Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Czwartek, 14 marca 2019 r. 276k
Czwartek, 14 marca 2019177kWersja: Środa, 13 marca 2019, 17:59
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
50Termin pointRoczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Sprawozdanie:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania strategicznego w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju
[2018/2279(INI)]
Komisja Rozwoju
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
20 pointWdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP)
Sprawozdanie:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP)
[2018/2107(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
136Termin -Sytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie
[2019/2610(RSP)]
RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019
137Termin -Iran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
[2019/2611(RSP)]
RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019
150Termin -Sytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali
[2019/2618(RSP)]
RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
111*voteJurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:  Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona)
[COM(2016)041115401/2018 - C8-0322/2016 C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Komisja Prawna
Debata: Środa, 17 stycznia 2018
20 voteWdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP)
Sprawozdanie:  Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP)
[2018/2107(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
74Termin***IvoteMinimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
Sprawozdanie:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
54Termin***IvoteOchrona konkurencji w transporcie lotniczym
Sprawozdanie:  Markus Pieper (A8-0125/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konkurencji w transporcie lotniczym, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 868/2004
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
49Termin voteWytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III
Sprawozdanie:  Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
Sprawozdanie w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020, sekcja III – Komisja
[2019/2001(BUD)]
Komisja Budżetowa
146Termin voteRównowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE
Projekty rezolucji
[2019/2614(RSP)]
RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
116 voteMianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Sprawozdanie:  Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Sprawozdanie w sprawie mianowania Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
142*voteMianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
Sprawozdanie:  Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
143*voteMianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
Sprawozdanie:  Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Sprawozdanie w sprawie mianowania przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
123Termin voteEuropejski system sankcji za naruszenia praw człowieka
Projekty rezolucji
[2019/2580(RSP)]
RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
138Termin votePilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Projekty rezolucji
[2019/2612(RSP)]
B8-0176/2019
125Termin voteZmiana klimatu
Projekty rezolucji
[2019/2582(RSP)]
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
141Termin voteZalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA
Projekty rezolucji
[2019/2537(RSP)]
B8-0163/2019
115Termin voteUtworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
Sprawozdanie śródokresowe:  Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego
[2017/0333R(APP)]
Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
147Termin voteSytuacja w Nikaragui
Projekty rezolucji
[2019/2615(RSP)]
RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019
50Termin voteRoczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Sprawozdanie:  Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania strategicznego w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju
[2018/2279(INI)]
Komisja Rozwoju
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
148 pointZasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze
Pytanie ustne - [2019/2616(RSP)]
     
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Komisja
Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze
149Termin pointPrawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie
Pytanie ustne - [2018/2899(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czasie kolejnej sesji miesięcznej
     
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Sprawozdawcy   (3x6') 18'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (2x1') 2'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (3x2') 6'
Posłowie45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'30NI3'
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Autorzy (komisje)5'
Autor (grupa polityczna)2'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
50item on the agendapointRoczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
136item on the agendapointSytuacja w zakresie praw człowieka w Kazachstanie
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 11 marca 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 13 marca 2019, 14:00
137item on the agendapointIran, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 11 marca 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 13 marca 2019, 14:00
150item on the agendapointSytuacja w zakresie praw człowieka w Gwatemali
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 11 marca 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 13 marca 2019, 14:00
74item on the agendapointMinimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych
Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
54item on the agendapointOchrona konkurencji w transporcie lotniczym
Markus Pieper (A8-0125/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 marca 2019, 13:00
49item on the agendapointWytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III
Monika Hohlmeier (A8-0172/2019
  -PoprawkiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
146item on the agendapointRównowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 16:00
123item on the agendapointEuropejski system sankcji za naruszenia praw człowieka
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 13 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 13 marca 2019, 14:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 19:00
138item on the agendapointPilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 16:00
125item on the agendapointZmiana klimatu
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 16:00
141item on the agendapointZalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 16:00
115item on the agendapointUtworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019
  -PoprawkiŚroda, 6 marca 2019, 13:00
147item on the agendapointSytuacja w Nikaragui
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 12 marca 2019, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 13 marca 2019, 16:00
149item on the agendapointPrawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 20 marca 2019, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 25 marca 2019, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 25 marca 2019, 20:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 8 marca 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 11 marca 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 12 marca 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 13 marca 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności