Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2020. gada 8. jūlijs - Piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs 226k
Ceturtdiena, 2020. gada 9. jūlijs175kVersija: Trešdiena, 2020. gada 8. jūlijs, 15:28
 Darba kārtības punkti
09:00   Rezultātu paziņošana
09:15 - 10:30   Pirmais balsošanas laiks
09:15 - 11:30   Debates
14:15   Rezultātu paziņošana
14:30 - 15:45   Otrais balsošanas laiks
14:30 - 16:30   Debates
18:15   Rezultātu paziņošana
18:30 - 19:45   Trešais balsošanas laiks
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00   Rezultātu paziņošana      
135 pointRezultātu paziņošana
09:15 - 10:30   Pirmais balsošanas laiks      
126 votePirmais balsošanas laiks
108 voteBalsošana par grozījumiem
109 voteGrozījumi rezolūciju priekšlikumiem - humanitārā situācija Venecuēlā un migrācijas un bēgļu krīze
82 voteGrozījumi rezolūciju priekšlikumiem - Visaptveroša Savienības politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai - Komisijas Rīcības plāns un nesenā notikumu attīstība
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgās debates - Komisijas priekšsēdētājas vietnieka un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
42 -Ikgadējais 2019. gada ziņojums par cilvēktiesībām
[2020/2688(RSP)]
93 -Stabilitāte un drošība Vidusjūras austrumu daļā un Turcijas negatīvā loma
[2020/2706(RSP)]
94 -Stāvoklis Baltkrievijā
[2020/2707(RSP)]
14:15   Rezultātu paziņošana      
128 pointRezultātu paziņošana
14:30 - 15:45   Otrais balsošanas laiks      
129 voteOtrais balsošanas laiks
65 voteBalsošana par grozījumiem
28Termiņi***IvoteEiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu
Ziņojums:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
102Termiņi voteDalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes
Ziņojums: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
103Termiņi vote2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā"
Ziņojums: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Budžeta komiteja
100 voteGrozījumi rezolūciju priekšlikumiem - ES sabiedrības veselības stratēģija pēc Covid-19
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Debates       Uzstāšanās laiks
96Termiņi pointIlgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2020/2531(RSP)]
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija
47 pointRomu iekļaušanas procesa stimulēšana Eiropā nākamajā desmitgadē
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2692(RSP)]
106 pointPašreizējais stāvoklis Padomes sarunās par regulu par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2709(RSP)]
18:15   Rezultātu paziņošana      
130 pointRezultātu paziņošana
18:30 - 19:45   Trešais balsošanas laiks      
131 voteTrešais balsošanas laiks
72 voteGalīgie balsojumi
24Termiņi*voteDirektīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos
Ziņojums:  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 groza attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
26Termiņi vote2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām
Ziņojums:  David Cormand (A9-0081/2020)
Ziņojums par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām
[2019/2126(INI)]
Budžeta komiteja
9Termiņi vote2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
Ziņojums:  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
[2019/2127(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
8Termiņi vote2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu
Ziņojums:  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Ziņojums par 2018. gada ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu
[2019/2128(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
97Termiņi voteHumanitārā situācija Venecuēlā un migrācijas un patvēruma krīze
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Debates: Trešdiena, 2019. gada 18. decembris
81 voteBalsošana par grozījumiem
78Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu - aktīvās vielas, tostarp flumioksazīns
[2020/2671(RSP)]
80 voteGrozījumi rezolūciju priekšlikumiem - Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana
Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2549(RSP)]
(Debates: 10.02.2020.)
101Termiņi voteES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru notiek sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai pret smagiem noziegumiem un terorismu
Ziņojums: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
116 voteGrozījumi rezolūciju priekšlikumiem - Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija
09:15 - 11:30   Debates     item on the agenda
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Augstais pārstāvis (ieskaitot atbildes)15'
Deputāti 90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)25'
Autors (komiteja)5'
Deputāti 44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointEiropas pilsoņu iniciatīva: pagaidu pasākumi attiecībā uz vākšanas, verifikācijas un izskatīšanas posmu termiņiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu
Loránt Vincze
  -Grozījumi; noraidīšanaPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 19:00
102item on the agendapointDalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 3. jūlijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 19:00
103item on the agendapoint2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā"
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 3. jūlijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 19:00
96item on the agendapointIlgtspēju sekmējoša stratēģija attiecībā uz ķimikālijām
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 7. jūlijs, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2020. gada 7. jūlijs, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 7. jūlijs, 19:00
24item on the agendapointDirektīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 grozīšana attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem sakarā ar Covid-19 krīzes sākšanos
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 3. jūlijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 19:00
26item on the agendapoint2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām
David Cormand (A9-0081/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 1. jūlijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 19:00
9item on the agendapoint2018. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 1. jūlijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 19:00
8item on the agendapoint2018. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 1. jūlijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 19:00
97item on the agendapointHumanitārā situācija Venecuēlā un migrācijas un patvēruma krīze
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 13:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2020. gada 7. jūlijs, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2020. gada 7. jūlijs, 14:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 7. jūlijs, 19:00
78item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu - aktīvās vielas, tostarp flumioksazīns
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 1. jūlijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 19:00
101item on the agendapointES un Jaunzēlandes nolīguma, par kuru notiek sarunas, noslēgšana par personas datu apmaiņu cīņai pret smagiem noziegumiem un terorismu
  -GrozījumiPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 6. jūlijs, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 8. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika