Дневен ред
Брюксел
Понеделник, 14 септември 2020 г. - Четвъртък, 17 септември 2020 г. 270k
Понеделник, 14 септември 2020189kВерсия: Четвъртък, 17 септември 2020, 10:52
 Точки от дневния ред
17:00   Възобновяване на сесията и ред на работа
17:30 - 22:30   Разисквания
19:15 - 20:30   Гласуване
 Време за изказвания
 Срокове

17:00   Възобновяване на сесията и ред на работа      
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
17:30 - 22:30   Разисквания       Време за изказвания
  pointОбщо разискване - Полша
62Срок -Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша
Доклад:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша

[2017/0360R(NLE)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
74 -Зони, свободни от ЛГБТИ, в Полша в контекста на делото Rete Lenford
Въпрос с искане за устен отговор
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Комисия
Зони, свободни от ЛГБТИ, в Полша в контекста на делото Rete Lenford
50Срок pointСтратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
Въпроси с искане за устен отговор - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Съвет
Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
49Срок*pointПроект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
Доклад:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Доклад относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Комисия по бюджети
29Срок***IpointИзменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
Доклад:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
35Срок***IpointГлобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите
Доклад:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/757 с цел подходящо съобразяване с глобалната система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
16Срок pointИзнос на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
Доклад:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Доклад относно износа на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
[2020/2003(INI)]
Комисия по външни работи
23Срок pointИзпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
Доклад:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Доклад относно изпълнението на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
[2019/2200(INI)]
Комисия по външни работи
19:15 - 20:30   Гласуване      
79 voteЗабележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията
130 voteТайни гласувания
129 voteНазначаване на председател на надзорния комитет за ЦК
Доклад:  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Доклад относно предложението за назначаването на председател на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Комисия по икономически и парични въпроси
128 voteНазначаване на независим член на надзорния комитет за ЦК
Доклад:  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Доклад относно предложението за назначаването на независим член на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Комисия по икономически и парични въпроси
127 voteНазначаване на независим член на надзорния комитет за ЦК
Доклад:  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Доклад относно предложението за назначаването на независим член на надзорния комитет за ЦК на Европейския орган за ценни книжа и пазари
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Комисия по икономически и парични въпроси
67 voteГласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
41Текстът още не е приет, възможен срок***IpointУстойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19
Искане от Комисията за неотложна процедура
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм
68Текстът още не е приет, възможен срок pointПроект на коригиращ бюджет №: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс
Искане от Комисията за неотложна процедура
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Комисия по бюджети
87 voteЕдинни гласувания
78*voteПредложение за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски острови
Доклад:  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалена акцизна ставка върху някои алкохолни продукти, произведени в автономните региони Мадейра и Азорски острови
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Комисия по регионално развитие
18 voteЕфективни мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност
Доклад:  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Доклад относно ефективните мерки за повишаване на екологосъобразността на програмите „Еразъм+" и „Творческа Европа“, както и на Европейския корпус за солидарност
[2019/2195(INI)]
Комисия по култура и образование
88 voteГласуване на изменения
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020) - Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог
17:30 - 22:30   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)30'
Докладчик   (7x6') 42'
Докладчик по становище   (4x1') 4'
Автор (комисия)3'
Автор2'
Членове на ЕП120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointКонстатиране на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -ИзмененияПетък, 11 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
50item on the agendapointСтратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Предложение за резолюцияCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Изменения към предложението за резолюцияПонеделник, 14 септември 2020, 19:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 15 септември 2020, 12:00
49item on the agendapointПроект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -ИзмененияCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 11 септември 2020, 12:00
29item on the agendapointИзменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 11 септември 2020, 12:00
35item on the agendapointГлобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 11 септември 2020, 12:00
16item on the agendapointИзнос на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -ИзмененияCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 11 септември 2020, 12:00
23item on the agendapointИзпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -ИзмененияCряда, 9 септември 2020, 13:00
  -Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеПетък, 11 септември 2020, 12:00
41item on the agendapointУстойчив железопътен пазар с оглед на пандемията от COVID-19
  -(евентуално) Изменения; отхвърлянеВтoрник, 15 септември 2020, 13:00
  -(евентуално) Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 15 септември 2020, 19:00
68item on the agendapointПроект на коригиращ бюджет №: Увеличаване на бюджетните кредити за плащания за Инструмента за спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс
Monika Hohlmeier
  -(евентуално) Изменения; отхвърлянеВтoрник, 15 септември 2020, 13:00
  -(евентуално) Искания за гласуване поотделно и разделно гласуванеВтoрник, 15 септември 2020, 19:00
Последно осъвременяване: 17 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност