Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 14. september 2020 - Neljapäev, 17. september 2020 229k
Esmaspäev, 14. september 2020169kVersioon: Neljapäev, 17. september 2020, 10:11
 Päevakorra punktid
17:00   Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
17:30 - 22:30   Arutelud
19:15 - 20:30   Hääletus
 Kõneaeg
 Tähtajad

17:00   Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine      
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
17:30 - 22:30   Arutelud       Kõneaeg
  pointÜhine arutelu - Poola
62Tähtaeg -Õigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
Raport:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega järeldatakse ilmset ohtu, et Poola Vabariik rikub oluliselt õigusriigi põhimõtet

[2017/0360R(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
74 -LGBTI-vabad piirkonnad Poolas seoses Rete Lenfordi kohtuasjaga
Suuliselt vastatav küsimus
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Komisjon
LGBTI-vabad piirkonnad Poolas seoses Rete Lenfordi kohtuasjaga
50Tähtaeg pointStrateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
Suuliselt vastatavad küsimused - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Nõukogu
Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Strateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
49Tähtaeg*pointNõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta
Raport:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Eelarvekomisjon
29Tähtaeg***IpointLiidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine
Raport:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
35Tähtaeg***IpointLaevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem
Raport:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2015/757, et võtta asjakohaselt arvesse laevade kütusekulu käsitlevat üleilmset andmekogumissüsteemi
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
16Tähtaeg pointRelvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
Raport:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
[2020/2003(INI)]
Väliskomisjon
23Tähtaeg pointELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine
Raport:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Raport ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise kohta
[2019/2200(INI)]
Väliskomisjon
19:15 - 20:30   Hääletus      
79 voteMärkus: hääletused jagatakse eri hääletuste vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust
130 voteSalajased hääletused
129 voteKesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimehe ametissenimetamine
Raport:  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimees
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
128 voteKesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine
Raport:  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liige
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
127 voteKesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liikme ametissenimetamine
Raport:  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee sõltumatu liige
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
67 voteHääletus kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste üle (kodukorra artikkel 163)
41Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IpointKestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga
Komisjoni kiirmenetluse taotlus
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
68Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg point2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8. Maksete assigneeringute suurendamine erakorralise toetuse rahastamisvahendile, et rahastada COVID-19 vaktsiinistrateegiat ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju jaoks
Komisjoni kiirmenetluse taotlus
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Eelarvekomisjon
87 voteTervikhääletus
78*voteEttepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades toodetud teatavate alkohoolsete toodete suhtes vähendatud aktsiisimäära
Raport:  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Portugalil kohaldada Madeira ja Assooride autonoomsetes piirkondades toodetud teatavate alkohoolsete toodete suhtes vähendatud aktsiisimäära
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Regionaalarengukomisjon
18 voteTõhusad meetmed programmide „Erasmus+“, „Loov Euroopa“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse keskkonnasäästlikumaks muutmiseks
Raport:  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Raport tõhusate meetmete kohta programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ ning Euroopa solidaarsuskorpuse keskkonnasäästlikumaks muutmiseks
[2019/2195(INI)]
Kultuuri- ja hariduskomisjon
88 voteMuudatusettepanekute hääletamine
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - ELi roll maailma metsade kaitsmisel ja taastamisel
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020) - ELi ja Aafrika julgeolekukoostöö Sahelis, Lääne-Aafrikas ja Aafrika Sarves
17:30 - 22:30   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)30'
Raportöör   (7x6') 42'
Arvamuse koostaja   (4x1') 4'
Koostaja (komisjon)3'
Koostaja2'
Parlamendiliikmed120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointÕigusriigi põhimõtte Poola Vabariigi poolse tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -MuudatusettepanekudReede, 11. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
50item on the agendapointStrateegiline lähenemine keskkonda sattunud ravimitele
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 14. september 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. september 2020, 12:00
49item on the agendapointNõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 11. september 2020, 12:00
29item on the agendapointLiidu elanikkonnakaitse mehhanismi käsitleva otsuse nr 1313/2013/EL muutmine
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 11. september 2020, 12:00
35item on the agendapointLaevade kütusekulu käsitlev üleilmne andmekogumissüsteem
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 11. september 2020, 12:00
16item on the agendapointRelvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 11. september 2020, 12:00
23item on the agendapointELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamine
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 11. september 2020, 12:00
41item on the agendapointKestlik raudteeturg seoses COVID-19 pandeemiaga
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 15. september 2020, 13:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. september 2020, 19:00
68item on the agendapoint2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 8. Maksete assigneeringute suurendamine erakorralise toetuse rahastamisvahendile, et rahastada COVID-19 vaktsiinistrateegiat ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ mõju jaoks
Monika Hohlmeier
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 15. september 2020, 13:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 15. september 2020, 19:00
Viimane päevakajastamine: 17. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika