Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 17 juni 2020 - Fredagen den 19 juni 2020 239k
Onsdagen den 17 juni 2020187kUtgåva: Måndagen den 22 juni 2020, 22:44
 Punkter på föredragningslistan
15:00   Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
15:15 - 18:00   Debatt
16:30 - 17:45   Första omröstningen
19:00 - 21:00   Debatt
20:15   Meddelande av resultat
20:30 - 21:45   Andra omröstningen
 Talartid
 Tidsfrister

15:00   Återupptagande av sessionen samt arbetsplan      
51  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
15:15 - 18:00   Debatt       Talartid
90Tidsfrist pointProtesterna mot rasism till följd av George Floyds död
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2685(RSP)]
  pointGemensam debatt - Förberedelserna inför Europeiska rådets möte och rekommendationerna om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
13 -Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 18-19 juni 2020
Uttalanden av rådet och kommissionen

[2020/2656(RSP)]
17Tidsfrist -Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Betänkande:  Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)
Betänkande om Europaparlaments rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

[2020/2023(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Utskottet för internationell handel
16:30 - 17:45   Första omröstningen      
56 voteImmunitetsbetänkanden
18 voteBegäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet
Betänkande:  Andrzej Halicki (A9-0036/2020)
Betänkande om begäran om upphävande av Gunnar Becks immunitet
[2019/2154(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
15 voteBegäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet
Betänkande:  Marie Toussaint (A9-0037/2020)
Betänkande om begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet
[2019/2149(IMM)]
Utskottet för rättsliga frågor
93 voteFörslag som rör procedurfrågor – artikel 200.4 i arbetsordningen
96 vote*** DEL (TRAN A9-0085/2020) – Ingående av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel
57 voteOmröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
107Tidsfrist voteAdministrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin
Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
108Tidsfrist voteExceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013)
Betänkande: Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
109Tidsfrist voteDet europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet
Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
59 voteOmröstning om ändringsförslag
69Tidsfrist votePIRI, HANSEN (AFET/INTA 12/06) – Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
7Tidsfrist voteEU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020
Ändringsförslag till resolutionsförslag
[2019/2975(RSP)]
B9-0123/2020
Debatt: Tisdagen den 17 december 2019
19:00 - 21:00   Debatt       Talartid
10Tidsfrist pointKonferens om Europas framtid
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2657(RSP)]
2 pointSkydd av europeiska strategiska sektorer mot utländska övertaganden i en värld efter covid-19
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2663(RSP)]
4Tidsfrist pointTurism och transport under 2020 och därefter
Uttalande av kommissionen
[2020/2649(RSP)]
20:15   Meddelande av resultat      
20:30 - 21:45   Andra omröstningen      
116 voteSamlade omröstningar
21***voteProtokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)
Rekommendation:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (2019–2024)
[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]
Fiskeriutskottet
22 voteProtokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (resolution)
Betänkande:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)
[2019/0078M(NLE)]
Fiskeriutskottet
23***voteProtokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Guinea-Bissau (2019–2024)
Rekommendation:  João Ferreira (A9-0012/2020)
Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)
[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]
Fiskeriutskottet
25 voteProtokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Guinea-Bissau (2019–2024) (resolution)
Betänkande:  João Ferreira (A9-0013/2020)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)
[2019/0090M(NLE)]
Fiskeriutskottet
20***voteProtokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och São Tomé e Príncipe
Rekommendation:  Nuno Melo (A9-0001/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen
[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]
Fiskeriutskottet
34***voteAvtalet mellan EU och Schweiz om ändring av Schweiz WTO-medgivanden (artikel XXVIII i Gatt 1994) avseende kryddat kött
Rekommendation:  Jörgen Warborn (A9-0092/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet inom ramen för förhandlingarna enligt artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av Schweiz WTO-medgivanden avseende kryddat kött
[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]
Utskottet för internationell handel
8 voteFörfrågan om finansiering av biomedicinsk forskning om myalgisk encefalomyelit
Resolutionsförslag
[2020/2580(RSP)]
B9-0186/2020
Artikel 227 i arbetsordningen
32 voteUtnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: tekniskt stöd på kommissionens initiativ
Betänkande:  Victor Negrescu (A9-0109/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2020/000 TA 2020 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)
[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]
Budgetutskottet
31 voteUtnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
Betänkande:  José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]
Budgetutskottet
36 voteÄndringsbudget nr 3/2020: Införande av överskottet från budgetåret 2019
Betänkande:  Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2020 för budgetåret 2020 – införande av överskottet från budgetåret 2019
[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]
Budgetutskottet
35 voteÄndringsbudget nr 4/2020: Förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
Betänkande:  Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2020 för budgetåret 2020 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Portugal, Spanien, Italien och Österrike
[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]
Budgetutskottet
26***voteIngående av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien
Rekommendation:  Roberts Zīle (A9-0084/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien
[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]
Utskottet för transport och turism
41***voteÄndring av avtalet om gemensamt luftrum mellan EU och Moldavien (Kroatiens anslutning)
Rekommendation:  Roberts Zīle (A9-0083/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]
Utskottet för transport och turism
24***voteÄndring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och Marocko (Bulgariens och Rumäniens anslutning)
Rekommendation:  Sven Schulze (A9-0005/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
[COM(2007)049506198/2013 - C6-0330/2007 C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]
Utskottet för transport och turism
43***voteIngående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien
Rekommendation:  Andris Ameriks (A9-0086/2020)
Rekommendation om ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan
[09189/201114209/2019 - C7-0122/2011 C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]
Utskottet för transport och turism
14***voteAvtal mellan EU och Kina om civil luftfartssäkerhet
Rekommendation:  Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering
[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]
Utskottet för transport och turism
30***voteIngående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien
Rekommendation:  Andris Ameriks (A9-0082/2020)
Rekommendation om utkastet till beslutet av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien
[09185/201109556/2019 - C7-0124/2011 C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]
Utskottet för transport och turism
48***voteIngående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Israel
Rekommendation:  Andor Deli (A9-0085/2020)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan
[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]
Utskottet för transport och turism
Om förslaget om procedurfråga avslås.
94 voteOmröstning om ändringsförslag
60 voteÄndringsförslag till resolutionsförslag – Konferensen om Europas framtid
86Tidsfrist voteTillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
[2020/2683(RSO)]
B9-0190/2020
Förslag till beslut i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen
85Tidsfrist voteTillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
[2020/2684(RSO)]
B9-0189/2020
Förslag till beslut i enlighet med artikel 207 i arbetsordningen
42Tidsfrist***IvoteÄndring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin
Betänkande:  Jonás Fernández (A9-0113/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin
[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
15:15 - 18:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande   (9x1') 9'
Ledamöter75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
19:00 - 21:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)30'
Ledamöter44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
90item on the agendapointProtesterna mot rasism till följd av George Floyds död
  -ResolutionsförslagTisdagen den 16 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 17 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 17 juni 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 17 juni 2020, 17:00
17item on the agendapointRekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020
  -ÄndringsförslagTisdagen den 16 juni 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 16 juni 2020, 19:00
107item on the agendapointAdministrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 17 juni 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 18 juni 2020, 12:00
108item on the agendapointExceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet (ändring av förordning (EU) nr 1305/2013)
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 17 juni 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 18 juni 2020, 12:00
109item on the agendapointDet europeiska medborgarinitiativet: tillfälliga åtgärder vad gäller de tidsfrister för insamling, kontroll och granskning med hänsyn till covid-19-utbrottet
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 17 juni 2020, 19:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTorsdagen den 18 juni 2020, 12:00
69item on the agendapointPIRI, HANSEN (AFET/INTA 12/06) – Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
  -ÄndringsförslagTisdagen den 16 juni 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 16 juni 2020, 19:00
7item on the agendapointEU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 16 juni 2020, 16:00
10item on the agendapointKonferens om Europas framtid
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 16 juni 2020, 16:00
4item on the agendapointTurism och transport under 2020 och därefter
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 15 juni 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 16 juni 2020, 16:00
86item on the agendapointTillsättande av ett särskilt utskott om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
  -ÄndringsförslagMåndagen den 15 juni 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
85item on the agendapointTillsättande av ett särskilt utskott om artificiell intelligens i den digitala eran och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod
  -ÄndringsförslagMåndagen den 15 juni 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
42item on the agendapointÄndring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 vad gäller anpassningar mot bakgrund av covid-19-pandemin
Jonás Fernández (A9-0113/2020
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 10 juni 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 15 juni 2020, 19:00
Senaste uppdatering: 23 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy