Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 11 март 2019 г. - Четвъртък, 14 март 2019 г. 305k
Четвъртък, 14 март 2019188kВерсия: Cряда, 13 март 2019, 17:44
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
50Срок pointГодишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие
Доклад:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Доклад относно годишния стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР)
[2018/2279(INI)]
Комисия по развитие
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
20 pointПрилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП)
Доклад:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП)
[2018/2107(INI)]
Комисия по международна търговия
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
136Срок -Положението с правата на човека в Казахстан
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Срок -Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Срок -Положението с правата на човека в Гватемала
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
111*voteКомпетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца
Доклад:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (преработен текст)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Комисия по правни въпроси
Разискване: Cряда, 17 януари 2018
20 voteПрилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП)
Доклад:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП)
[2018/2107(INI)]
Комисия по международна търговия
74Срок***IvoteМинимално покритие за загуби за необслужвани експозиции
Доклад:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
54Срок***IvoteЗащита на конкуренцията във въздушния транспорт
Доклад:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
49Срок voteНасоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III
Доклад:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия
[2019/2001(BUD)]
Комисия по бюджети
146Срок voteБаланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС
Предложения за резолюции
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteНазначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране
Доклад:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Доклад относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Комисия по икономически и парични въпроси
142*voteНазначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
Доклад:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Комисия по икономически и парични въпроси
143*voteHазначаване на председателя на Европейския банков орган
Доклад:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Доклад относно назначаването на председателя на Европейския банков орган
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Комисия по икономически и парични въпроси
123Срок voteЕвропейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека
Предложения за резолюции
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Срок voteНеотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари
Предложения за резолюции
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Срок voteИзменение на климата
Предложения за резолюции
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Срок voteПрепоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ
Предложения за резолюции
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Срок voteУчредяване на Европейския паричен фонд
Междинен доклад:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд
[2017/0333R(APP)]
Комисия по бюджети
Комисия по икономически и парични въпроси
147Срок voteПоложението в Никарагуа
Предложения за резолюции
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Срок voteГодишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие
Доклад:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Доклад относно годишния стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР)
[2018/2279(INI)]
Комисия по развитие
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
148 pointПравила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите
Въпрос с искане за устен отговор - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Комисия
Хуманното отношение към животните в сектора на аквакултурите
149Срок pointОсновни права на хората от африкански произход
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2899(RSP)]
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Основни права на хората от африкански произход
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)25'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчици по становище   (2x1') 2'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
Автори (комисии)5'
Автор (политическа група)2'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointГодишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -ИзмененияCряда, 6 март 2019, 13:00
136item on the agendapointПоложението с правата на човека в Казахстан
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 11 март 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 март 2019, 14:00
137item on the agendapointИран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 11 март 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 март 2019, 14:00
150item on the agendapointПоложението с правата на човека в Гватемала
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 11 март 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 март 2019, 14:00
74item on the agendapointМинимално покритие за загуби за необслужвани експозиции
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
54item on the agendapointЗащита на конкуренцията във въздушния транспорт
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 март 2019, 13:00
49item on the agendapointНасоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -ИзмененияПонеделник, 11 март 2019, 19:00
146item on the agendapointБаланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 12 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 март 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 март 2019, 16:00
123item on the agendapointЕвропейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 март 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 13 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 13 март 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 март 2019, 19:00
138item on the agendapointНеотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 12 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 март 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 март 2019, 16:00
125item on the agendapointИзменение на климата
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 12 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 март 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 март 2019, 16:00
141item on the agendapointПрепоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 12 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 март 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 март 2019, 16:00
115item on the agendapointУчредяване на Европейския паричен фонд
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -ИзмененияCряда, 6 март 2019, 13:00
147item on the agendapointПоложението в Никарагуа
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 12 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 март 2019, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 март 2019, 16:00
149item on the agendapointОсновни права на хората от африкански произход
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 20 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 25 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 25 март 2019, 20:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 8 март 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 11 март 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 12 март 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 март 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност