Дневен ред
Брюксел
Сряда, 9 октомври 2019 г. - Четвъртък, 10 октомври 2019 г. 203k
Четвъртък, 10 октомври 2019166kВерсия: Cряда, 9 октомври 2019, 16:32
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:20   Разисквания
11:30 - 13:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:20   Разисквания       Време за изказвания
16Срок pointМногогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да отговорим на очакванията на гражданите
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2833(RSP)]
32Срок pointПолитики за заетост и социални политики за еврозоната
Доклад:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Доклад относно политиките за заетост и социалните политики за еврозоната
[2019/2111(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси
11:30 - 13:30   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
24***IvoteПериоди на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502
Доклад:  Karima Delli
[COM(2019)0396 - C9-0108/2019 - 2019/0179(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
(подлежи на приемане)

Гласуване по искане за неотложна процедура (член 163)
12*voteСпоразумение за сътрудничество между Евроюст и Сърбия
Доклад:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0009/2019)
Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст
на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Сърбия

[10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
8Срок voteПроект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)
Доклад:  John Howarth (A9-0012/2019)
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)
[11733/2019 - C9-0114/2019 - 2019/2037(BUD)]
Комисия по бюджети
9 voteКорекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността

Доклад:  John Howarth (A9-0013/2019)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2019/276 по отношение на корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността
[COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD)]
Комисия по бюджети
23Срок voteВъзражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: активни вещества, включително флумиоксазин
Предложения за резолюции
[2019/2825(RSP)]
B9-0103/2019
22Срок voteВъзражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: активни вещества, включително хлоротолурон
Предложения за резолюции
[2019/2826(RSP)]
B9-0104/2019
28Срок voteВъзражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
Предложения за резолюции
[2019/2830(RSP)]
B9-0107/2019
29Срок voteВъзражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
Предложения за резолюции
[2019/2828(RSP)]
B9-0105/2019
30Срок voteВъзражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9
Предложения за резолюции
[2019/2829(RSP)]
B9-0106/2019
15Срок voteВъншна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските демократични процеси
Предложения за резолюции
[2019/2810(RSP)]
B9-0108/2019, B9-0111/2019
Разискване: Втoрник, 17 септември 2019
16Срок voteМногогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да отговорим на очакванията на гражданите
Предложения за резолюции
[2019/2833(RSP)]
B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019
14Срок voteПолитики за заетост и социални политики за еврозоната
Доклад:  Yana Toom (A9-0016/2019)
Доклад относно политиките за заетост и социалните политики за еврозоната
[2019/2111(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси
09:00 - 11:20   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)15'
Докладчик6'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП60'
PPE12'30S&D11'Renew8'30Verts/ALE6'30ID6'30ECR5'30GUE/NGL4'30NI5'30
16item on the agendapointМногогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да отговорим на очакванията на гражданите
  -Предложения за резолюцииCряда, 2 октомври 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 7 октомври 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 7 октомври 2019, 14:00
32item on the agendapointПолитики за заетост и социални политики за еврозоната
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияПонеделник, 7 октомври 2019, 13:00
  -Алтернативни общи предложения за резолюцииВтoрник, 8 октомври 2019, 13:00
8item on the agendapointПроект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)
John Howarth (A9-0012/2019
  -ИзмененияCряда, 2 октомври 2019, 13:00
23item on the agendapointВъзражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: активни вещества, включително флумиоксазин
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 7 октомври 2019, 13:00
22item on the agendapointВъзражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: активни вещества, включително хлоротолурон
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 7 октомври 2019, 13:00
28item on the agendapointВъзражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 7 октомври 2019, 13:00
29item on the agendapointВъзражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 7 октомври 2019, 13:00
30item on the agendapointВъзражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 7 октомври 2019, 13:00
15item on the agendapointВъншна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските демократични процеси
  -Предложения за резолюцииCряда, 2 октомври 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 7 октомври 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 7 октомври 2019, 14:00
14item on the agendapointПолитики за заетост и социални политики за еврозоната
Yana Toom (A9-0016/2019
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияПонеделник, 7 октомври 2019, 13:00
  -Алтернативни общи предложения за резолюцииВтoрник, 8 октомври 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 8 октомври 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 9 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност