Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Reede, 10. juuli 2020 220k
Kolmapäev, 8. juuli 2020169kVersioon: Kolmapäev, 8. juuli 2020, 15:39
 Päevakorra punktid
14:00   Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
14:15 - 17:45   Arutelud
16:30 - 17:45   Esimene hääletusvoor
19:00 - 21:00   Arutelud
20:00   Tulemuste teatavaks tegemine
20:30 - 21:45   Teine hääletusvoor
 Kõneaeg
 Tähtajad

14:00   Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine      
85 pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
14:15 - 17:45   Arutelud       Kõneaeg
15 pointSaksamaa eesistumisaja tegevuskava tutvustus
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2667(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Euroopa Ülemkogu 19. juuni ja 17.–18. juuli 2020. aasta kohtumised
17 -Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. aasta kohtumise järeldused
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2020/2669(RSP)]
90 -Valmistumine Euroopa Ülemkogu 17. –18. juuli 2020. aasta kohtumiseks
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused

[2020/2704(RSP)]
16:30 - 17:45   Esimene hääletusvoor      
124 voteEsimene hääletusvoor
54 voteSalajased hääletused
4 voteHelga Bergeri nimetamine kontrollikoja liikmeks
Raport:  Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)
Raport ettepaneku kohta nimetada Helga Berger kontrollikoja liikmeks
[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]
Eelarvekontrollikomisjon
50 voteEuroopa Pangandusjärelevalve (EBA) tegevdirektori ametissenimetamine
Raport:  Irene Tinagli (A9-0132/2020)
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor
[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
56 voteHääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)
59 vote***I (ENVI) Üleminekusätted toimetulekuks COVID-19 kriisi mõjuga (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)
COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)
140 vote***I (ENVI) Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Kiirmenetluse taotlus (kodukorra artikkel 163)
57 voteTervikhääletus
30***IvoteMääruse (EL) nr 1303/2013 muutmine seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega
Raport:  Younous Omarjee (A9-0111/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahenditega
[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]
Regionaalarengukomisjon
25*voteMääruse (EL) 2017/2454 muutmine seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu
Raport:  Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2454 seoses kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu
[COM(2020)0201 -  - 2020/0084(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
16 voteELi laste rahvusvaheline ja riigisisene röövimine Jaapanis
Resolutsiooni ettepanek
[2020/2621(RSP)]
B9-0205/2020
Kodukorra artikkel 227
36 voteIntellektipuudega inimeste ja nende perede õigused COVID-19 kriisi ajal
Resolutsiooni ettepanek
[2020/2680(RSP)]
B9-0204/2020
Kodukorra artikkel 227
110 voteMenetlusega seotud ettepanekute hääletused (kodukorra artikli 67 lõige 1)
61 voteErinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded
Soovitus teisele lugemisele: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
66 voteMaksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning
sõidumeerikute abil positsioneerimine
Soovitus teisele lugemisele: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
114 voteKohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga
Soovitus teisele lugemisele: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
58 voteMuudatusettepanekute hääletamine
107 voteDirektiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise
kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu
Raport: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
74 voteEuroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne
Raport: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Eelarvekomisjon
75 voteEuroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne
Raport: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Eelarvekontrollikomisjonl
19:00 - 21:00   Arutelud       Kõneaeg
44Tähtaeg pointLiidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2686(RSP)]
48Tähtaeg pointELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2691(RSP)]
20:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
127 pointTulemuste teatavaks tegemine
20:30 - 21:45   Teine hääletusvoor      
125 voteTeine hääletusvoor
67 voteMuudatusettepanekute hääletamine
121Tähtaeg***IIvoteErinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded
Soovitus teisele lugemisele:  Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
122Tähtaeg***IIvoteMaksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine
Soovitus teisele lugemisele:  Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
123Tähtaeg***IIvoteKohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga
Soovitus teisele lugemisele:  Ismail Ertug (A9-0116/2020)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
76 vote2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
Raport: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
14:15 - 17:45   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega)15'
Nõukogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)30'
Parlamendiliikmed90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
19:00 - 21:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)20'
Parlamendiliikmed44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
44item on the agendapointLiidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 6. juuli 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 7. juuli 2020, 12:00
48item on the agendapointELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 6. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 7. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 7. juuli 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 7. juuli 2020, 19:00
121item on the agendapointErinormid sõidukijuhtide lähetamiseks autovedude sektoris ja täitmise tagamise nõuded
Kateřina Konečná (A9-0114/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
122item on the agendapointMaksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine
Henna Virkkunen (A9-0115/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
123item on the agendapointKohandamine autovedude sektoris toimunud arenguga
Ismail Ertug (A9-0116/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika