Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 228k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020166kΈκδοση: Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, 16:50
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
56 pointΠροετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2538(RSP)]
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
14***voteΣύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ
Σύσταση:  Geert Bourgeois (A9-0003/2020)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
12Προθεσμία voteΣύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
Έκθεση:  Geert Bourgeois (A9-0017/2020)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ
[2018/0356M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
13***voteΣυμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ
Σύσταση:  Geert Bourgeois (A9-0002/2020)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου
[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
24Προθεσμία voteΣυμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
Έκθεση:  Geert Bourgeois (A9-0014/2020)
Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου
[2018/0358M(NLE)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
66Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού: Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος
[2019/2907(DEA)]
B9-0091/2020
48Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: O μόλυβδος και οι ενώσεις του
[2019/2949(RPS)]
B9-0089/2020
18Προθεσμία voteΣτρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2988(RSP)]
B9-0090/2020, B9-0092/2020
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
45Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών
[2019/2915(RSP)]
B9-0094/2020
60Προθεσμία voteΠροτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
Προτάσεις ψηφίσματος
[2020/2557(RSP)]
B9-0098/2020
11Προθεσμία voteΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018
Έκθεση:  Costas Mavrides (A9-0016/2020)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2018
[2019/2129(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
16Προθεσμία voteΠρόταση ψηφίσματος - Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ
[2019/2814(RSP)]
B9-0088/2020
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
55 pointΜια κοινωνική Ευρώπη σε έναν ψηφιακό κόσμο
Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα (άρθρο 162 του Κανονισμού)
[2020/2550(RSP)]
34 pointΣτρατηγική για την ισότητα των φύλων
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2515(RSP)]
26Προθεσμία pointΟι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
Προφορική ερώτηση - [2019/2967(RSP)]
     
Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Συμβούλιο
Προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
25Προθεσμία***IpointΣύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO)
Έκθεση:  Roberta Metsola (A9-0022/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
64 pointΗ τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ, υπό το φως των Luanda Leaks
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2562(RSP)]
35 pointΑνθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2523(RSP)]
49 pointΚαλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2547(RSP)]
72 pointΚορονοϊός: διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2565(RSP)]
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές89'
PPE21'30S&D17'30Renew12'ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Ομιλητής σε συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα 4'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)60'
Εισηγητές6'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Βουλευτές210'
PPE54'S&D43'Renew28'30ID23'Verts/ALE20'30ECR19'GUE/NGL13'NI9'30
12item on the agendapointΣύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
Geert Bourgeois (A9-0017/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
24item on the agendapointΣυμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
Geert Bourgeois (A9-0014/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
66item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού: Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:00
48item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: O μόλυβδος και οι ενώσεις του
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:00
18item on the agendapointΣτρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 20:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 21:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, 16:00
45item on the agendapointΔιαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών
(O-000008/2020 - B9-0007/20) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΠαρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, 16:00
60item on the agendapointΠροτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
  -Πρόταση ψηφίσματοςΠαρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, 16:00
11item on the agendapointΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018
Costas Mavrides (A9-0016/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
16item on the agendapointΠαράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ
(O-000010/2020 - B9-0003/2020) (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 20:00
  -Αιτήματα για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, 16:00
26item on the agendapointΟι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
(O-000006/2020 - B9-0005/2020) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΠαρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, 12:00
25item on the agendapointΣύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO)
Roberta Metsola (A9-0022/2019
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, 20:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 144 του Κανονισμού) Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 12 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου