Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2020. gada 14. septembris - Ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris 235k
Pirmdiena, 2020. gada 14. septembris172kVersija: Ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris, 10:14
 Darba kārtības punkti
17:00   Sesijas atsākšana un darba kārtība
17:30 - 22:30   Debates
19:15 - 20:30   Balsošana
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

17:00   Sesijas atsākšana un darba kārtība      
1  pointSesijas atsākšana un darba kārtība
17:30 - 22:30   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgās debates - Polija
62Termiņi -Konstatēšana, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)
Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par konstatēšanu, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu

[2017/0360R(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
74 -No LGBTI brīvas zonas Polijā “Rete Lenford” lietas kontekstā
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
 - [2020/2778(RSP)]
     
 Marc Angel, Maria Walsh, Fabio Massimo Castaldo, Terry Reintke, Malin Björk, Kira Marie Peter-Hansen, Pernille Weiss, Billy Kelleher, Isabel Carvalhais, Pernando Barrena Arza, Sophia in 't Veld, Marianne Vind, Sirpa Pietikäinen, Dietmar Köster, Monika Vana, Daniel Freund, Frédérique Ries, Francisco Guerreiro, Nathalie Loiseau, Frances Fitzgerald, Birgit Sippel, Robert Biedroń, Dimitrios Papadimoulis, Vera Tax, Evelyne Gebhardt, Arba Kokalari, Petra De Sutter, Grace O'Sullivan, Gwendoline Delbos-Corfield, Radka Maxová, Heidi Hautala, Evelyn Regner, Rosa D'Amato, Aurore Lalucq, Hilde Vautmans, Pierre Karleskind, Evin Incir, Pina Picierno, Antoni Comín i Oliveres, Johan Danielsson, Magdalena Adamowicz, Diana Riba i Giner, Sandro Gozi, Brando Benifei, Mónica Silvana González, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Marie Toussaint, Milan Brglez, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Manuel Bompard, Isabel Santos, Jeroen Lenaers, Delara Burkhardt (O-000042/2020 - B9-0017/20)
Komisija
No LGBTI brīvas zonas Polijā “Rete Lenford” lietas kontekstā
50Termiņi pointStratēģiskā pieeja attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski - [2019/2816(RSP)]
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000040/2020 - B9-0015/20)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Padome
Stratēģiskā pieeja attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē
     
Cristian-Silviu Buşoi, Günther Sidl, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Simona Baldassarre, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná (O-000041/2020 - B9-0016/20)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
Stratēģiskā pieeja attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē
49Termiņi*pointPriekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu
Ziņojums:  José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)
Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu
[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]
Budžeta komiteja
29Termiņi***IpointGrozījumu izdarīšana Lēmumā Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
Ziņojums:  Nikos Androulakis (A9-0148/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
35Termiņi***IpointKuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma
Ziņojums:  Jutta Paulus (A9-0144/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai pienācīgi ņemtu vērā kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālo sistēmu
[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
16Termiņi pointIeroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana
Ziņojums:  Hannah Neumann (A9-0137/2020)
Ziņojums par ieroču eksportu: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana
[2020/2003(INI)]
Ārlietu komiteja
23Termiņi pointES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana
Ziņojums:  Sven Mikser (A9-0136/2020)
Ziņojums par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu
[2019/2200(INI)]
Ārlietu komiteja
19:15 - 20:30   Balsošana      
79 votePiezīme. Balsošana tiks sadalīta vairākās daļās atkarībā no grozījumu skaita.
130 voteAizklāta balsošana
129 voteCCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja iecelšana
Ziņojums:  Irene Tinagli (A9-0152/2020)
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāju
[N9-0041/2020 - C9-0276/2020 - 2020/0906(NLE)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
128 voteCCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana
Ziņojums:  Irene Tinagli (A9-0151/2020)
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas neatkarīgu locekli
[N9-0042/2020 - C9-0277/2020 - 2020/0907(NLE)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
127 voteCCP uzraudzības komitejas neatkarīga locekļa iecelšana
Ziņojums:  Irene Tinagli (A9-0153/2020)
Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas neatkarīgu locekli
[N9-0042/2020 - C9-0278/2020 - 2020/0908(NLE)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
67 voteBalsošana par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)
41Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš***IpointIlgtspējīgs dzelzceļa tirgus, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu
[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
68Teksts vēl nav pieņemts, iespējams termiņš pointBudžeta grozījuma Nr. 8 projekts "Maksājumu apropriāciju palielinājums Ārkārtas atbalsta instrumentam, lai finansētu Covid-19 vakcīnu stratēģiju, un Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu ietekmei"
Komisijas pieprasījums rīkot steidzamu apspriešanu
[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]
Budžeta komiteja
87 voteViens balsojums
78*votePriekšlikums Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi konkrētiem Madeiras un Azoru salu autonomajā apgabalā ražotiem alkoholiskajiem produktiem
Ziņojums:  Younous Omarjee (A9-0140/2020)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi konkrētiem Madeiras un Azoru salu autonomajā apgabalā ražotiem alkoholiskajiem produktiem
[COM(2020)0240 - C9-0190/2020 - 2020/0118(CNS)]
Reģionālās attīstības komiteja
18 voteEfektīvi pasākumi programmas "Erasmus+", programmas "Radošā Eiropa" un Eiropas Solidaritātes korpusa zaļināšanai
Ziņojums:  Laurence Farreng (A9-0141/2020)
Ziņojums par efektīviem pasākumiem programmas “Erasmus+”, programmas “Radošā Eiropa” un Eiropas Solidaritātes korpusa zaļināšanai
[2019/2195(INI)]
Kultūras un izglītības komiteja
88 voteBalsošana par grozījumiem
89 voteStanislav Polčák (ENVI A9-0143/2020): ES loma pasaules mežu aizsardzībā un atjaunošanā
91 voteJavier Nart (AFET A9-0129/2020): ES un Āfrikas sadarbība drošības jomā Sāhelas reģionā, Rietumāfrikā un Āfrikas ragā
17:30 - 22:30   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Augstais pārstāvis (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)30'
Referents   (7x6') 42'
Atzinuma sagatavotājs   (4x1') 4'
Autors (komiteja)3'
Autors2'
Deputāti 120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
62item on the agendapointKonstatēšana, ka ir droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu
Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
50item on the agendapointStratēģiskā pieeja attiecībā uz farmaceitiskiem līdzekļiem vidē
(O-000040/2020 - B9-0015/20) (O-000041/2020 - B9-0016/20) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2020. gada 9. septembris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2020. gada 14. septembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 12:00
49item on the agendapointPriekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu
José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 9. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 12:00
29item on the agendapointGrozījumu izdarīšana Lēmumā Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
Nikos Androulakis (A9-0148/2020
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2020. gada 9. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 12:00
35item on the agendapointKuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma
Jutta Paulus (A9-0144/2020
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2020. gada 9. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 12:00
16item on the agendapointIeroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana
Hannah Neumann (A9-0137/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 9. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 12:00
23item on the agendapointES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošana
Sven Mikser (A9-0136/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 9. septembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 11. septembris, 12:00
41item on the agendapointIlgtspējīgs dzelzceļa tirgus, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu
  -(iespējams) Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 13:00
  -(iespējams) Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 19:00
68item on the agendapointBudžeta grozījuma Nr. 8 projekts "Maksājumu apropriāciju palielinājums Ārkārtas atbalsta instrumentam, lai finansētu Covid-19 vakcīnu stratēģiju, un Papildinātās investīciju iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu ietekmei"
Monika Hohlmeier
  -(iespējams) Grozījumi; noraidīšanaOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 13:00
  -(iespējams) Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 15. septembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 17. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika