Дневен ред
БрюкселЧетвъртък, 16 април 2020 г. - Петък, 17 април 2020 г. 192k
Четвъртък, 16 април 2020158kВерсия: Четвъртък, 16 април 2020, 09:47
 Точки от дневния ред
09:00 - 12:00   Разисквания
09:30 - 10:30   Първо гласуване
13:30   Обявяване на резултатите
13:30 - 14:30   Второ гласуване
17:00   Обявяване на резултатите
17:00 - 18:00   Трето гласуване
20:30   Обявяване на резултатите
20:30 - 21:30   Четвърто гласуване
22:50   Обявяване на резултатите
23:00   Закриване на заседанието
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 12:00   Разисквания       Време за изказвания
25  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
4Срок pointКоординирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея
Изявления на Европейския съвет и Комисията
[2020/2616(RSP)]
09:30 - 10:30   Първо гласуване      
  pointГласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
5***-Регламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020
Искане от Комисията за неотложна процедура

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Комисия по бюджети
9Срок -Проект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 — Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции
Искане от Комисията за неотложна процедура

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Комисия по бюджети
10Срок -Проект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19

Искане от Комисията за неотложна процедура

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Комисия по бюджети
6Срок -Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2053(BUD)
Искане от Комисията за неотложна процедура

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Комисия по бюджети
7Срок -Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2056(BUD)
Искане от Комисията за неотложна процедура

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Комисия по бюджети
8Срок -Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
Искане от Комисията за неотложна процедура

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Комисия по бюджети
11Срок***I-Специфични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на COVID-19
Искане от Комисията за неотложна процедура

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Комисия по регионално развитие
12Срок***I-Въвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19
Искане от Комисията за неотложна процедура

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Комисия по заетост и социални въпроси
13Срок***I-Специални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите
Искане от Комисията за неотложна процедура

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Комисия по рибно стопанство
14Срок***I-Медицински изделия
Искане от Комисията за неотложна процедура

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
4Срок -
[2020/2616(RSP)]
Гласуване на изменения I — Общо предложение за резолюция
13:30   Обявяване на резултатите      
26  pointОбявяване на резултатите
13:30 - 14:30   Второ гласуване      
5***voteРегламент за изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Комисия по бюджети
4Срок voteКоординирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея
[2020/2616(RSP)]
RC-B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020
Гласуване на изменения II — Общо предложение за резолюция
17:00   Обявяване на резултатите      
27  pointОбявяване на резултатите
17:00 - 18:00   Трето гласуване      
34Срок pointГласуване на изменения III — Общо предложение за резолюция — Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея
20:30   Обявяване на резултатите      
28  pointОбявяване на резултатите
20:30 - 21:30   Четвърто гласуване      
16Срок voteГласуване на изменения IV — Общо предложение за резолюция — Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея
22:50   Обявяване на резултатите      
29  pointОбявяване на резултатите
23:00   Закриване на заседанието      
09:00 - 12:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
4item on the agendapointКоординирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 14 април 2020, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 15 април 2020, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 15 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 15 април 2020, 19:00
9item on the agendapointПроект на коригиращ бюджет № 1/2020: Помощ за Гърция в отговор на нарастващия миграционен натиск — Незабавни мерки в контекста на епидемията от COVID-19 — Подкрепа за възстановяване след земетресението в Албания — Други корекции
  -ИзмененияЧетвъртък, 16 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 16 април 2020, 15:30
10item on the agendapointПроект на коригиращ бюджет № 2/2020: Предоставяне на спешна подкрепа на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
  -ИзмененияЧетвъртък, 16 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 16 април 2020, 15:30
6item on the agendapointМобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на епидемичния взрив от COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2053(BUD)
  -ИзмененияЧетвъртък, 16 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 16 април 2020, 15:30
7item on the agendapointМобилизиране на Инструмента за гъвкавост за 2020 г.: Миграция, притоци от бежанци и заплахи за сигурността; незабавни мерки в контекста на разпространението на COVID-19; укрепване на Европейската прокуратура - 2020/2056(BUD)
  -ИзмененияЧетвъртък, 16 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 16 април 2020, 15:30
8item on the agendapointМобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г.: Предоставяне на спешна помощ на държавите членки и допълнително укрепване на Механизма за гражданска защита на Съюза/rescEU в отговор на разпространението на COVID-19
  -ИзмененияЧетвъртък, 16 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 16 април 2020, 15:30
11item on the agendapointСпецифични мерки за предоставяне на изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор на разпространението на COVID-19
  -ИзмененияЧетвъртък, 16 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 16 април 2020, 15:30
12item on the agendapointВъвеждане на специфични мерки за преодоляване на кризата с COVID-19
  -ИзмененияЧетвъртък, 16 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 16 април 2020, 15:30
13item on the agendapointСпециални мерки за смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите
  -ИзмененияЧетвъртък, 16 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 16 април 2020, 15:30
14item on the agendapointМедицински изделия
  -ИзмененияЧетвъртък, 16 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 16 април 2020, 15:30
34item on the agendapointГласуване на изменения III — Общо предложение за резолюция — Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 14 април 2020, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 15 април 2020, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 15 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 15 април 2020, 19:00
16item on the agendapointГласуване на изменения IV — Общо предложение за резолюция — Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 14 април 2020, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 15 април 2020, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 15 април 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 15 април 2020, 19:00
Последно осъвременяване: 16 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност