Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Reede, 10. juuli 2020 220k
Neljapäev, 9. juuli 2020171kVersioon: Kolmapäev, 8. juuli 2020, 15:39
 Päevakorra punktid
09:00   Tulemuste teatavaks tegemine
09:15 - 10:30   Esimene hääletusvoor
09:15 - 11:30   Arutelud
14:15   Tulemuste teatavaks tegemine
14:30 - 15:45   Teine hääletusvoor
14:30 - 16:30   Arutelud
18:15   Tulemuste teatavaks tegemine
18:30 - 19:45   Kolmas hääletusvoor
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
135 pointTulemuste teatavaks tegemine
09:15 - 10:30   Esimene hääletusvoor      
126 voteEsimene hääletusvoor
108 voteMuudatusettepanekute hääletamine
109 voteResolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Humanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis
82 voteResolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Liidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Arutelud       Kõneaeg
  pointÜhine arutelu – Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldused
42 -2019. aasta inimõiguste aruanne
[2020/2688(RSP)]
93 -Stabiilsus ja julgeolek Vahemere idaosas ja Türgi negatiivne roll
[2020/2706(RSP)]
94 -Olukord Valgevenes
[2020/2707(RSP)]
14:15   Tulemuste teatavaks tegemine      
128 pointTulemuste teatavaks tegemine
14:30 - 15:45   Teine hääletusvoor      
129 voteTeine hääletusvoor
65 voteMuudatusettepanekute hääletamine
28Tähtaeg***IvoteEuroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu
Raport:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Põhiseaduskomisjon
102Tähtaeg voteLiikmesriikide tööhõivepoliitika suunised
Raport: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
103Tähtaeg vote2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade
toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga
Raport: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Eelarvekomisjon
100 voteResolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – ELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Arutelud       Kõneaeg
96Tähtaeg pointKestlikkust toetav kemikaalistrateegia
Suuliselt vastatav küsimus - [2020/2531(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia
47 pointRomade integratsiooniprotsessi kiirendamine Euroopas järgmise kümne aasta jooksul
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2692(RSP)]
106 pointÜlevaade läbirääkimistest, mida nõukogu peab seoses määrusega liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2709(RSP)]
18:15   Tulemuste teatavaks tegemine      
130 pointTulemuste teatavaks tegemine
18:30 - 19:45   Kolmas hääletusvoor      
131 voteKolmas hääletusvoor
72 voteLõpphääletused
24Tähtaeg*voteDirektiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu
Raport:  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
26Tähtaeg voteEuroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne
Raport:  David Cormand (A9-0081/2020)
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne
[2019/2126(INI)]
Eelarvekomisjon
9Tähtaeg voteEuroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne
Raport:  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli kohta – 2018. aasta aruanne
[2019/2127(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
8Tähtaeg vote2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
Raport:  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Raport, mis käsitleb 2018. aasta aruannet Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
[2019/2128(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
97Tähtaeg voteHumanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Arutelu: Kolmapäev, 18. detsember 2019
81 voteMuudatusettepanekute hääletamine
78Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin
[2020/2671(RSP)]
80 voteResolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2549(RSP)]
(Arutelu: 10/02/2020)
101Tähtaeg voteELi ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga
Raport: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
116 voteResolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud – Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia
09:15 - 11:30   Arutelud     item on the agenda
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)15'
Parlamendiliikmed90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)20'
Komisjon (koos vastustega)25'
Koostaja (komisjon)5'
Parlamendiliikmed44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointEuroopa kodanikualgatus: COVID-19 puhanguga seoses sätestatavad ajutised meetmed, mis käsitlevad kogumis-, kontrollimis- ja läbivaatamisetappide tähtaegu
Loránt Vincze
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineEsmaspäev, 6. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
102item on the agendapointLiikmesriikide tööhõivepoliitika suunised
  -MuudatusettepanekudReede, 3. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
103item on the agendapoint2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade
toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga
  -MuudatusettepanekudReede, 3. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
96item on the agendapointKestlikkust toetav kemikaalistrateegia
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 6. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 7. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 7. juuli 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 7. juuli 2020, 19:00
24item on the agendapointDirektiivide (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 muutmine seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -MuudatusettepanekudReede, 3. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
26item on the agendapointEuroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne
David Cormand (A9-0081/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
9item on the agendapointEuroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll – 2018. aasta aruanne
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
8item on the agendapoint2018. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
97item on the agendapointHumanitaarolukord Venezuelas ning rände- ja pagulaskriis
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 6. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 7. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 7. juuli 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 7. juuli 2020, 19:00
78item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
101item on the agendapointELi ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 6. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika