Porządek obrad
BrukselaŚroda, 13 maja 2020 r. - Piątek, 15 maja 2020 r. 260k
Środa, 13 maja 2020187kWersja: Piątek, 15 maja 2020, 10:17
 Punkty porządku dziennego
15:00   Wznowienie sesji i porządek prac
15:30 - 16:45   Pierwsza część głosowania
16:00 - 19:00   Wspólna debata
19:45   Ogłoszenie wyników
20:00 - 21:15   Druga część głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

15:00   Wznowienie sesji i porządek prac      
170  pointWznowienie sesji i porządek prac
15:30 - 16:45   Pierwsza część głosowania      
185 voteGłosowania nad wnioskami o tryb pilny (art. 163 Regulaminu)
92Termin***IvoteUdzielenie pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19
Sprawozdanie:
Udzielenie pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19
[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
160***voteTymczasowe środki dotyczące walnych zgromadzeń spółek europejskich (SE) i spółdzielni europejskich (SCE)
Zalecenie:
[07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)]
Komisja Prawna
158Termin***IvoteTymczasowe zasady świadczenia usług lotniczych
Sprawozdanie:
[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
157Termin***IvoteTymczasowe środki dotyczące ważności niektórych certyfikatów i licencji (rozporządzenie zbiorcze)
Sprawozdanie:
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
166Termin***IvoteOpłaty za użytkowanie infrastruktury portowej
Sprawozdanie:
[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
159Termin***IvoteCzwarty pakiet kolejowy: przedłużenie okresów transpozycji
Sprawozdanie:
[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
190 votePojedyncze głosowania
73***voteUmowa o statusie między UE a Czarnogórą dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry
Zalecenie:  Bettina Vollath (A9-0018/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Czarnogórą dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry
[06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
74***voteUmowa o statusie między UE a Serbią dotycząca działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Serbii
Zalecenie:  Bettina Vollath (A9-0019/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Serbii
[15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
34***voteOdnowienie umowy UE-Indie w sprawie współpracy naukowej i technologicznej
Zalecenie:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii
[06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
66***voteOdnowienie umowy UE-Ukraina w sprawie współpracy naukowej i technologicznej
Zalecenie:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą
[06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
62***voteUmowa UE-Białoruś o readmisji osób przebywających nielegalnie
Zalecenie:  Petar Vitanov (A9-0097/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o readmisji osób przebywających nielegalnie
[12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
93***voteUmowa UE-Białoruś o ułatwieniach w wydawaniu wiz
Zalecenie:  Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz
[12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
90***voteProtokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego
Zalecenie:  Rosanna Conte (A9-0089/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego
[13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
89***votePorozumienie UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa – przedłużenie obowiązywania Protokołu
Zalecenie:  Clara Aguilera (A9-0088/2020)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r.
[12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)]
Komisja Rybołówstwa
191 voteSprawozdania, do których nie złożono poprawek
31 voteSiatka bezpieczeństwa chroniąca beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF
Sprawozdanie:  Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie siatki bezpieczeństwa chroniącej beneficjentów programów UE: ustanowienie planu awaryjnego dotyczącego WRF
[2020/2051(INL)]
Komisja Budżetowa
76***IvoteMiędzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Niemcami a Szwajcarią
Sprawozdanie:  Markus Ferber (A9-0006/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami
[COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
86***IvoteMiędzynarodowe usługi przewozu drogowego osób autokarem i autobusem w regionach przygranicznych: przewozy kabotażowe między Włochami a Szwajcarią
Sprawozdanie:  Markus Ferber (A9-0007/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia dopuszczającego wykonywanie przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami
[COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
63*voteZautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Zjednoczonym Królestwie
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych
[14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
84Termin***IIvoteEtykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów
Zalecenie do drugiego czytania:  Henna Virkkunen (A9-0094/2020)
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009
[14649/2/2019 -  - 2018/0148(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
91Termin***IIvoteMinimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody
Zalecenie do drugiego czytania:  Simona Bonafè (A9-0098/2020)
Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody
[15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
94Termin voteGłosowanie podzielone w sprawie sprzeciwu na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
[2020/2535(RSP)]
B9-0121/2020
193 voteDecyzje o udzieleniu absolutorium
100 voteAbsolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
102 voteAbsolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste niebo 2”
Sprawozdanie:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
104 voteAbsolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
Sprawozdanie:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
110 voteAbsolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
113 voteAbsolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
Sprawozdanie:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
114 voteAbsolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
Sprawozdanie:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
123 voteAbsolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
132 voteAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
129 voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Kolejowej Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
134 voteAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
135 voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
Sprawozdanie:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
141 voteAbsolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
142 voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
Sprawozdanie:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (wcześniej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
145 voteAbsolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
96Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Sprawozdanie:  Maria Grapini (A9-0021/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja I – Parlament Europejski
[COM(2019)0316 - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
97Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości
[COM(2019)0316 - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
98Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
[COM(2019)0316 - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
99Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych
[COM(2019)0316 - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
101Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja V - Trybunał Obrachunkowy
[COM(2019)0316 - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
103Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
105Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
106Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
107Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (obecnie Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
108Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (obecnie Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)) za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
109Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
111Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
[COM(2019)0316 - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
112Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
115Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
116Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Eurojust
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu (obecnie: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)) za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
117Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
118Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wsparcia BEREC (przed 20 grudnia 2018 r.: Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
119Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
120Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (obecnie Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
121Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Sprawozdanie:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (przed 11 grudnia 2018 r.: Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
122Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Sprawozdanie:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
124Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
125Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty Europejski Fundusz Rozwoju
Sprawozdanie:  Michèle Rivasi (A9-0057/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
126Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
127Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
128Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ENUB)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
130Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
131Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Sprawozdanie:  Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
133Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
136Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
137Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Sprawozdanie:  Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze
[COM(2019)0316 - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
138Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
139Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VII – Komitet Regionów
[COM(2019)0316 - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
140Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Sprawozdanie:  Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
143Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
144Termin voteAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Leków (EMA)
Sprawozdanie:  Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2018
[COM(2019)0316 - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
146Termin voteAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Sprawozdanie:  Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)
Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Komisja Kontroli Budżetowej
16:00 - 19:00   Wspólna debata       Czas wystąpień
  pointWspólna debata - Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. oraz nowe WRF, zasoby własne i plan naprawczy
14 -Konkluzje z posiedzenia nadzwyczajnego Rady Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r.
Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji

[2020/2625(RSP)]
148Termin -Nowe WRF, środki własne i plan naprawczy
Oświadczenia Rady i Komisji

[2020/2631(RSP)]
19:45   Ogłoszenie wyników      
20:00 - 21:15   Druga część głosowania      
196 votePierwszy pakiet poprawek do rezolucji w sprawie absolutorium
199 voteGłosowanie końcowe w sprawie sprzeciwu na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
16:00 - 19:00   Wspólna debata     item on the agenda
Przewodniczący Rady Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Posłowie104'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR9'30GUE/NGL7'NI5'30
92item on the agendapointUdzielenie pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19
  -PoprawkiŚroda, 13 maja 2020, 20:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Środa, 13 maja 2020, 22:00
158item on the agendapointTymczasowe zasady świadczenia usług lotniczych
  -PoprawkiCzwartek, 14 maja 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 14 maja 2020, 19:00
157item on the agendapointTymczasowe środki dotyczące ważności niektórych certyfikatów i licencji (rozporządzenie zbiorcze)
  -PoprawkiCzwartek, 14 maja 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 14 maja 2020, 19:00
166item on the agendapointOpłaty za użytkowanie infrastruktury portowej
  -PoprawkiCzwartek, 14 maja 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 14 maja 2020, 19:00
159item on the agendapointCzwarty pakiet kolejowy: przedłużenie okresów transpozycji
  -PoprawkiCzwartek, 14 maja 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Czwartek, 14 maja 2020, 19:00
84item on the agendapointEtykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów
Henna Virkkunen (A9-0094/2020
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
91item on the agendapointMinimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody
Simona Bonafè (A9-0098/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
94item on the agendapointGłosowanie podzielone w sprawie sprzeciwu na podstawie art. 112 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
96item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
Maria Grapini (A9-0021/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
97item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
98item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
99item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
101item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
103item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
105item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
106item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
107item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
108item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
109item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
111item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
112item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
115item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
116item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Eurojust
Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
117item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
118item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)
Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
119item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
120item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
121item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
122item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
124item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
125item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty Europejski Fundusz Rozwoju
Michèle Rivasi (A9-0057/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
126item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
127item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
128item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ENUB)
Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
130item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
131item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
133item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
136item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
137item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
Monika Hohlmeier (A9-0069/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
138item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
139item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
140item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
143item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)
Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
144item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: Europejska Agencja Leków (EMA)
Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
146item on the agendapointAbsolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020
  -PoprawkiŚroda, 6 maja 2020, 18:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 11 maja 2020, 19:00
148item on the agendapointNowe WRF, środki własne i plan naprawczy
  -Projekty rezolucjiWtorek, 12 maja 2020, 18:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 13 maja 2020, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 13 maja 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Środa, 13 maja 2020, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności