Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 8 juli 2020 - Fredagen den 10 juli 2020 225k
Onsdagen den 8 juli 2020175kUtgåva: Onsdagen den 8 juli 2020, 17:48
 Punkter på föredragningslistan
14:00   Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
14:15 - 17:45   Debatt
16:30 - 17:45   Första omröstningsomgången
19:00 - 21:00   Debatt
20:00   Meddelande av resultat
20:30 - 21:45   Andra omröstningsomgången
 Talartid
 Tidsfrister

14:00   Återupptagande av sessionen samt arbetsplan      
85 pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
14:15 - 17:45   Debatt       Talartid
15 pointPresentation av verksamhetsprogrammet för det tyska ordförandeskapet
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2667(RSP)]
  pointGemensam debatt - Europeiska rådets möten den 19 juni och den 17–18 juli 2020
17 -Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19 juni 2020
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2020/2669(RSP)]
90 -Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 17–18 juli 2020
Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

[2020/2704(RSP)]
16:30 - 17:45   Första omröstningsomgången      
124 voteFörsta omröstningsomgången
54 voteSlutna omröstningar
4 voteUtnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten

Betänkande:  Mikuláš Peksa (A9-0126/2020)
Betänkande om utnämning av Helga Berger till ledamot av revisionsrätten

[07630/2020 - C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)]
Budgetkontrollutskottet
50 voteUtnämning av verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande:  Irene Tinagli (A9-0132/2020)
Betänkande om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten
[N9-0010/2020 - C9-0080/2020 - 2020/0905(NLE)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
56 voteOmröstning om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
59 vote***I (ENVI) Övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen (ändring av förordning (EU) 2016/1628)
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
140 vote***I (ENVI) Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Begäran om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)
57 voteSamlade omröstningar
30***IvoteÄndring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
Betänkande:  Younous Omarjee (A9-0111/2020)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga

[COM(2020)0206 - C9-0145/2020 - 2020/0086(COD)]
Utskottet för regional utveckling
25*voteÄndring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet
Betänkande:  Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2454 vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet
[COM(2020)0201 -  - 2020/0084(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
16 voteInternationella och inhemska bortföranden av barn med EU-medborgarskap i Japan
Resolutionsförslag
[2020/2621(RSP)]
B9-0205/2020
Artikel 227 i arbetsordningen
36 voteRättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer under covid-19-krisen
Resolutionsförslag
[2020/2680(RSP)]
B9-0204/2020
Artikel 227 i arbetsordningen
110 voteOmröstningar om förslag som rör förfaranden (artikel 67.1 i arbetsordningen)
61 voteSärskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav
Andrabehandlingsrekommendation: Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Utskottet för transport och turism
66 voteDaglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Andrabehandlingsrekommendation: Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Utskottet för transport och turism
114 voteAnpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
Andrabehandlingsrekommendation: Ismail Ertug (A9-0116/2020)
[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Utskottet för transport och turism
58 voteOmröstning om ändringsförslag
107 voteÄndring av direktiven (EU) 2017/2455 och (EU) 2019/1995 vad gäller dag för införlivande och dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet
Betänkande: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
74 voteEuropeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019
Betänkande: David Cormand (A9-0081/2020)
[2019/2126(INI)]
Budgetutskottet
75 voteKontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018
Betänkande: Bas Eickhout (A9-0118/2020)
[2019/2127(INI)]
Budgetkontrollutskottet
19:00 - 21:00   Debatt       Talartid
44Tidsfrist pointEn övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2686(RSP)]
48Tidsfrist pointEU:s folkhälsostrategi efter covid-19
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2020/2691(RSP)]
20:00   Meddelande av resultat      
127 pointMeddelande av resultat
20:30 - 21:45   Andra omröstningsomgången      
125 voteAndra omröstningsomgången
67 voteOmröstning om ändringsförslag
121Tidsfrist***IIvoteSärskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav
Andrabehandlingsrekommendation:  Kateřina Konečná (A9-0114/2020)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och förordning (EU) nr 1024/2012

[05112/1/2020 - C9-0106/2020 - 2017/0121(COD)]
Utskottet för transport och turism
122Tidsfrist***IIvoteDaglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Andrabehandlingsrekommendation:  Henna Virkkunen (A9-0115/2020)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

[05114/1/2020 - C9-0104/2020 - 2017/0122(COD)]
Utskottet för transport och turism
123Tidsfrist***IIvoteAnpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
Andrabehandlingsrekommendation:  Ismail Ertug (A9-0116/2020)
Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, (EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012
i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom vägtransportsektorn

[05115/1/2020 - C9-0105/2020 - 2017/0123(COD)]
Utskottet för transport och turism
76 voteSkydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018
Betänkande: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
[2019/2128(INI)]
Budgetkontrollutskottet
14:15 - 17:45   Debatt     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)15'
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)30'
Ledamöter90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
19:00 - 21:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Ledamöter44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
44item on the agendapointEn övergripande EU-politik för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism – kommissionens handlingsplan och annan utveckling på senare tid
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 1 juli 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 6 juli 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 7 juli 2020, 12:00
48item on the agendapointEU:s folkhälsostrategi efter covid-19
  -ResolutionsförslagMåndagen den 6 juli 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 7 juli 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 7 juli 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 7 juli 2020, 19:00
121item on the agendapointSärskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och tillsynskrav
Kateřina Konečná (A9-0114/2020
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 1 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
122item on the agendapointDaglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster, dygns- och veckovila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Henna Virkkunen (A9-0115/2020
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 1 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
123item on the agendapointAnpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
Ismail Ertug (A9-0116/2020
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 1 juli 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarMåndagen den 6 juli 2020, 19:00
Senaste uppdatering: 8 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy