Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2019. gada 25. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts 293k
Trešdiena, 2019. gada 27. marts185kVersija: Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts, 09:29
 Darba kārtības punkti
09:00 - 12:20   Debates
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 17:00   Debates
17:00 - 18:00   BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)
18:00 - 24:00   Debates (vai pēc balsošanas beigām)
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 12:20   Debates       Uzstāšanās laiks
10 pointEiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi
Eiropadomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2977(RSP)]
  pointKopīgās debates - Mobilitātes pakete
113***I-Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā
Ziņojums:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz izpildes nodrošināšanas prasībām groza Direktīvu 2006/22/EK un attiecībā uz Direktīvu 96/71/EK un Direktīvu 2014/67/ES nosaka īpašus noteikumus autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
Balsošana notiks nākamajā sesijā
114***I-Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību
Ziņojums:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
Balsošana notiks nākamajā sesijā
115***I-Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē
Ziņojums:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
Balsošana notiks nākamajā sesijā
12:30 - 14:30   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
134***IvoteResursi īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai
Ziņojums:  Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013
[2019/0027(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
149*voteAkcīzes nodokļa piemērošanas vispārējs režīms
Ziņojums:  Miguel Viegas (A8-0117/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija)
[2018/0176(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
136*votePreces, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus
Ziņojums:  Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz precēm, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus, groza Lēmumu Nr. 940/2014/ES
[2018/0417(CNS)]
Reģionālās attīstības komiteja
80Termiņi***IvoteKaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide
Ziņojums:  Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu
[2018/0243(COD)]
Ārlietu komiteja
Attīstības komiteja
87Termiņi***IvotePirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III)
Ziņojums:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)
[2018/0247(COD)]
Ārlietu komiteja
15:00 - 17:00   Debates       Uzstāšanās laiks
90Termiņi***IpointKonkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana
Ziņojums:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
45Termiņi***IpointES mēslošanas līdzekļi
Ziņojums:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
17:00 - 18:00   BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)      
143***IvoteCentrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīms
Ziņojums:  Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365
[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
155***IvoteEiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem
Ziņojums:  Ashley Fox (A8-0364/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem
[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
158***IvoteFinanšu instrumentu tirgi
Ziņojums:  Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem
[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
112Termiņi***IvoteEiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
Ziņojums:  Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu
[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
101Termiņi***IvoteEmisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem
Ziņojums:  Miriam Dalli (A8-0287/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija)
[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris
90Termiņi***IvoteKonkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana
Ziņojums:  Frédérique Ries (A8-0317/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 22. oktobris
45Termiņi***IvoteES mēslošanas līdzekļi
Ziņojums:  Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009
[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2017. gada 23. oktobris
131Termiņi***IvoteDarba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
Ziņojums:  Laura Agea (A8-0382/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
135Termiņi***IvoteVienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm
Ziņojums:  Daniela Aiuto (A8-0259/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK par kopīgu noteikumu ieviešanu dažiem kombinētā kravas transporta veidiem starp dalībvalstīm
[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
146***IvoteIenākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles
Ziņojums:  Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles
[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Juridiskā komiteja

Debates: Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs
156***IvoteKopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem
Ziņojums:  Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu
[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 13. februāris
142Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām
[2018/2994(DEA)]
B8-0215/2019
141Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds
[2018/2996(DEA)]
B8-0214/2019
159Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7)
[2019/2603(RSP)]
B8-0216/2019
160Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
[2019/2604(RSP)]
B8-0217/2019
161Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (DEZA a.s.)
[2019/2605(RSP)]
B8-0218/2019
167Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
[2019/2606(RSP)]
B8-0219/2019
162Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām
[2019/2654(RSP)]
B8-0221/2019
116Termiņi voteSituācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība
Ziņojums:  Brando Benifei (A8-0077/2019)
Ziņojums par situāciju pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība
[2018/2160(INI)]
Ārlietu komiteja
18:00 - 24:00   Debates (vai pēc balsošanas beigām)       Uzstāšanās laiks
132Termiņi***IpointTo trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova)
Ziņojums:  Tanja Fajon (A8-0261/2016)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*)
[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
105Termiņi point2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments
Ziņojums:  Vladimír Maňka (A8-0182/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi
[2019/2003(BUD)]
Budžeta komiteja
144***IpointDzeramā ūdens kvalitāte
Ziņojums:  Michel Dantin (A8-0288/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija)
[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  pointKopīgās debates - ES informācijas sistēmu sadarbspēja
153Termiņi***I-ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā
Ziņojums:  Nuno Melo (A8-0348/2018)
Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Balsošana notiks aprīļa II sesijā.
154Termiņi***I-ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā
Ziņojums:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)
Ziņojums par grozīto priekšlikumsuEiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/IT, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2018/2226, Regulu (ES) 2018/XX [ETIAS regula], Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS robežpārbaužu jomā] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Balsošana notiks aprīļa II sesijā.
96Termiņi***IpointPārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana
Ziņojums:  Angelika Niebler (A8-0269/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES
[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]
Juridiskā komiteja
25Termiņi***IpointNoteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana
Ziņojums:  Pavel Svoboda (A8-0378/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām
[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]
Juridiskā komiteja
20Termiņi pointEiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums
Ziņojums:  Hilde Vautmans (A8-0157/2019)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu
[2018/2237(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 113. pants
09:00 - 12:20   Debates     item on the agenda
Eiropadomes priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Referenti   (3x6') 18'
Atzinumu sagatavotāji   (3x1') 3'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30Verts/ALE7'GUE/NGL7'EFDD6'ENF5'30NI4'
15:00 - 17:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinumu sagatavotāji   (6x1') 6'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
18:00 - 24:00   Debates (vai pēc balsošanas beigām)      item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)30'
Referenti   (8x6') 48'
Atzinumu sagatavotāji   (7x1') 7'
Brīvā mikrofona procedūra   (7x5') 35'
Deputāti 149'
PPE40'S&D35'ECR15'ALDE14'Verts/ALE11'GUE/NGL11'EFDD9'ENF8'30NI6'
80item on the agendapointKaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
87item on the agendapointPirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III)
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
90item on the agendapointKonkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana
Frédérique Ries (A8-0317/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
45item on the agendapointES mēslošanas līdzekļi
Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
112item on the agendapointEiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds
Andrea Cozzolino (A8-0094/2019
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
101item on the agendapointEmisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem
Miriam Dalli (A8-0287/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
131item on the agendapointDarba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
Laura Agea (A8-0382/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
135item on the agendapointVienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm
Daniela Aiuto (A8-0259/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
142item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 16:00
141item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 16:00
159item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7)
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 16:00
160item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 16:00
161item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (DEZA a.s.)
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 16:00
167item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 16:00
162item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām
  -GrozījumiPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 16:00
116item on the agendapointSituācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība
Brando Benifei (A8-0077/2019
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
132item on the agendapointTo trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova)
Tanja Fajon (A8-0261/2016
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
105item on the agendapoint2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments
Vladimír Maňka (A8-0182/2019
  -GrozījumiOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 16:00
153item on the agendapointES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā
Nuno Melo (A8-0348/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
154item on the agendapointES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā
Jeroen Lenaers (A8-0347/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 10. aprīlis, 13:00
96item on the agendapointPārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana
Angelika Niebler (A8-0269/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
25item on the agendapointNoteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana
Pavel Svoboda (A8-0378/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 20. marts, 13:00
20item on the agendapointEiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums
Hilde Vautmans (A8-0157/2019
  -GrozījumiOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2019. gada 27. marts, 16:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 22. marts, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 25. marts, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 26. marts, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika