Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 - Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 250k
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020190kΈκδοση: Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020, 16:26
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:15 - 10:30   Πρώτη ψηφοφορία
09:15 - 11:30   Συζητήσεις
14:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:30 - 15:45   Δεύτερη ψηφοφορία
14:30 - 16:30   Συζητήσεις
18:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
18:30 - 19:45   Τρίτη ψηφοφορία
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
135 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:15 - 10:30   Πρώτη ψηφοφορία      
126 voteΠρώτη ψηφοφορία
108 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
109 voteΤροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος - Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
82 voteΤροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος - Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ένωσης για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις
Προτάσεις ψηφίσματος
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΔηλώσεις του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
42 -Η ετήσια έκθεση του 2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα
[2020/2688(RSP)]
93 -Σταθερότητα και ασφάλεια στη Μεσόγειο και ο αρνητικός ρόλος της Τουρκίας
[2020/2706(RSP)]
94 -Η κατάσταση στη Λευκορωσία
[2020/2707(RSP)]
14:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
128 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:30 - 15:45   Δεύτερη ψηφοφορία      
129 voteΔεύτερη ψηφοφορία
65 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
28Προθεσμία***IvoteΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19
Έκθεση:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
102Προθεσμία voteΚατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
Έκθεση: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
103Προθεσμία voteΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία
Έκθεση: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Επιτροπή Προϋπολοισμών
100 voteΤροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος - Η στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
96Προθεσμία pointΣτρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα
Προφορική ερώτηση - [2020/2531(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Επιτροπή
Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα
47 pointΕνίσχυση της διαδικασίας ένταξης των Ρομά στην Ευρώπη για την επόμενη δεκαετία
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2692(RSP)]
106 pointΣτάδιο των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2709(RSP)]
18:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
130 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
18:30 - 19:45   Τρίτη ψηφοφορία      
131 voteΤρίτη ψηφοφορία
72 voteΤελικές ψηφοφορίες
24Προθεσμία*voteΤροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ)2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19
Έκθεση:  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ) 2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
26Προθεσμία voteΟικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019
Έκθεση:  David Cormand (A9-0081/2020)
Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2019
[2019/2126(INI)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
9Προθεσμία voteΈλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2018
Έκθεση:  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2018
[2019/2127(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
8Προθεσμία voteΠροστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018
Έκθεση:  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Έκθεση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018
[2019/2128(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
97Προθεσμία voteΗ ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Συζήτηση: Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
81 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
78Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης
[2020/2671(RSP)]
80 voteΤροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος - Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές
Προτάσεις ψηφίσματος
[2020/2549(RSP)]
(Συζήτηση: 10/02/2020)
101Προθεσμία voteΣύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας EE-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
Έκθεαη: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
116 voteΤροπολογίες επί των προτάσεων ψηφίσματος - Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα
09:15 - 11:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Βουλευτές90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)25'
Συντάκτης (επιτροπή)5'
Βουλευτές44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointΕυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά τις προθεσμίες των σταδίων συγκέντρωσης, επαλήθευσης και εξέτασης λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19
Loránt Vincze
  -Τροπολογίες· απόρριψηΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 19:00
102item on the agendapointΚατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 19:00
103item on the agendapointΣχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση της παροχής στήριξης στους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίση στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 19:00
96item on the agendapointΣτρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 7 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 7 Ιουλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 7 Ιουλίου 2020, 19:00
24item on the agendapointΤροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455 και (ΕΕ)2019/1995 όσον αφορά τις ημερομηνίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής εξαιτίας της έξαρσης της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 19:00
26item on the agendapointΟικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019
David Cormand (A9-0081/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 19:00
9item on the agendapointΈλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2018
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 19:00
8item on the agendapointΠροστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 19:00
97item on the agendapointΗ ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 7 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 7 Ιουλίου 2020, 14:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 7 Ιουλίου 2020, 19:00
78item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της φλουμιοξαζίνης
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 1 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 19:00
101item on the agendapointΣύναψη της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας EE-Νέας Ζηλανδίας σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 6 Ιουλίου 2020, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου