Дневен ред
БрюкселСряда, 17 юни 2020 г. - Петък, 19 юни 2020 г. 262k
Петък, 19 юни 2020171kВерсия: Понеделник, 22 юни 2020, 22:34
 Точки от дневния ред
09:00 - 10:15   Първо гласуване
09:15 - 11:00   Разискване
13:30   Обявяване на резултатите
13:45 - 15:00   Второ гласуване
17:30   Обявяване на резултатите
17:45 - 19:00   Трето гласуване
21:30   Обявяване на резултатите
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 10:15   Първо гласуване      
77  pointОкончателно гласуване
103Срок pointСъздаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза, определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат
[2020/2690(RSO)]
Предложение за решение в съответствие с член 208 от Правилника за дейността
75  pointГласуване на изменения
16Срок*pointАдминистративно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19
Искане от Комисията за неотложна процедура
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
50Срок***IpointИзвънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)
Искане от Комисията за неотложна процедура
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
55Срок***IpointЕвропейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19
Искане от Комисията за неотложна процедура
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Комисия по конституционни въпроси

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
119 pointПърва серия от изменения на предложения за резолюции - Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
09:15 - 11:00   Разискване       Време за изказвания
102 pointЗаграбване на земи и обезлесяване в басейна на Амазонка
Изявление на Комисията
[2020/2689(RSP)]
13:30   Обявяване на резултатите      
13:45 - 15:00   Второ гласуване      
113 voteГласуване на изменения
124 voteВтора серия от изменения на предложения за резолюции - Протестите против расизма след смъртта на Джордж Флойд
125 voteИзменения на предложения за резолюции - Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг
126 voteПрепоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
Доклад: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Комисия по външни работи
110 voteИзменения на предложения за резолюции - Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19
111 voteИзменения на предложения за резолюции - Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19
17:30   Обявяване на резултатите      
17:45 - 19:00   Трето гласуване      
80 voteОкончателно гласуване    
89Срок voteВъзобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси
Предложения за резолюции
[2019/2987(RSP)]
B9-0192/2020
Разискване: Cряда, 15 януари 2020
44Срок voteБанков съюз – годишен доклад за 2019 г.
Доклад:  Pedro Marques (A9-0026/2020)
Доклад относно Банковия съюз – годишен доклад за 2019 г.
[2019/2130(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
33Срок voteНасоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
Доклад:  Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2021 година, раздел III – Комисия
[2019/2213(BUD)]
Комисия по бюджети
40Срок voteПрепоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
Доклад:  Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
[2019/2209(INI)]
Комисия по външни работи
19Срок voteПрепоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.
Доклад:  Tonino Picula (A9-0091/2020)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани след на срещата на високо равнище през 2020 г.
[2019/2210(INI)]
Комисия по външни работи
4Срок voteТуризмът и транспортът през 2020 г. и след това
Предложения за резолюции
[2020/2649(RSP)]
RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020
16Срок*voteАдминистративно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19
Доклад:
[COM(2020)0197 -  - 2020/0081(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
50Срок***IvoteИзвънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)
Доклад:  Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
55Срок***IvoteЕвропейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19
Доклад:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Комисия по конституционни въпроси

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
90Срок voteПротестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
Предложения за резолюции
[2020/2685(RSP)]
B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020
5Срок voteЗакона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг
Предложения за резолюции
[2020/2665(RSP)]
RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020
6Срок voteПредложения за резолюции - Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19
[2020/2640(RSP)]
B9-0165/2020
3Срок voteЗащита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19
Предложения за резолюции
[2020/2664(RSP)]
B9-0172/2020
21:30   Обявяване на резултатите      
09:15 - 11:00   Разискване     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
Членове на ЕП75'
PPE17'30S&D14'30Renew10'ID8'30Verts/ALE7'30ECR7'GUE/NGL5'30NI4'30
103item on the agendapointСъздаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза, определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат
  -ИзмененияПонеделник, 15 юни 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 15 юни 2020, 19:00
16item on the agendapointАдминистративно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове поради пандемията от COVID-19
  -ИзмененияCряда, 17 юни 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 18 юни 2020, 12:00
50item on the agendapointИзвънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)
Norbert Lins
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 17 юни 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 18 юни 2020, 12:00
55item on the agendapointЕвропейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19
Loránt Vincze
  -ИзмененияCряда, 17 юни 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеЧетвъртък, 18 юни 2020, 12:00
89item on the agendapointВъзобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 15 юни 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 16 юни 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 16 юни 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 16 юни 2020, 19:00
44item on the agendapointБанков съюз – годишен доклад за 2019 г.
Pedro Marques (A9-0026/2020
  -ИзмененияCряда, 10 юни 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 15 юни 2020, 19:00
33item on the agendapointНасоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
Pierre Larrouturou (A9-0110/2020
  -ИзмененияCряда, 10 юни 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 15 юни 2020, 19:00
40item on the agendapointПрепоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.
Petras Auštrevičius (A9-0112/2020
  -ИзмененияCряда, 10 юни 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 15 юни 2020, 19:00
19item on the agendapointПрепоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.
Tonino Picula (A9-0091/2020
  -ИзмененияCряда, 10 юни 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 15 юни 2020, 19:00
4item on the agendapointТуризмът и транспортът през 2020 г. и след това
  -Предложения за резолюцииCряда, 10 юни 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 15 юни 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 15 юни 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 16 юни 2020, 16:00
90item on the agendapointПротестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 16 юни 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииCряда, 17 юни 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 17 юни 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеCряда, 17 юни 2020, 17:00
5item on the agendapointЗакона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг
  -Предложения за резолюцииCряда, 10 юни 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 15 юни 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 15 юни 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 16 юни 2020, 16:00
6item on the agendapointПоложението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19
(O-000037/2020 - B9-0010/20) (O-000038/2020 - B9-0011/20) 
  -Предложения за резолюцииCряда, 10 юни 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 15 юни 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 15 юни 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 16 юни 2020, 16:00
3item on the agendapointЗащита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19
  -Предложения за резолюцииCряда, 10 юни 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 15 юни 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 15 юни 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 16 юни 2020, 16:00
Последно осъвременяване: 22 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност