Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Reede, 10. juuli 2020 220k
Reede, 10. juuli 2020161kVersioon: Kolmapäev, 8. juuli 2020, 15:39
 Päevakorra punktid
09:00   Tulemuste teatavaks tegemine
09:15 - 11:00   Arutelud
09:45 - 11:00   Esimene hääletusvoor
13:30   Tulemuste teatavaks tegemine
14:15 - 15:30   Teine hääletusvoor
18:00   Tulemuste teatavaks tegemine
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
137 pointTulemuste teatavaks tegemine
09:15 - 11:00   Arutelud       Kõneaeg
91 pointSrerbrenica mälestamine – 25. aastapäev
Komisjoni avaldus
[2020/2705(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
95Tähtaeg pointEuroopa kultuuriline taastumine
Komisjoni avaldus
[2020/2708(RSP)]
Hääletus toimub septembris.
39 pointÜhtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemisel
Suuliselt vastatav küsimus - [2020/2644(RSP)]
     
Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Regionaalarengukomisjon
Komisjon
Ühtekuuluvuspoliitika roll COVID-19 sotsiaal-majanduslike tagajärgedega tegelemisel
09:45 - 11:00   Esimene hääletusvoor      
132 voteEsimene hääletusvoor
98 voteLõpphääletused
49Tähtaeg*voteLiikmesriikide tööhõivepoliitika suunised
Raport:  José Gusmão (A9-0124/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
53Tähtaeg vote2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga
Raport:  Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 5/2020 kohta – pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Eelarvekomisjon
92Tähtaeg voteEttenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal, et jätkata humanitaarabi andmist Türgis asuvatele pagulastele
Raport:  Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ettenägematute kulude varu kasutuselevõtmise kohta 2020. aastal, et jätkata Türgis pagulastele humanitaarabi andmist
[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]
Eelarvekomisjon
45Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: kroomtrioksiidi teatavad kasutusalad
[2020/2670(RSP)]
B9-0202/2020
46Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artiki 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin
[2020/2671(RSP)]
B9-0203/2020
29Tähtaeg voteTerviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele
Raport:  Claudia Gamon (A9-0130/2020)
Raport tervikliku Euroopa lähenemise kohta energia salvestamisele
[2019/2189(INI)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
37Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Üleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine
[2020/2549(RSP)]
B9-0122/2020, B9-0125/2020
Arutelu: Esmaspäev, 10. veebruar 2020
99 voteMuudatusettepanekute hääletamine
84 voteÜleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
141 vote***I (ENVI) Kliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
13:30   Tulemuste teatavaks tegemine      
136 pointTulemuste teatavaks tegemine
14:15 - 15:30   Teine hääletusvoor      
133 voteTeine hääletusvoor
89 voteLõpphääletused
52Tähtaeg voteEuroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga
Raport:  Annalisa Tardino (A9-0131/2020)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja komisjonile seoses Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimisega, mis käsitleb isikuandmete vahetamist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja Uus-Meremaa ametiasutuste vahel, kelle pädevusse kuulub võitlemine raske kuritegevuse ja terrorismiga
[2020/2048(INI)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
96Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Kestlikkust toetav kemikaalistrateegia
[2020/2531(RSP)]
B9-0222/2020
32Tähtaeg***IvoteÜleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)
Raport:
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
139Tähtaeg***IvoteKliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine
Raport:
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
44Tähtaeg voteLiidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2686(RSP)]
B9-0206/2020, B9-0207/2020
48Tähtaeg voteELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2691(RSP)]
RC-B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020, B9-0221/2020
18:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
134 pointTulemuste teatavaks tegemine
09:15 - 11:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)25'
Koostaja (komisjon)5'
Parlamendiliikmed44'
PPE9'30S&D8'Renew6'ID5'Verts/ALE5'ECR4'30GUE/NGL3'30NI3'
95item on the agendapointEuroopa kultuuriline taastumine
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 14. september 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. september 2020, 12:00
49item on the agendapointLiikmesriikide tööhõivepoliitika suunised
José Gusmão (A9-0124/2020
  -MuudatusettepanekudReede, 3. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
53item on the agendapoint2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 5: pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade toetamise jätkamine Jordaanias, Liibanonis ja Türgis seoses Süüria kriisiga
Monika Hohlmeier (A9-0127/2020
  -MuudatusettepanekudReede, 3. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
92item on the agendapointEttenägematute kulude varu kasutuselevõtmine 2020. aastal, et jätkata humanitaarabi andmist Türgis asuvatele pagulastele
Monika Hohlmeier (A9-0125/2020
  -MuudatusettepanekudReede, 3. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
45item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: kroomtrioksiidi teatavad kasutusalad
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
46item on the agendapointVastuväide kodukorra artiki 112 lõigete 2 ja 3 alusel: toimeained, sh flumioksasiin
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
29item on the agendapointTerviklik Euroopa lähenemine energia salvestamisele
Claudia Gamon (A9-0130/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 7. juuli 2020, 12:00
37item on the agendapointÜleeuroopalise energiataristu suuniste muutmine
(O-000012/2020 - B9-0008/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 6. juuli 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 7. juuli 2020, 12:00
52item on the agendapointEuroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel läbiräägitava lepingu sõlmimine isikuandmete vahetamise kohta võitluseks raske kuritegevuse ja terrorismiga
Annalisa Tardino (A9-0131/2020
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 6. juuli 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
96item on the agendapointKestlikkust toetav kemikaalistrateegia
(O-000044/2020 - B9-0013/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 6. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 7. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 7. juuli 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 7. juuli 2020, 19:00
32item on the agendapointÜleminekusätted COVID-19 kriisi mõjuga toimetulekuks (määruse (EL) 2016/1628 muutmine)
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 8. juuli 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 9. juuli 2020, 12:00
139item on the agendapointKliiniliste uuringute tegemine geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või neist koosnevate inimravimitega, mis on ette nähtud koroonaviirushaiguse raviks või ennetamiseks, ning nende ravimite tarnimine
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 8. juuli 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedNeljapäev, 9. juuli 2020, 12:00
44item on the agendapointLiidu terviklik poliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise ärahoidmiseks – komisjoni tegevuskava ja muud hiljutised arengud
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 1. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 6. juuli 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 6. juuli 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 7. juuli 2020, 12:00
48item on the agendapointELi rahvatervise strateegia pärast COVID-19 kriisi
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 6. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 7. juuli 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 7. juuli 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 7. juuli 2020, 19:00
Viimane päevakajastamine: 8. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika