Agenda
StraatsburgMaandag 11 maart 2019 - Donderdag 14 maart 2019 270k
Donderdag 14 maart 2019172kVersie: Woensdag 13 maart 2019, 17:58
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 16:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
50Deadline pointJaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen
Verslag:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Verslag over het jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen
[2018/2279(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
20 pointTenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening)
Verslag:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012
[2018/2107(INI)]
Commissie internationale handel
  pointDebatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
136Deadline -Mensenrechtensituatie in Kazachstan
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Deadline -Iran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Deadline -Mensenrechtensituatie in Guatemala
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
9 voteOntwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)
111*voteBevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)
Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Commissie juridische zaken
Debat: Woensdag 17 januari 2018
20 voteTenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening)
Verslag:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Verslag over de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012
[2018/2107(INI)]
Commissie internationale handel
74Deadline***IvoteMinimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen
Verslag:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
54Deadline***IvoteBescherming van de mededinging in de luchtvaart
Verslag:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de mededinging in de luchtvaart, houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
49Deadline voteRichtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III
Verslag:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2020, afdeling III – Commissie
[2019/2001(BUD)]
Begrotingscommissie
146Deadline voteGenderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken
Ontwerpresoluties
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteBenoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Verslag over het voorstel van de Commissie voor de benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
142*voteBenoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Verslag over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
143*voteBenoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit
Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Verslag over de benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Commissie economische en monetaire zaken
123Deadline voteEen Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen
Ontwerpresoluties
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Deadline voteUrgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn
Ontwerpresoluties
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Deadline voteKlimaatverandering
Ontwerpresoluties
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Deadline voteAanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS
Ontwerpresoluties
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Deadline voteInstelling van het Europees Monetair Fonds
Interimverslag:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds
[2017/0333R(APP)]
Begrotingscommissie
Commissie economische en monetaire zaken
147Deadline voteSituatie in Nicaragua
Ontwerpresoluties
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Deadline voteJaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen
Verslag:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Verslag over het jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen
[2018/2279(INI)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
15:00 - 16:00   Debatten       Spreektijd
148 pointDierenwelzijnsregels in de aquacultuur
Mondelinge vraag - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Commissie
Regels inzake dierenwelzijn in de aquacultuur
149Deadline pointGrondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst
Mondelinge vraag - [2018/2899(RSP)]
De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie
Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)25'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteurs voor advies   (2x1') 2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Indiener van de ontwerpresolutie (artikel 135 van het Reglement)1'
"Catch the eye" (artikel 135 van het Reglement)   (3x2') 6'
Leden45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Debatten     item on the agenda
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Vraagstellers (commissies)5'
Vraagsteller (fractie)2'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointJaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
136item on the agendapointMensenrechtensituatie in Kazachstan
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 11 maart 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 maart 2019, 14:00
137item on the agendapointIran, in het bijzonder het lot van mensenrechtenactivisten
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 11 maart 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 maart 2019, 14:00
150item on the agendapointMensenrechtensituatie in Guatemala
  -Ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Maandag 11 maart 2019, 20:00
  -Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 maart 2019, 14:00
74item on the agendapointMinimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
54item on the agendapointBescherming van de mededinging in de luchtvaart
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 6 maart 2019, 13:00
49item on the agendapointRichtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -AmendementenMaandag 11 maart 2019, 19:00
146item on the agendapointGenderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 16:00
123item on the agendapointEen Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 20:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 13 maart 2019, 14:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 19:00
138item on the agendapointUrgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 16:00
125item on the agendapointKlimaatverandering
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 16:00
141item on the agendapointAanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 16:00
115item on the agendapointInstelling van het Europees Monetair Fonds
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -AmendementenWoensdag 6 maart 2019, 13:00
147item on the agendapointSituatie in Nicaragua
  -OntwerpresolutiesMaandag 11 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesDinsdag 12 maart 2019, 20:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 13 maart 2019, 16:00
149item on the agendapointGrondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 20 maart 2019, 13:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 25 maart 2019, 19:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesMaandag 25 maart 2019, 20:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 8 maart 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 11 maart 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 12 maart 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 13 maart 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid