Esityslista
Bryssel
Maanantai 14. syyskuuta 2020 - Torstai 17. syyskuuta 2020 231k
Maanantai 14. syyskuuta 2020168kVersio: Torstai 17. syyskuuta 2020, 10:12
 Esityslistan kohdat
17:00   Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
17:30 - 22:30   Keskustelut
19:15 - 20:30   Äänestys
 Puheajat
 Määräajat

17:00   Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys      
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
17:30 - 22:30   Keskustelut       Puheajat
  pointYhteiskeskustelu - Puola
62Määräaika -Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta

[2017/0360R(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
74 -Rete Lenford -tapauksen piiriin kuuluvat hlbti-vapaat alueet Puolassa
Suullinen kysymys
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Komissio
Rete Lenford -tapauksen piiriin kuuluvat hlbti-vapaat alueet Puolassa
50Määräaika pointStrateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Suulliset kysymykset - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Neuvosto
Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Komissio
Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
49Määräaika*pointEsitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
Mietintö:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Budjettivaliokunta
29Määräaika***IpointUnionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen
Mietintö:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
35Määräaika***IpointAlusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä
Mietintö:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
16Määräaika pointAsevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
Mietintö:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
[2020/2003(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
23Määräaika pointEU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Mietintö:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Mietintö EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta
[2019/2200(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
19:15 - 20:30   Äänestys      
79 voteHuomautus: äänestykset jaksotetaan eri ajankohtiin tarkistusten määrästä riippuen
130 voteSalaiset äänestykset
129 voteKeskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan nimittäminen
Mietintö:  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajan nimittämisestä
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
128 voteKeskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittäminen
Mietintö:  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
127 voteKeskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittäminen
Mietintö:  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
67 voteÄänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 163 artikla)
41Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, mahdollisesti määräaika***IpointToimenpiteiden vahvistaminen kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
68Tekstiä ei ole vielä hyväksytty, mahdollisesti määräaika pointLisätalousarvioesitys nro 8 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten
Komission kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Budjettivaliokunta
87 voteKertaäänestykset
78*voteEhdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin
Mietintö:  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla tuotettaviin alkoholituotteisiin
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Aluekehitysvaliokunta
18 voteTehokkaat toimenpiteet Erasmus+ -ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi
Mietintö:  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Mietintö tehokkaista toimenpiteistä Erasmus+ -ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi
[2019/2195(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
88 voteÄänestykset tarkistuksista
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - EU:n tehtävä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020) - EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyö Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa
17:30 - 22:30   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)30'
Esittelijä   (7x6') 42'
Valmistelija   (4x1') 4'
Laatija (valiokunta)3'
Laatija2'
Jäsenet120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointSen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -TarkistuksetPerjantai 11. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 14. syyskuuta 2020, 19:00
50item on the agendapointStrateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -PäätöslauselmaesitysKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 14. syyskuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 15. syyskuuta 2020, 12:00
49item on the agendapointEsitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 11. syyskuuta 2020, 12:00
29item on the agendapointUnionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 11. syyskuuta 2020, 12:00
35item on the agendapointAlusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuinen tiedonkeruujärjestelmä
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 11. syyskuuta 2020, 12:00
16item on the agendapointAsevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 11. syyskuuta 2020, 12:00
23item on the agendapointEU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. syyskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 11. syyskuuta 2020, 12:00
41item on the agendapointToimenpiteiden vahvistaminen kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19-pandemian johdosta
  -(mahdollisesti) Tarkistukset; hylkääminenTiistai 15. syyskuuta 2020, 13:00
  -(mahdollisesti) Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 15. syyskuuta 2020, 19:00
68item on the agendapointLisätalousarvioesitys nro 8 varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon: Maksumäärärahojen lisäys hätätilanteen tukivälinettä varten covid-19-rokotestrategian rahoittamiseksi sekä koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevaa toista investointialoitetta varten
Monika Hohlmeier
  -(mahdollisesti) Tarkistukset; hylkääminenTiistai 15. syyskuuta 2020, 13:00
  -(mahdollisesti) Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 15. syyskuuta 2020, 19:00
Päivitetty viimeksi: 17. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö