Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2019. gada 25. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts 293k
Otrdiena, 2019. gada 26. marts208kVersija: Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts, 09:29
 Darba kārtības punkti
09:00 - 12:20   Debates
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 17:00   Debates
17:00 - 18:15   BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks trešdien)
18:15 - 24:00   Debates (vai balsošanas beigās)
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 12:20   Debates       Uzstāšanās laiks
35Termiņi***IpointAutortiesības digitālajā vienotajā tirgū
Ziņojums:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū
[2016/0280(COD)]
Juridiskā komiteja
112Termiņi***IpointEiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
Ziņojums:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
Balsošana notiks trešdien
  pointKopīgās debates - Digitālā satura piegāde un preču tiešsaistes pārdošana
83Termiņi***I-Digitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi
Ziņojums:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem

[2015/0287(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Juridiskā komiteja
82Termiņi***I-Preču pārdošanas līgumi
Ziņojums:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK

[2015/0288(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
163 votePieprasījums atcelt Jørn Dohrmann imunitāti
Ziņojums:  Evelyn Regner (A8-0178/2019)
Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jørn Dohrmann imunitāti
[2018/2277(IMM)]
Juridiskā komiteja
107***IvotePārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai
Ziņojums:  Geoffroy Didier (A8-0447/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu
[2018/0089(COD)]
Juridiskā komiteja
97***voteProtokols ES un Izraēlas Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam (Horvātijas pievienošanās)
Ziņojums:  Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
[2018/0080(NLE)]
Ārlietu komiteja
50 voteES un Uzbekistānas visaptverošais nolīgums
Ziņojums:  David McAllister (A8-0149/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Uzbekistānas jauno visaptverošo nolīgumu
[2018/2236(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 113. pants
140Termiņi***IvoteSezonālās laika maiņas pārtraukšana
Ziņojums:  Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK
[2018/0332(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
42Termiņi***IvoteKopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu
Ziņojums:  Jerzy Buzek (A8-0044/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)
[2016/0380(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
14Termiņi***IvoteElektroenerģijas iekšējais tirgus
Ziņojums:  Jerzy Buzek (A8-0042/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)
[2016/0379(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
26Termiņi***IvoteEiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Ziņojums:  Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)
[2016/0378(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
43Termiņi***IvoteRiskgatavība elektroenerģijas sektorā
Ziņojums:  Flavio Zanonato (A8-0039/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riskgatavību elektroenerģijas sektorā un ar ko atceļ Direktīvu 2005/89/EK
[2016/0377(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
133Termiņi***IvoteRiepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem
Ziņojums:  Michał Boni (A8-0086/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem un Regulas (EK) Nr. 1222/2009 atcelšanu
[2018/0148(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
35Termiņi***IvoteAutortiesības digitālajā vienotajā tirgū
Ziņojums:  Axel Voss (A8-0245/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū
[2016/0280(COD)]
Juridiskā komiteja
83Termiņi***IvoteDigitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi
Ziņojums:  Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem
[2015/0287(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Juridiskā komiteja
82Termiņi***IvotePreču pārdošanas līgumi
Ziņojums:  Pascal Arimont (A8-0043/2018)
Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK
[2015/0288(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
67Termiņi***IvoteZveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā
Ziņojums:  Linnéa Engström (A8-0381/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā
[2018/0069(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
103Termiņi***IvoteZiņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā
Ziņojums:  Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005
[2018/0205(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
130Termiņi***IvoteĪpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīņu gadījumā
Ziņojums:  Karima Delli (A8-0042/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 96/53/EK groza attiecībā uz termiņu īpašo noteikumu par maksimālajiem garumiem īstenošanai tādu kabīņu gadījumā, kas uzlabo aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus
[2018/0130(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
92Termiņi***IvoteMazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni
Ziņojums:  Neena Gill (A8-0483/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz mazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloniem
[2018/0180(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
111***IvoteĪpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg)
Ziņojums:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem
[2018/0199(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
Debates: Otrdiena, 2019. gada 15. janvāris
148Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības
[2018/2899(RSP)]
B8-0212/2019
Debates: Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts
39Termiņi voteZiņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu
Ziņojums:  Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu
[2018/2121(INI)]
Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos
71Termiņi voteES un Šveices Institucionālās sistēmas nolīgums
Ziņojums:  Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju
[2018/2262(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 108. pants
15:00 - 17:00   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgās debates - 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (53 ziņojumi)
15Termiņi -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras

[2018/2166(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
32Termiņi -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi

[2018/2219(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
34Termiņi -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2177(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
60Termiņi -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments

[2018/2167(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
24 -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
33 -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa

[2018/2169(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
31 -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums: (A8-0097/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta

[2018/2171(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
21Termiņi -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

[2018/2172(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
74Termiņi -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja

[2018/2173(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
28Termiņi -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests

[2018/2176(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
13Termiņi -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds

[2018/2174(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
57 -ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

[2018/2175(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
64Termiņi -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole

[2018/2210(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
38 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2205(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
54 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2206(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
76Termiņi -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (CDT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2184(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
29 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2178(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
73 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2194(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
12 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2189(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
41 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
59 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes (EBI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2202(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
70 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2191(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
16Termiņi -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2198(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
47Termiņi -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras (EVA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2182(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
52 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2197(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
69 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2190(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
49Termiņi -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2201(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
55 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2203(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
62 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2207(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
27Termiņi -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2185(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
23 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2181(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
77 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2188(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
75 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2192(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
18Termiņi -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2193(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
17 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2204(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
68 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2187(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
56 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) (eu-LISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2209(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
58 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2183(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
40 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras (ESA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2199(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
72 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2179(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
66 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Ziņojums par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2186(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
53Termiņi -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) (līdz 2017. gada 1. maijam: Eiropas Policijas birojs) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2200(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
30 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2180(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
36Termiņi -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2195(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
78 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras (GSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2196(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
79 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2214(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
63 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2213(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
51 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL)
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2218(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
65 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2)
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2216(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
48 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI)
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2215(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
46 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER)
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2211(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
44 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2212(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
22 -2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[2018/2217(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
17:00 - 18:15   BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks trešdien)      
15Termiņi voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras
[2018/2166(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
32Termiņi vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)
Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi
[2018/2219(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
34Termiņi voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums:  Marco Valli (A8-0107/2019)
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2177(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
60Termiņi voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums:  Claudia Schmidt (A8-0108/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments
[2018/2167(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
24 voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0096/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
33 voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0098/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa
[2018/2169(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
31 voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums: (A8-0097/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta
[2018/2171(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
21Termiņi voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0100/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
[2018/2172(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
74Termiņi voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0101/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja
[2018/2173(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
28Termiņi voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0109/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests
[2018/2176(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
13Termiņi voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0099/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds
[2018/2174(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
57 voteES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums:  Arndt Kohn (A8-0116/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
[2018/2175(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
64Termiņi vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
[2018/2210(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
38 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2205(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
54 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2206(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
76Termiņi vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (CDT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2184(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
29 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2178(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
73 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2194(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
12 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2189(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
41 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
59 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes (EBI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2202(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
70 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2191(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
16Termiņi vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2198(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
47Termiņi vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras (EVA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2182(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
52 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras (EFCA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2197(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
69 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2190(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
49Termiņi vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2201(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
55 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2203(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
62 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2207(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
27Termiņi vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2185(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
23 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2181(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
77 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2188(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
75 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2192(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
18Termiņi vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2193(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
17 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2204(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
68 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2187(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
56 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) (eu-LISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2209(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
58 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2183(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
40 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras (ESA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2199(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
72 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2179(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
66 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
Ziņojums par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2186(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
53Termiņi vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) (līdz 2017. gada 1. maijam: Eiropas Policijas birojs) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2200(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
30 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2180(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
36Termiņi vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2195(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
78 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
Ziņojums:  Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras (GSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2196(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
79 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0103/2019)
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2214(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
63 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0095/2019)
Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2213(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
51 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai" (ECSEL)
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0102/2019)
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2218(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
65 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2)
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0105/2019)
Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2216(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
48 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI)
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0104/2019)
Ziņojums par kopuzņēmuma „2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2215(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
46 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER)
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0126/2019)
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2211(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
44 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0118/2019)
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2212(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
22 vote2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Shift2Rail
Ziņojums:  Martina Dlabajová (A8-0163/2019)
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
[2018/2217(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
18:15 - 24:00   Debates (vai balsošanas beigās)       Uzstāšanās laiks
101Termiņi***IpointEmisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem
Ziņojums:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
80Termiņi***IpointKaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide
Ziņojums:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu
[2018/0243(COD)]
Ārlietu komiteja
Attīstības komiteja
87Termiņi***IpointPirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III)
Ziņojums:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Ārlietu komiteja
168 pointStāvoklis Alžīrijā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2627(RSP)]
170 pointKrievijas Federācijas piecus gadus ilgā nelegālā Krimas okupācija
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2019/2671(RSP)]
116Termiņi pointSituācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība
Ziņojums:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Ziņojums par situāciju pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība
[2018/2160(INI)]
Ārlietu komiteja
09:00 - 12:20   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referenti   (5x6') 30'
Atzinumu sagatavotāji   (13x1') 13'
Brīvā mikrofona procedūra   (3x5') 15'
Deputāti 74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'ENF5'NI3'30
15:00 - 17:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Revīzijas palātas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)5'
Referenti   (6x6') 36'
Atzinumu sagatavotāji   (15x1') 15'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
18:15 - 24:00   Debates (vai balsošanas beigās)     item on the agenda
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)25'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referenti   (8x6') 48'
Atzinumu sagatavotāji   (13x1') 13'
Brīvā mikrofona procedūra   (6x5') 30'
Deputāti 135'
PPE36'S&D31'ECR13'30ALDE12'30Verts/ALE10'GUE/NGL10'EFDD8'30ENF8'NI5'30
35item on the agendapointAutortiesības digitālajā vienotajā tirgū
Axel Voss (A8-0245/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
112item on the agendapointEiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
83item on the agendapointDigitālā satura piegādes un digitālo pakalpojumu sniegšanas līgumi
Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
82item on the agendapointPreču pārdošanas līgumi
Pascal Arimont (A8-0043/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
140item on the agendapointSezonālās laika maiņas pārtraukšana
Marita Ulvskog (A8-0169/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
42item on the agendapointKopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu
Jerzy Buzek (A8-0044/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
14item on the agendapointElektroenerģijas iekšējais tirgus
Jerzy Buzek (A8-0042/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
26item on the agendapointEiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
43item on the agendapointRiskgatavība elektroenerģijas sektorā
Flavio Zanonato (A8-0039/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
133item on the agendapointRiepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem
Michał Boni (A8-0086/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
67item on the agendapointZveja Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā
Linnéa Engström (A8-0381/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
103item on the agendapointZiņošanas pienākumu pielāgošana vides politikas jomā
Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
130item on the agendapointĪpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīņu gadījumā
Karima Delli (A8-0042/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
92item on the agendapointMazoglekļa un labvēlīgas oglekļa ietekmes etaloni
Neena Gill (A8-0483/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
148item on the agendapointAfrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības
(O-000022/2019 - B8-0016/2019) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiPiektdiena, 2019. gada 22. marts, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPiektdiena, 2019. gada 22. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
39item on the agendapointZiņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
71item on the agendapointES un Šveices Institucionālās sistēmas nolīgums
Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
15item on the agendapointES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Inés Ayala Sender (A8-0110/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
32item on the agendapoint2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2017. finanšu gada budžeta izpildi
Inés Ayala Sender (A8-0088/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
34item on the agendapointES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
Marco Valli (A8-0107/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
60item on the agendapointES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Claudia Schmidt (A8-0108/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
21item on the agendapointES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Arndt Kohn (A8-0100/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
74item on the agendapointES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Reģionu komiteja
Arndt Kohn (A8-0101/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
28item on the agendapointES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
Arndt Kohn (A8-0109/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
13item on the agendapointES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Arndt Kohn (A8-0099/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
64item on the agendapoint2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Petri Sarvamaa (A8-0140/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
76item on the agendapoint2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Petri Sarvamaa (A8-0122/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
16item on the agendapoint2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Petri Sarvamaa (A8-0125/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
47item on the agendapoint2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA)
Petri Sarvamaa (A8-0127/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
49item on the agendapoint2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Petri Sarvamaa (A8-0150/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
27item on the agendapoint2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Petri Sarvamaa (A8-0135/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
18item on the agendapoint2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Petri Sarvamaa (A8-0158/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
53item on the agendapoint2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols)
Petri Sarvamaa (A8-0154/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
36item on the agendapoint2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Petri Sarvamaa (A8-0153/2019
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
101item on the agendapointEmisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
80item on the agendapointKaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
87item on the agendapointPirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
116item on the agendapointSituācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 22. marts, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika