Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 17 d. 237k
Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d.174kVersija: Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 17 d., 10:14
 Darbotvarkės klausimai
17:00   Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
17:30 - 22:30   Diskusijos
19:15 - 20:30   Balsavimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00   Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka      
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
17:30 - 22:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointBendros diskusijos - Lenkija
62Galutinis terminas -Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo

[2017/0360R(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
74 -Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ bylą
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Komisijai
Zonų be LGBTI asmenų Lenkijoje klausimas, atsižvelgiant į asociacijos „Rete Lenford“ bylą
50Galutinis terminas pointStrateginis požiūris į vaistus aplinkoje
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Tarybai
Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Komisijai
Strateginis požiūris į vaistus aplinkoje
49Galutinis terminas*pointTarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas
Pranešimas:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Biudžeto komitetas
29Galutinis terminas***IpointDalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas
Pranešimas:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
35Galutinis terminas***IpointPasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema
Pranešimas:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
16Galutinis terminas pointGinklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas
Pranešimas:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Pranešimas „Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“
[2020/2003(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
23Galutinis terminas pointES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas
Pranešimas:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo
[2019/2200(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
19:15 - 20:30   Balsavimas      
79 votePastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus
130 voteSlaptas balsavimas
129 votePagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko paskyrimas
Pranešimas:  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko paskyrimo
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
128 voteNepriklausomo nario paskyrimas į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą
Pranešimas:  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario paskyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
127 voteNepriklausomo nario paskyrimas į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą
Pranešimas:  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl nepriklausomo nario paskyrimo į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
67 voteBalsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)
41Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas***IpointTvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
68Dar nepriimtas tekstas, galimas galutinis terminas point2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį
Komisijos prašymas taikyti skubos tvarką
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Biudžeto komitetas
87 voteVienas balsavimas
78*votePasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo tarifą tam tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams
Pranešimas:  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Portugalijai leidžiama taikyti lengvatinį akcizo tarifą tam tikriems autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose gaminamiems alkoholio gaminiams
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Regioninės plėtros komitetas
18 voteVeiksmingos programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso žalinimo priemonės
Pranešimas:  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Pranešimas dėl veiksmingų programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Europos solidarumo korpuso žalinimo priemonių
[2019/2195(INI)]
Kultūros ir švietimo komitetas
88 voteBalsavimas dėl pakeitimų
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020) - ES vaidmuo apsaugant ir atkuriant pasaulio miškus
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020) - ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje
17:30 - 22:30   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Pranešėjas   (7x6') 42'
Nuomonės referentas   (4x1') 4'
Autorius (komitetas)3'
Klausimo teikėjas2'
Parlamento nariai120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointAiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -PakeitimaiPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
50item on the agendapointStrateginis požiūris į vaistus aplinkoje
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Pasiūlymas dėl rezoliucijosTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 14 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 12:00
49item on the agendapointTarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projektas
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 12:00
29item on the agendapointDalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 12:00
35item on the agendapointPasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 12:00
16item on the agendapointGinklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 12:00
23item on the agendapointES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. rugsėjo 9 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. rugsėjo 11 d., 12:00
41item on the agendapointTvari geležinkelių rinka atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją
  -(prireikus) Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 13:00
  -(prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 19:00
68item on the agendapoint2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr.8. mokėjimų asignavimų padidinimas skubios paramos priemonei siekiant finansuoti COVID-19 vakcinų strategiją ir Išplėstinės atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvos poveikį
Monika Hohlmeier
  -(prireikus) Pakeitimai; atmetimasAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 13:00
  -(prireikus) Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d., 19:00
Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika