Darbotvarkė
Briuselis
Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d. - Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d. 228k
Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d.175kVersija: Trečiadienis, 2020 m. liepos 8 d., 16:34
 Darbotvarkės klausimai
14:00   Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
14:15 - 17:45   Diskusijos
16:30 - 17:45   Pirmasis balsavimas
19:00 - 21:00   Diskusijos
20:00   Rezultatų paskelbimas
20:30 - 21:45   Antrasis balsavimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

14:00   Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka      
85 pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
14:15 - 17:45   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
15 pointPirmininkausiančios Vokietijos veiklos programos pristatymas
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2667(RSP)]
  pointBendros diskusijos - 2020 m. birželio 19 d. ir liepos 17-18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimai
17 -2020 m. birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2669(RSP)]
90 -Pasirengimas liepos 17-18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai

[2020/2704(RSP)]
16:30 - 17:45   Pirmasis balsavimas      
124 votePirmasis balsavimas
54 voteSlaptas balsavimas
4 voteHelgos Berger skyrimas Audito Rūmų nare
Pranešimas:  Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)
Pranešimas dėl siūlymo skirti Helgą Berger Audito Rūmų nare
[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]
Biudžeto kontrolės komitetas
50 voteEuropos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas
Pranešimas:  Irene Tinagli (A9-0132/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo
[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
56 voteBalsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
59 votePereinamojo laikotarpio nuostatos dėl COVID-19 krizės poveikio (iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1628)[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
140 vote***I (ENVI) Žmonėms skirtų vaistų, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų arba kurie iš jų sudaryti ir kurie skirti koronavirusinės ligos gydymui arba profilaktikai, klinikinių tyrimų vykdymas ir tiekimas
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
57 voteVienas balsavimas
30***IvoteDalinis Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 keitimas dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų
Pranešimas:  Younous Omarjee (A9-0111/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų
[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
25*voteReglamento (ES) 2017/2454 taikymo datų keitimas dėl COVID-19 krizės protrūkio
Pranešimas:  Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datos
[COM(2020)0201 -  - 2020/0084(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
16 voteTarptautinis ir vidaus tėvų vykdomas vaikų iš ES grobimas Japonijoje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2020/2621(RSP)]
B9-0205/2020
Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis
36 voteProtinę negalią turinčių asmenų teisės COVID-19 krizės metu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
[2020/2680(RSP)]
B9-0204/2020
Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis
110 voteBalsavimas dėl procedūrinių pasiūlymų (Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnio 1 dalis)
61 voteKonkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir vykdymo užtikrinimo reikalavimai
Rekomendacija antrajam svarstymui : Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
66 voteKasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais
Rekomendacija antrajam svarstymui: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
114 votePriderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
Rekomendacija antrajam svarstymui: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
58 voteBalsavimas dėl pakeitimų
107 voteDėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datos
Pranešimas: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
74 vote2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos
Pranešimas: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Biudžeto komitetas
75 vote2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės
Pranešimas: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas
19:00 - 21:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
44Galutinis terminas pointVisapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2686(RSP)]
48Galutinis terminas pointES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2020/2691(RSP)]
20:00   Rezultatų paskelbimas      
127 pointRezultatų paskelbimas
20:30 - 21:45   Antrasis balsavimas      
125 voteAntrasis balsavimas
67 voteBalsavimas dėl pakeitimų
121Galutinis terminas***IIvoteVykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
122Galutinis terminas***IIvoteKasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
123Galutinis terminas***IIvotePriderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
Rekomendacija antrajam svarstymui:  Ismail Ertug (A9-0116/2020)
Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
76 vote2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu
Pranešimas: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas
14:15 - 17:45   Diskusijos     item on the agenda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)15'
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Parlamento nariai90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
19:00 - 21:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Parlamento nariai44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
44item on the agendapointVisapusiška Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu politika: Komisijos veiksmų planas ir kiti pastarojo meto pokyčiai
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. liepos 1 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2020 m. liepos 6 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2020 m. liepos 6 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. liepos 7 d., 12:00
48item on the agendapointES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2020 m. liepos 6 d., 13:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2020 m. liepos 7 d., 13:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2020 m. liepos 7 d., 14:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. liepos 7 d., 19:00
121item on the agendapointVykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės
Kateřina Konečná (A9-0114/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. liepos 1 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. liepos 6 d., 19:00
122item on the agendapointKasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais
Henna Virkkunen (A9-0115/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. liepos 1 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. liepos 6 d., 19:00
123item on the agendapointPriderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
Ismail Ertug (A9-0116/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. liepos 1 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. liepos 6 d., 19:00
Atnaujinta: 2020 m. liepos 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika