Föredragningslista
BrysselTorsdagen den 16 april 2020 - Fredagen den 17 april 2020 183k
Torsdagen den 16 april 2020155kUtgåva: Torsdagen den 16 april 2020, 10:25
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 12:00   Debatt
09:30 - 10:30   Första omröstningen
13:30   Meddelande av resultat
13:30 - 14:30   Andra omröstningen
17:00   Meddelande av resultat
17:00 - 18:00   Tredje omröstningen
20:30   Meddelande av resultat
20:30 - 21:30   Fjärde omröstningen
22:50   Meddelande av resultat
23:00   Avslutande av sammanträdet
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 12:00   Debatt       Talartid
25  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
4Tidsfrist pointEn samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
[2020/2616(RSP)]
09:30 - 10:30   Första omröstningen      
  pointOmröstning om begäranden om brådskande debatt (artikel 163 i arbetsordningen)
5***-Förordning om ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Budgetutskottet
9Tidsfrist -Förslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[07250/2020 -  - 2020/2052(BUD)]
Budgetutskottet
10Tidsfrist -Förslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]
Budgetutskottet
6Tidsfrist -Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot för omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]
Budgetutskottet
7Tidsfrist -Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för användning vid migration, flyktingströmmar och säkerhetshot, för omedelbara åtgärder inom ramen för covid-19-utbrottet och för att stärka Europeiska åklagarmyndigheten
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]
Budgetutskottet
8Tidsfrist -Utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]
Budgetutskottet
11Tidsfrist***I-Särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]
Utskottet för regional utveckling
12Tidsfrist***I-Införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
13Tidsfrist***I-Särskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]
Fiskeriutskottet
14Tidsfrist***I-Medicintekniska produkter: tillämpningsdatum för vissa bestämmelser
Begäran från kommissionen om brådskande debatt

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
4Tidsfrist -
[2020/2616(RSP)]
Omröstning om ändringsförslag I – gemensamt resolutionsförslag
13:30   Meddelande av resultat      
26  pointMeddelande av resultat
13:30 - 14:30   Andra omröstningen      
5***voteFörordning om ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020

[07170/2020 -  - 2020/0055(APP)]
Budgetutskottet
4Tidsfrist voteEn samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
[2020/2616(RSP)]
RC-B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020
Omröstning om ändringsförslag II – gemensamt resolutionsförslag
17:00   Meddelande av resultat      
27  pointMeddelande av resultat
17:00 - 18:00   Tredje omröstningen      
34Tidsfrist pointOmröstning om ändringsförslag III – gemensamt resolutionsförslag – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
20:30   Meddelande av resultat      
28  pointMeddelande av resultat
20:30 - 21:30   Fjärde omröstningen      
16Tidsfrist voteOmröstning om ändringsförslag IV – gemensamt förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
22:50   Meddelande av resultat      
29  pointMeddelande av resultat
23:00   Avslutande av sammanträdet      
09:00 - 12:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
4item on the agendapointEn samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
  -ResolutionsförslagTisdagen den 14 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 15 april 2020, 19:00
9item on the agendapointFörslag till ändringsbudget nr 1 till 2020 års allmänna budget - Stöd till Grekland som svar på det ökade migrationstrycket - Omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet - Stöd till återuppbyggnaden efter jordbävningen i Albanien - Andra justeringar
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
10item on the agendapointFörslag till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
6item on the agendapointIanspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för att användas för migration, flyktingströmmar och säkerhetshot för omedelbara åtgärder i samband med covid-19-utbrottet och en förstärkning av Europeiska åklagarmyndigheten
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
7item on the agendapointIanspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för 2020 för användning vid migration, flyktingströmmar och säkerhetshot, för omedelbara åtgärder inom ramen för covid-19-utbrottet och för att stärka Europeiska åklagarmyndigheten
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
8item on the agendapointUtnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
11item on the agendapointSärskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet för användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna med anledning av utbrottet av covid-19
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
12item on the agendapointInförande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
13item on the agendapointSärskilda åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-utbrottet inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
14item on the agendapointMedicintekniska produkter: tillämpningsdatum för vissa bestämmelser
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 16 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 16 april 2020, 15:30
34item on the agendapointOmröstning om ändringsförslag III – gemensamt resolutionsförslag – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
  -ResolutionsförslagTisdagen den 14 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 15 april 2020, 19:00
16item on the agendapointOmröstning om ändringsförslag IV – gemensamt förslag till resolution – En samordnad EU-insats mot covid-19-pandemin och dess konsekvenser
  -ResolutionsförslagTisdagen den 14 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 15 april 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 15 april 2020, 19:00
Senaste uppdatering: 16 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy