu nadaljnjih ukrepov, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani
[2018/2115(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 113 Poslovnika
31Rok votePridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pridružitvenega sporazuma med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom
[2018/2246(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 113 Poslovnika
15:00 - 17:00   Razprave       Čas za govor
141Rok pointPriporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA
Izjava Komisije
[2019/2537(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
  pointSkupna razprava - evropski semester za ekonomsko politiko in usklajevanje
139Rok -Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
Poročilo:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019

[2018/2119(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
140Rok -Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019
Poročilo:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019

[2018/2120(INI)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
17:00 - 18:00   GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)      
133Rok***IvoteEvropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov
Poročilo:  Julia Reda (A8-0084/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov
[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
51Rok***IvoteSprememba Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Poročilo:  Isabella De Monte (A8-0004/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]
Odbor za promet in turizem
112Rok***IvoteSprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Poročilo:  Karima Delli (A8-0009/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]
Odbor za promet in turizem
52Rok***IvotePristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij
Poročilo:  Gesine Meissner (A8-0326/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU
[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]
Odbor za promet in turizem
102Rok***IvotePodaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije
Poročilo:  Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije
[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
53Rok***IvoteBoj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi
Poročilo:  Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ
[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
131Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s klotianidinom
[2019/2520(RPS)]
B8-0138/2019
127Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3)
[2019/2551(RSP)]
B8-0141/2019
128Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87411 (MON-87411-9)
[2019/2552(RSP)]
B8-0140/2019
129Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
[2019/2553(RSP)]
B8-0142/2019
130Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s tiaklopridom
[2019/2541(RSP)]
B8-0139/2019
16Rok votePoročilo o Turčiji za leto 2018
Poročilo:  Kati Piri (A8-0091/2019)
Poročilo o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018
[2018/2150(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
139Rok voteEvropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
Poročilo:  Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)
Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
[2018/2119(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
140Rok voteEvropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019
Poročilo:  Marian Harkin (A8-0162/2019)
Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019
[2018/2120(INI)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
18:00 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)       Čas za govor
74Rok***IpointMinimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti
Poročilo:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
115Rok pointUstanovitev Evropskega denarnega sklada
Vmesno poročilo:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada
[2017/0333R(APP)]
Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
54Rok***IpointVarstvo konkurence v zračnem prevozu
Poročilo:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu konkurence v zračnem prevozu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Odbor za promet in turizem
49Rok pointSmernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
Poročilo:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2020, oddelek III – Komisija
[2019/2001(BUD)]
Odbor za proračun
147Rok pointRazmere v Nikaragvi
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2019/2615(RSP)]
111*pointPristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok
Poročilo:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Odbor za pravne zadeve
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalci   (2x6') 12'
Pripravljavci mnenja   (4x1') 4'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
18:00 - 24:00   Razprave (ali po glasovanju)     item on the agenda
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)25'
Poročevalci   (7x6') 42'
Pripravljavci mnenja   (3x1') 3'
Razprava brez seznama govornikov   (6x5') 30'
Poslanci164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'ENF9'NI6'30
125item on the agendapointPodnebne spremembe
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 16:00
33item on the agendapointSporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija)
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
13item on the agendapointZahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev
Morten Løkkegaard (A8-0188/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
99item on the agendapointVizumski informacijski sistem
Carlos Coelho (A8-0078/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
70item on the agendapointSklad za azil in migracije
Miriam Dalli (A8-0106/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
71item on the agendapointInstrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume
Tanja Fajon (A8-0089/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
69item on the agendapointSklad za notranjo varnost
Monika Hohlmeier (A8-0115/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
42item on the agendapointOpredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb
Pilar Ayuso (A8-0021/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
59item on the agendapointPredlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije
Tiemo Wölken (A8-0439/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
105item on the agendapointUvedba ukrepov za nepredvidljive razmere na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po izstopu Združenega kraljestva iz EU
Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPetek, 8. marec 2019, 12:00
64item on the agendapointSkupna pravila za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Isabella De Monte (A8-0063/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
67item on the agendapointSkupna pravila za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Pavel Telička (A8-0062/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
93item on the agendapointPravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije
  -Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 12. marec 2019, 13:00
94item on the agendapointDovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovne operacije ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije
  -Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 12. marec 2019, 13:00
134item on the agendapointNekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije
Ismail Ertug
  -Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 12. marec 2019, 13:00
80item on the agendapointEvropa, ki varuje: čist zrak za vse
(O-000138/2018 - B8-0009/2019) 
  -Predlog resolucijeSreda, 6. marec 2019, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 12. marec 2019, 16:00
117item on the agendapointNadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani
Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
31item on the agendapointPridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom
Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
141item on the agendapointPriporočila za začetek pogajanj med EU in ZDA
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 16:00
139item on the agendapointEvropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2019
Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
140item on the agendapointEvropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2019
Marian Harkin (A8-0162/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
133item on the agendapointEvropski industrijski, tehnološki in raziskovalni strokovni center za kibernetsko varnost ter mreža nacionalnih koordinacijskih centrov
Julia Reda (A8-0084/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPetek, 8. marec 2019, 12:00
51item on the agendapointSprememba Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Isabella De Monte (A8-0004/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
112item on the agendapointSprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Karima Delli (A8-0009/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
52item on the agendapointPristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij
Gesine Meissner (A8-0326/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
102item on the agendapointPodaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije
Jasenko Selimovic (A8-0342/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
53item on the agendapointBoj proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
131item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za več snovi, vključno s klotianidinom
  -Predlogi spremembPetek, 8. marec 2019, 12:00
127item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 4114 (DP-ØØ4114-3)
  -Predlogi spremembPetek, 8. marec 2019, 12:00
128item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87411 (MON-87411-9)
  -Predlogi spremembPetek, 8. marec 2019, 12:00
129item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
  -Predlogi spremembPetek, 8. marec 2019, 12:00
130item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: aktivne snovi, vključno s tiaklopridom
  -Predlogi spremembPetek, 8. marec 2019, 12:00
16item on the agendapointPoročilo o Turčiji za leto 2018
Kati Piri (A8-0091/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
74item on the agendapointMinimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
115item on the agendapointUstanovitev Evropskega denarnega sklada
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -Predlogi spremembSreda, 6. marec 2019, 13:00
54item on the agendapointVarstvo konkurence v zračnem prevozu
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 6. marec 2019, 13:00
49item on the agendapointSmernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -Predlogi spremembPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
147item on the agendapointRazmere v Nikaragvi
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 12. marec 2019, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 13. marec 2019, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 8. marec 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 11. marec 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 12. marec 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 13. marec 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 13. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov