Porządek obrad
BrukselaŚroda, 8 lipca 2020 r. - Piątek, 10 lipca 2020 r. 231k
Czwartek, 9 lipca 2020180kWersja: Środa, 8 lipca 2020, 15:45
 Punkty porządku dziennego
09:00   Ogłoszenie wyników
09:15 - 10:30   Pierwsza część głosowania
09:15 - 11:30   Debaty
14:15   Ogłoszenie wyników
14:30 - 15:45   Druga część głosowania
14:30 - 16:30   Debaty
18:15   Ogłoszenie wyników
18:30 - 19:45   Trzecia część głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00   Ogłoszenie wyników      
135 pointOgłoszenie wyników
09:15 - 10:30   Pierwsza część głosowania      
126 votePierwsza część głosowania
108 voteGłosowanie nad poprawkami
109 votePoprawki do projektów rezolucji - Sytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy
82 votePoprawki do projektów rezolucji - Kompleksowa unijna polityka zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Plan działania Komisji i inne ostatnie wydarzenia
Projekty rezolucji
[2020/2686(RSP)]
09:15 - 11:30   Debaty       Czas wystąpień
  pointJD - Oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
42 -Roczne sprawozdanie na temat praw człowieka w 2019 r.
[2020/2688(RSP)]
93 -Stabilność i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego i negatywna rola Turcji
[2020/2706(RSP)]
94 -Sytuacja na Białorusi
[2020/2707(RSP)]
14:15   Ogłoszenie wyników      
128 pointOgłoszenie wyników
14:30 - 15:45   Druga część głosowania      
129 voteDruga część głosowania
65 voteGłosowanie nad poprawkami
28Termin***IvoteEuropejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19
Sprawozdanie:  Loránt Vincze
[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
102Termin voteWytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich
Sprawozdanie: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
103Termin voteProjekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii
Sprawozdanie: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Komisja Budżetowa
100 votePoprawki do projektów rezolucji - Strategia UE na rzecz zdrowia publicznego po pandemii COVID-19
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2691(RSP)]
14:30 - 16:30   Debaty       Czas wystąpień
96Termin pointStrategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2020/2531(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
     
Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Komisja
Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności
47 pointPrzyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2692(RSP)]
106 pointStan zaawansowania negocjacji w Radzie dotyczących rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2709(RSP)]
18:15   Ogłoszenie wyników      
130 pointOgłoszenie wyników
18:30 - 19:45   Trzecia część głosowania      
131 voteTrzecia część głosowania
72 voteGłosowania końcowe
24Termin*voteZmiana dyrektyw (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19
Sprawozdanie:  Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej dyrektywy (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19
[COM(2020)0198 -  - 2020/0082(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
26Termin voteSprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019
Sprawozdanie:  David Cormand (A9-0081/2020)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019
[2019/2126(INI)]
Komisja Budżetowa
9Termin voteSprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.
Sprawozdanie:  Bas Eickhout (A9-0118/2020)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.
[2019/2127(INI)]
Komisja Kontroli Budżetowej
8Termin voteSprawozdanie roczne w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r.
Sprawozdanie:  Joachim Kuhs (A9-0103/2020)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r.
[2019/2128(INI)]
Komisja Kontroli Budżetowej
97Termin voteSytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy
Projekty rezolucji
[2019/2952(RSP)]
RC-B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020
Debata: Środa, 18 grudnia 2019
81 voteGłosowanie nad poprawkami
78Termin voteSprzeciw zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3: Substancje czynne, w tym flumioksazyna
[2020/2671(RSP)]
80 votePoprawki do projektów rezolucji - Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej
Projekty rezolucji
[2020/2549(RSP)]
(Debata: 10/02/2020)
101Termin voteZawarcie negocjowanej umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
Sprawozdanie: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
116 votePoprawki do projektów rezolucji - Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności
09:15 - 11:30   Debaty     item on the agenda
Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)15'
Posłowie90'
PPE21'30S&D17'30Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
14:30 - 16:30   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)25'
Autor (komisja)5'
Posłowie44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
28item on the agendapointEuropejska inicjatywa obywatelska: środki tymczasowe dotyczące terminów w odniesieniu do etapów zbierania, weryfikacji i badania w związku z wybuchem epidemii COVID-19
Loránt Vincze
  -Poprawki; odrzuceniePoniedziałek, 6 lipca 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 6 lipca 2020, 19:00
102item on the agendapointWytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich
  -PoprawkiPiątek, 3 lipca 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 6 lipca 2020, 19:00
103item on the agendapointProjekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2020 r.: Kontynuacja wsparcia na rzecz uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, Libanie i Turcji w reakcji na kryzys w Syrii
  -PoprawkiPiątek, 3 lipca 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 6 lipca 2020, 19:00
96item on the agendapointStrategia na rzecz zrównoważoności w zakresie chemikaliów
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 6 lipca 2020, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 7 lipca 2020, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 7 lipca 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Wtorek, 7 lipca 2020, 19:00
24item on the agendapointZmiana dyrektyw (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19
Ondřej Kovařík (A9-0122/2020
  -PoprawkiPiątek, 3 lipca 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 6 lipca 2020, 19:00
26item on the agendapointSprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019
David Cormand (A9-0081/2020
  -PoprawkiŚroda, 1 lipca 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 6 lipca 2020, 19:00
9item on the agendapointSprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.
Bas Eickhout (A9-0118/2020
  -PoprawkiŚroda, 1 lipca 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 6 lipca 2020, 19:00
8item on the agendapointSprawozdanie roczne w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej i zwalczania nadużyć w 2018 r.
Joachim Kuhs (A9-0103/2020
  -PoprawkiŚroda, 1 lipca 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 6 lipca 2020, 19:00
97item on the agendapointSytuacja humanitarna w Wenezueli oraz kryzys migracyjny i uchodźczy
  -Projekty rezolucjiPoniedziałek, 6 lipca 2020, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiWtorek, 7 lipca 2020, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiWtorek, 7 lipca 2020, 14:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Wtorek, 7 lipca 2020, 19:00
78item on the agendapointSprzeciw zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3: Substancje czynne, w tym flumioksazyna
  -PoprawkiŚroda, 1 lipca 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 6 lipca 2020, 19:00
101item on the agendapointZawarcie negocjowanej umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
  -PoprawkiPoniedziałek, 6 lipca 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie „podzielone” i „odrębne”Poniedziałek, 6 lipca 2020, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności