Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 февруари 2020 г. - Четвъртък, 13 февруари 2020 г. 227k
Cряда, 12 февруари 2020165kВерсия: Cряда, 12 февруари 2020, 16:49
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 23:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
56 pointПодготовка на извънредното заседание на Европейския съвет на 20 февруари 2020 г. относно многогодишната финансова рамка
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
14***voteСключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам
Препоръка:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Комисия по международна търговия
12Срок voteСключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция)
Доклад:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам
[2018/0356M(NLE)]
Комисия по международна търговия
13***voteСпоразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам
Препоръка:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Комисия по международна търговия
24Срок voteСпоразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция)
Доклад:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
[2018/0358M(NLE)]
Комисия по международна търговия
66Срок voteВъзражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Срок voteВъзражение съгласно член 112: оловото и неговите съединения
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Срок voteСтратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света
Предложения за резолюции
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Разискване: Cряда, 18 декември 2019
45Срок voteПредложения за резолюции - Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Срок voteПредложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Предложения за резолюции
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Срок voteЕвропейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.
Доклад:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2018 г.
[2019/2129(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
16Срок voteПредложение за резолюция - Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Разисквания       Време за изказвания
55 pointСоциална Европа в един дигитален свят
Разискване по актуален въпрос (член 162 от Правилника за дейността)
[2020/2550(RSP)]
34 pointСтратегия за равенство между половете
Изявление на Комисията
[2020/2515(RSP)]
26Срок pointПриоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
Въпрос с искане за устен отговор - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Съвет
Приоритетите на ЕС за 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
25Срок***IpointСистема „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)
Доклад:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
64 pointАктуално състояние на борбата на ЕС срещу изпирането на пари, с оглед на аферата „Луандалийкс“
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2562(RSP)]
35 pointХуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2523(RSP)]
49 pointПо-добър интернет за децата
Изявление на Комисията
[2020/2547(RSP)]
72 pointКоронавирус: гарантиране на основните права и координирани европейски действия
Изявление на Комисията
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)15'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Разисквания     item on the agenda
Оратор в разискване по актуални въпроси4'
Съвет (включително отговорите)30'
Комисия (включително отговорите)60'
Докладчици6'
Автор (комисия)5'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (7x5') 35'
Членове на ЕП210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointСключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -ИзмененияCряда, 5 февруари 2020, 13:00
24item on the agendapointСпоразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -ИзмененияCряда, 5 февруари 2020, 13:00
66item on the agendapointВъзражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес
  -ИзмененияПетък, 7 февруари 2020, 12:00
48item on the agendapointВъзражение съгласно член 112: оловото и неговите съединения
  -ИзмененияПетък, 7 февруари 2020, 12:00
18item on the agendapointСтратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света
  -Предложения за резолюцииCряда, 5 февруари 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 10 февруари 2020, 20:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 10 февруари 2020, 21:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 февруари 2020, 16:00
45item on the agendapointАвтоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Предложение за резолюцияПетък, 7 февруари 2020, 12:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 10 февруари 2020, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 февруари 2020, 16:00
60item on the agendapointПредложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
  -Предложение за резолюцияПетък, 7 февруари 2020, 12:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 10 февруари 2020, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 февруари 2020, 16:00
11item on the agendapointЕвропейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -ИзмененияCряда, 5 февруари 2020, 13:00
16item on the agendapointНезаконната търговия с домашни любимци в ЕС
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 5 февруари 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 10 февруари 2020, 20:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеВтoрник, 11 февруари 2020, 16:00
26item on the agendapointПриоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 5 февруари 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПетък, 7 февруари 2020, 12:00
25item on the agendapointСистема „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 5 февруари 2020, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 10 февруари 2020, 20:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 11 февруари 2020, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)Cряда, 12 февруари 2020, 19:00
Последно осъвременяване: 12 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност