Дневен ред
БрюкселСряда, 8 юли 2020 г. - Петък, 10 юли 2020 г. 249k
Cряда, 8 юли 2020185kВерсия: Cряда, 8 юли 2020, 14:20
 Точки от дневния ред
14:00   Възобновяване на сесията и ред на работа
14:15 - 17:45   Разисквания
16:30 - 17:45   Първо гласуване
19:00 - 21:00   Разисквания
20:00   Обявяване на резултатите
20:30 - 21:45   Второ гласуване
 Време за изказвания
 Срокове

14:00   Възобновяване на сесията и ред на работа      
85 pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
14:15 - 17:45   Разисквания       Време за изказвания
15 pointПредставяне на програмата за дейността на германското председателство
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2667(RSP)]
  pointОбщо разискване - Заседания на Европейския съвет от 19 юни и от 17-18 юли 2020 г.
17 -Заключения от заседанието на Европейския съвет от 19 юни 2020 г.
Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2020/2669(RSP)]
90 -Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 юли
Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2020/2704(RSP)]
16:30 - 17:45   Първо гласуване      
124 voteПърво гласуване
54 voteТайни гласувания
4 voteНоминиране на Хелга Бергер за член на Сметната палата
Доклад:  Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)
Доклад относно номинирането на Хелга Бергер за член на Сметната палата
[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]
Комисия по бюджетен контрол
50 voteНазначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган
Доклад:  Irene Tinagli (A9-0132/2020)
Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган
[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]
Комисия по икономически и парични въпроси
56 voteГласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
59 vote***I (ENVI) Преходни разпоредби за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628)
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
140 vote***I (ENVI) Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здарве и безопасност на храните
Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
57 voteЕдинни гласувания
30***IvoteИзменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост
Доклад:  Younous Omarjee (A9-0111/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост
[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]
Комисия по регионално развитие
25*voteИзменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19
Доклад:  Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19
[COM(2020)0201 -  - 2020/0084(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
16 voteОтвличане в чужбина и в рамките на националната територия на деца от ЕС в Япония
Предложение за резолюция
[2020/2621(RSP)]
B9-0205/2020
член 227 от Правилника за дейността
36 voteПравата на хората с интелектуална недостатъчност по време на извънредното положение във връзка с COVID-19
Предложение за резолюция
[2020/2680(RSP)]
B9-0204/2020
член 227 от Правилника за дейността
110 voteГласувания по процедурни предложения (член 67, парагрaф 1 от Правилника за дейността)
61 voteСпециални правила за командироване на водачи в сектора на автомобилния транспорт и изисквания за тяхното изпълнение
Препоръка за второ четене: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
66 voteДневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез тахографи
Препоръка за второ четене: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
114 voteАдаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
Препоръка за второ четене: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
58 voteГласуване на изменения
107 voteИзменение на Директиви (ЕС) 2017/2455 и (EС) 2019/1995 по отношение на транспонирането и прилагането им във връзка с избухването на кризата, причинена от COVID-19
Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
74 voteФинансови дейности на Европейската инвестиционна банка - годишен доклад за 2019 г.
Доклад: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Комисия по бюджети
75 voteКонтрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка - годишен доклад за 2018 г.
Доклад: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Комисия по бюджетен контрол
19:00 - 21:00   Разисквания       Време за изказвания
44Срок pointВсеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2686(RSP)]
48Срок pointСтратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19
Изявления на Съвета и Комисията
[2020/2691(RSP)]
20:00   Обявяване на резултатите      
127 pointОбявяване на резултатите
20:30 - 21:45   Второ гласуване      
125 voteВторо гласуване
67 voteГласуване на изменения
121Срок***IIvoteИзисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт
Препоръка за второ четене:  Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС и Регламент (ЕС) № 1024/2012
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
122Срок***IIvoteДневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез тахографи
Препоръка за второ четене:  Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
123Срок***IIvoteАдаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
Препоръка за второ четене:  Ismail Ertug (A9-0116/2020)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
76 voteЗащита на финансовите интереси на Европейския съюз - борба с измамите - годишен доклад за 2018 г.
Доклад: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Комисия по бюджетен контрол
14:15 - 17:45   Разисквания     item on the agenda
Председател на Европейския съвет (включително отговорите)15'
Съвет (включително отговорите)15'
Комисия (включително отговорите)30'
Членове на ЕП90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
19:00 - 21:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)20'
Членове на ЕП44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
44item on the agendapointВсеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма – план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития
  -Предложения за резолюцииCряда, 1 юли 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииПонеделник, 6 юли 2020, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 6 юли 2020, 20:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 7 юли 2020, 12:00
48item on the agendapointСтратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 6 юли 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения за резолюцииВтoрник, 7 юли 2020, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 7 юли 2020, 14:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 7 юли 2020, 19:00
121item on the agendapointИзисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт
Kateřina Konečná (A9-0114/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 1 юли 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 6 юли 2020, 19:00
122item on the agendapointДневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и установяването на местоположението чрез тахографи
Henna Virkkunen (A9-0115/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 1 юли 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 6 юли 2020, 19:00
123item on the agendapointАдаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт
Ismail Ertug (A9-0116/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 1 юли 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 6 юли 2020, 19:00
Последно осъвременяване: 8 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност