Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 21 oktober 2019 - Torsdagen den 24 oktober 2019 207k
Tisdagen den 22 oktober 2019161kUtgåva: Onsdagen den 23 oktober 2019, 15:25
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 12:20   Debatt
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING
15:00 - 21:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 12:20   Debatt       Talartid
15 pointSlutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 oktober 2019
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
[2019/2721(RSP)]
27 pointUtvärdering av Junckerkommissionen
Uttalande av kommissionens ordförande
[2019/2831(RSP)]
Följda av en omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING      
24***IvoteEuropeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
Betänkande:  Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1309/2013 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
[2019/0180(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
21***IvoteFisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten
Betänkande:  Chris Davies (A9-0014/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten
[2019/0187(COD)]
Fiskeriutskottet
22***voteGenomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
Rekommendation:  Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
[2019/0186(APP)]
Budgetutskottet
25Tidsfrist***IvoteTillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502
Betänkande:  Karima Delli
[2019/0179(COD)]
Utskottet för transport och turism
(ännu ej antaget)
15:00 - 21:00   Debatt       Talartid
16Tidsfrist pointEuropeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
Betänkande:  Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]
Budgetutskottet
10 pointAnsvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande:  Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret (Easo) för asylfrågor för budgetåret 2017
[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
11 pointAnsvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande:  Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet
[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]
Budgetkontrollutskottet
35 pointNya tag i arbetet med det övergripande direktivet mot diskriminering
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2877(RSP)]
36Tidsfrist pointLäget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land
Uttalande av rådet
[2019/2882(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
09:00 - 12:20   Debatt     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)15'
Kommissionens ordförande (inklusive repliker)45'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter89'
PPE20'S&D17'Renew12'30Verts/ALE9'30ID9'ECR8'GUE/NGL6'NI7'30
15:00 - 21:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)30'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Föredragande   (4x6') 24'
Föredragande av yttrande   (17x1') 17'
Ögonkontaktsförfarandet   (5x5') 25'
Ledamöter149'
PPE34'30S&D29'Renew21'30Verts/ALE15'ID15'ECR13'GUE/NGL9'30NI12'
25item on the agendapointTillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502
Karima Delli
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 16 oktober 2019, 13:00
16item on the agendapointEuropeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 16 oktober 2019, 13:00
36item on the agendapointLäget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land
  -ResolutionsförslagMåndagen den 21 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 22 oktober 2019, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 23 oktober 2019, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 18 oktober 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 21 oktober 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 22 oktober 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 23 oktober 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 23 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy